Šį ketvirtadienį (2017-03-30) Lietuvos Respublikos Seime vyks balsavimas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo priėmimo. Įstatymo projektui po svarstymo Seimo posėdyje pritarė 94, nepritarė 4, susilaikė 3 Seimo nariai. 

Įstatymo projekte numatyta, kad Įstatymas turi įsigalioti 2017-07-01. Pasiūlymas, kad Įstatymas įsigaliotų kitais metais buvo atmestas.

Svarstytą dokumentą galima peržiūrėti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e1b20340088211e78dacb175b73de379.

Detali darbotvarkė ir svarstymo eiga: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_klaus_stad&p_moment=20170323&p_kl_stad_id=-60329.

Primename, kad šiuo Įstatymo pakeitimu bus perkelti 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES reikalavimai.