2018m. gruodžio 19d. Hotel PACAI, Vilnius, vykusių praktinių mokymų SUTARČIŲ VYKDYMAS metu „CPO LT” antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų grupės vadovės Kristinos Gaižutienės skaitytas pranešimas „CPO sutarčių vykdymas“

Sutarties vykdymo etapas yra vienas iš viešųjų pirkimų etapų ir jis yra bene svarbiausias po techninių reikalavimų nustatymo. Kas yra aktualu CPO sutartims? Kadangi CPO rengia sutartis ne vienam objektui, ne vienai Perkančiai organizacijai (toliau – PO) ir šiomis sutartimis naudojasi daugybė PO, tai iš tiesų stengiamasi, kad tas poreikis ir nuostatos būtų aktualios, naudingos ir realiai naudojamos visoms PO.

Sutartyje numatyti sutarties pasirašymo terminai yra iki 5 darbo dienų kiekvienai Šaliai. Kai kataloge suformuojamas užsakymas ir yra laimėtojas bei aiški kaina, tuomet Užsakovas, t.y. PO turi 5 dienas pasirašyti sutartį. Pasirašiusi sutartį, PO siunčia sutartį tiekėjui ir tiekėjui yra nustatytas toks pats 5 dienų sutarties pasirašymo terminas. Sutartis gali būti pasirašoma:

 • Raštu, t. y. paštu siunčiant sutartis
 • Elektroniniu parašu.

Jeigu užsakymo metu PO pasirinko taikyti sutarties įvykdymo užtikrinimo priemones: (laidavimą, banko garantiją), tuomet tiekėjas kartu su sutartimi turėtų PO atsiųsti šį dokumentą ir sutartis įsigalioja tiktai tuomet, kai šį dokumentą PO gauna. Iš tiesų praktikoje buvo tokia situacija kai PO teiravosi, ką reiktų daryti tokioje situacijoje, kai tiekėjas darbus jau buvo įpusėjęs, ir tuomet paaiškėjo, jog jis bankrutuoja. PO nebuvo gavusi sutarties įvykdymo užtikrinimo. Tokioje situacijoje PO turėtų užtikrinti, jog tiekėjas pateiktų sutarties įvykdymo užtikrinimą, nes tai yra ir sutarties įsigaliojimo sąlyga. Kontroliuojančios institucijos, tikrindamos pirkimą, nurodytų Jums, kad atsakingas už sutarties vykdymą vis dėl to yra Užsakovas.

Todėl Užsakovui reikėtų nuolatos tikrinti sutarties įgyvendinimą, neviršyti kiekio arba vertės, numatytos sutartyje, sutartį pratęsti, pakeisti tik joje numatytais atvejais ir CPO sutartyse numatyta, kad sutartys pratęsiamos tik rašytiniu abipusiu Šalių susitarimu.

Svarbu pažymėti, kad PO yra atsakinga už sutarties vykdymą, taigi atsakomybė dėl nesuderintų, bet suteiktų prekių ar paslaugų, darbų tenka jai. Tuomet ir atsiskaitymo pareiga taip pat kyla PO.

Kas yra aktualu CPO sutartims – jas  reiktų išsinagrinėti ir vykdyti jose numatyta tvarka, laikantis jose numatytų sąlygų.

Dažnai yra susiduriama su tokia situacija (ypač aktualu kanceliarinėms prekėms), kai yra pristatomos nekokybiškos prekės arba ne visos prekės. Tuomet, kai tiekėjas pristato prekės, reikėtų patikrinti, ar jis pristatė viską, ar tokių techninių reikalavimų kaip PO užsakė. Kai PO atlieka užsakymą CPO kataloge, visos prekės ir paslaugos yra priskiriamos sutarčiai ir tai tampa neatsiejamu sutarties priedu. Todėl visi reikalavimai, visos prekės yra sutarties priede. Pažymėtina, kad kai PO gauna prekes, kai tiekėjas pristato jas, tik PO yra atsakinga sutikrinti ar tikrai tiekėjas pristatė tai, ką PO užsakė. Jeigu tiekėjas atvežė nekokybiškas prekes ar ne visas prekes, tai PO privalo užfiksuoti raštu ir informuoti tiekėją, kad sutarties vykdymo metu galėtų pasinaudoti šiais fiksavimais, nepriimti tokių prekių.

CPO sutartyse yra numatytos sankcijos tiekėjams už netinkamų, nekokybiškų prekių pristatymą. Pvz. Eksploatacinių medžiagų pristatymo sutartyje, t.y. tonerių, kasečių pristatymo sutartyje yra numatyta 5 Eur bauda už kiekvieną vėluojamą dieną. Jeigu PO sutartyje numatė, kad yra taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas, tai tiekėjui nevykdant savo įsipareigojimų, juo reikėtų pasinaudoti. CPO yra sudariusi preliminariąsias sutartis su visais tiekėjais. Ir jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, CPO reikalinga tai žinoti, nes CPO gali juos užblokuoti kataloge, neleisti jiems dalyvauti kituose užsakymuose, arba tiesiog juos pašalinti iš katalogo, t.y. nutraukti preliminarią sutartį. Šiuo atveju yra ypatingai svarbus PO vaidmuo, kad informuotų CPO, jog tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Tai galima padaryti oficialiu raštu, elektroniniu paštu ir tuomet bus sustabdomos tiekėjo funkcijos, išsiaiškinta situacija ar bus nutraukiama sutartis, jei taip – tai kokiu būdu, ar dėl esminio pažeidimo ar neesminio, ar tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ar neįtraukiamas.

Kadangi visos PO perka pakankamai įvairias prekes, tačiau kai kurios kartojasi, būtų naudinga panagrinėti palyginimui porą sutarčių ir akcentuoti esminius, pagrindinius aspektus, kad vykdant sutartį, ją skaitant ir nagrinėjant, būtų aiškiau ir PO žinotų į ką labiau atkreipti dėmesį.

Į pirmąją grupę yra įtrauktos Biuro reikmenų sutartis ir Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų sutartys, į antrą palyginimui – Elektros sutartis. Taigi sutartys, kurias PO gali rasti CPO, priklauso nuo tipo, t.y. nuo to, kokios tai yra prekės ar paslaugos. Tai gali būti vertės išpirkimo arba kiekio išpirkimo arba vertės ir kiekio išpirkimo sutartys. PO, pradėdama pirkimą CPO, gali pasirinkti kokį išpirkimo tipą nusimatyti, t.y. minimalų kiekį arba minimalias lėšas, kurias sutarties vykdymo metu PO ketina išleisti šiai sutarčiai. Arba kokį kiekį PO nori įsigyti. Tai galioja tiek pirmai, tiek antrai sutarčių grupei.

Pirmoje grupėje sutarčių anksčiau išpirkimo intervalas buvo mažesnis – apie 70-100 proc. Dabar gi PO gali pasirinkti nuo 50 iki 100 proc. išpirkimą (arba kiekio, arba vertės). Antroje (elektros sutartyse) grupėje sutarčių taip pat yra kiekio ir vertės išpirkimas.

Pirmoje grupėje sutarčių Biuro reikmenų sutartims minimalus krepšelio užsakymas yra 60 Eur su PVM, o eksploatacinių spausdinimo medžiagų sutartims – 50 Eur su PVM. Tai yra minimali suma, reikalinga sutarties sudarymui, krepšelio suformavimui. Antroje grupėje sutarčių minimalaus krepšelio užsakymo nėra.

Svarbu tai, kad, PO, formuodama užsakymą, turi nurodyti maksimalų biudžetą, t.y. lėšas, kurias ji yra pasirengusi mokėti už šias prekes arba kiek ji yra numačiusi skirti šiai sutarčiai. Pirmai sutarčių grupei tai yra privaloma numatyti ir kai PO formuoja užsakymą, jo neleis pateikti, jeigu nebus nurodytas maksimalus biudžetas.

Elektros sutartyse galima numatyti įkainį už vieną kWh. Jeigu PO nusprendžia nurodyti maksimalų galimai mokėtiną įkainį už vieną kWh, tai sistema automatiškai paskaičiuoja PO maksimalų biudžetą arba PO gali tiesiog pati nurodyti savo bendrą biudžetą šiam pirkimui ir tada jau nebenurodyti įkainio vienai kWh.

Grįžtant prie pačių sutarčių vykdymo, kadangi CPO sulaukė nemažai klausimų : „Ar sutartis turi būti vienkartinė, ar ilgalaikė?“, pažymėtina, kad PO kiekvienu atveju pati gali pasirinkti ir įsivertinti kai jai naudingiau – ar atlikti vienkartinį įsigijimą ar sudaryti ilgalaikę sutartį. Pvz.: biuro reikmenų sutartis, kai užsakomos kanceliarinės prekės ir sudaroma ilgalaikė sutartis vieneriems ar dvejiems metams – patogu yra tai, kad kiekvienu atveju, turėdama galiojančią sutartį, PO kreipiasi į tiekėją su sutarties vykdymo užsakymais. Tai reiškia, kad PO jau gali išsirinkti ir segtuvų tarkime spalvą ir tušinukų spalvą. Tas yra nurodoma konkretaus užsakymo metu, kai yra ilgalaikė sutartis. Todėl dažniau tokias sutartis verta turėti kaip ilgalaikes. Kompiuterių gi įsigijimo sutartis šiuo metu yra vienkartinė – t.y. tiek, kiek PO reikia kompiuteriu šiuo metu, tiek ir įsigyja.

Svarbu, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas elektros sutartyse nėra numatytas. Biuro reikmenų ir spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų sutartyse jį PO gali pasirinkti tuomet, kai Užsakymas yra didesnis nei 3000 Eur . Užtikrinimas turi būti:

 • Ne mažesnis kaip 10 proc. sutarties vertės;
 • Besąlyginis ir neatšaukiamas.

Pažymėtina, kad sutartis įsigalioja pasirašius ją abiems sutarties šalims ir tiekėjui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą, jeigu Jūs jį pasirenkate taikyti.

Taigi kokios yra Užsakovo teisės vykdant sutartį? Tai kaip ir buvo paminėta – nepriimti techninių reikalavimų neatitinkančių prekių, prašyti tiekėjo pateikti visus atitikimą techninei specifikacijai patvirtinančius dokumentus, eksploatacinių medžiagų aprašymuose tiekėjas taip pat PO įsipareigoja suteikti originalios įrangos gamintojo nustatymo garantiją. Tai reiškia, kad sutarties vykdymo laikotarpiu, būtent dėl atsiradusių defektų, dėl netinkamos kokybės arba sugedimo – kas priklauso ne nuo Užsakovo – tiekėjas privalo ištaisyti šiuos defektus savo sąskaita arba su gamintoju susitaręs. Vadinasi, turint garantiją, PO turi kreiptis į tiekėją raštu ir prašyti ištaisyti šiuos defektus.

Yra svarbu pažymėti, kad CPO sutartyse yra numatytas papildomas prekių įsigijimas. Tai reiškia įsigijimą tokių prekių, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje (ką PO išsirinko užsakymo metu), bet šios prekės yra susijusios su PO užsakytomis prekėmis. Tokių prekių PO gali įsigyti iki 10 proc. pradinės pagrindinės sutarties vertės.

Atkreiptinas dėmesys, kad yra sankcijos, taikomos Užsakovui, dėl kiekio neišpirkimo. Jos numatytos, jeigu PO Užsakymo metu pasirinko tarkim išpirkti 70 proc. biuro kanceliarinių prekių sutarties vertės prekių, bet Jūs išpirko mažiau, tarkim 50 proc. Tai Tiekėjui pareikalavus, nuo neišpirktos vertės skirtumo PO yra taikoma 10 proc. bauda. Todėl tą minimalų prekių išpirkimą reikėtų įsivertinti ir atsakingai nusimatyti. Kam tai reikalinga? Kadangi Tiekėjas, teikdamas savo kainas atnaujinto varžymosi metu, pagrįstai tikisi tam tikro išpirkimo, todėl nurodydami išpirkimo procentą, PO suponuoja jam tam tikrą uždarbį. Tai jeigu PO nusirodys, kad išpirks 100 proc., o realiai išpirks tik 10 proc., tai tikėtina tiekėjas PO pasiūlė mažesnes kainas, tačiau jis negavo savo planuoto pelno. Svarbu, kad ši sankcija Užsakovui yra numatyta beveik visuose CPO sutartyse.

Tiekėjui taip pat sutartyse yra numatytos tam tikros sankcijos, todėl raginama pasižiūrėti sutartis atidžiai. Pvz. už kiekvieną uždelstą pristatyti prekes dieną tiekėjas moka 5 Eur baudą (jei Tiekėjas vėluoja pristatyti prekes). Taip pat Tiekėjui taikoma 10 proc. Sutarties vertės bauda už sutarties nutraukimą. Užsakovas taip pat turi nepamiršti, kad gali pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Yra ir kitos baudos, taikomos už pasikartojančius atvejus, kai tiekėjas nepristato prekių arba pristato jas netinkamai. Taip pat Užsakovui yra numatyta galimybė vienašališkai nutraukti sutartį, esant tam tikroms sąlygoms.  Būtent biuro reikmenų sutartyje tokios sąlygos yra:

 • Raštiškas pranešimas;
 • Tiekėją įspėjus prieš 10 kalendorinių dienų;
 • Kai Tiekėjas vėluoja pristatyti visas ar dalį prekių ilgiau nei 10 kalendorinių dienų (ne dėl Užsakovo kaltės);

Ir/arba:

 • Tiekėjas daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo kitų savo prisiimtų įsipareigojimų;
 • Dėl esminio sutarties pažeidimo. Dažnai tai tampa įrodinėjimo dalyku. Šiuo metu dėl PO patogumo ir lengvesnio pritaikymo, CPO siekia išskirti sutartyse esminius pažeidimus, kad atskirai nebetektų jų įrodinėti teisme. Be abejo tiekėjas gali apskųsti, ginčyti tokį PO sprendimą, bet paprastesniam ir aiškesniam taikymui sutartyse nurodoma, kas yra laikoma esminiais sutarties pažeidimais.

Taip pat svarbu paminėti ir sutartyse numatytas sankcijas Užsakovui – už pareigos tinkamai ir laiku atsiskaityti su tiekėju nesilaikymą yra numatyti 0,5 proc. delspinigiai nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną sąskaitos apmokėjimo termino praleidimo dieną.

Kas yra aktualu ir ko dažniausiai teiraujasi PO?

PO paskelbia užsakymą, jo metu suklysta, tiekėjas laimi ir tada PO nenori pasirašyti sutarties. Taigi kokios už tai sankcijos numatytos? Ar PO gali nepasirašyti sutarties? Ar gali tiekėjas nepasirašyti sutarties?

Jei tiekėjas nepasirašo su PO sutarties, tai PO turėtų raštu informuoti CPO apie tai, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį. Tuomet CPO taiko sankcijas tiekėjui ir stabdo jo dalyvavimą pirkime. CPO išsiaiškina priežastį, dėl ko tiekėjas nepasirašė sutarties, pritaiko baudą ir toliau tiekėjas gali vėl dalyvauti pirkime. Jeigu Užsakovas nepasirašo sutarties, ir tiesioginės baudos už tai nei pirkimo dokumentuose, nei kituose dokumentuose nėra numatyta, tiekėjas vis tike turi teisę pareikalauti dėl to atlyginti jam nuostolius, jeigu tokių atsirado.

Dar svarbu paminėti maksimalios priimtinos kainos nustatymą užsakyme – vienuose moduliuose (užsakymuose) PO privalo numatyti maksimalią kainą, kitose gali numatyti. Ką ji duoda? Tiesiog tiekėjo, kuris pateiks didesnės kainos pasiūlymą, pasiūlymas bus atmesdamas. PO gali surizikuoti ir pateikti mažesnį maksimalų biudžetą, tada PO gali negauti pasiūlymų, bet gali vėliau skelbti antrą pirkimą su aukštesniu maksimaliu biudžetu ir gauti pasiūlymų. Tas turėtų PO apsaugoti nuo to, kad neišleis daugiau lėšų, negu jų turi.

Dažnai PO užduoda klausimą – „Kas yra prognozuojamas biudžetas?“, kadangi Užsakymo metu PO mato prognozuojamo biudžeto eilutę. Tai yra maksimalios tiekėjų kainos, kurias jie pasiūlė tam, kad patektų į katalogą. Tai yra taip vadinamos jų „lubos“.

Dar būna klausimas ar PO turi viešinti sutartį, jei užsakymą atliko per CPO? Atsakymas – taip. Pagrindinę sutartį viešina pati PO. CPO viešina tik preliminariąsias sutartis.

Klausimas iš auditorijos:

 • Dėl sutarčių nepasirašymo – kaip CPO sprendžia klausimą dėl pasiūlytų neįprastai mažų kainų?

Pranešėjos atsakymas:

 • Vadovaujantis naujuoju VPĮ teisinį reguliavimu, CPO skaičiuoja tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir vertina ar nėra neįprastai mažos kainos. Jei yra – tiekėjai gauna iš CPO paklausimus, juos grindžia, CPO tada įvertina pagrindimą ir – arba priima arba atmeta tiekėjo pasiūlymą. Iš tiesų pastebėtina, kad projektavimo paslaugų pirkimuose dažniausiai pasitaiko neįprastai mažos kainos pagrindimas. Tą šiuo metu CPO bando išspręsti su naujuoju reguliavimu. CPO pati vertina tai, nes audituoja krepšelius, juos skelbia ir vertina neįprastai mažas kainas

Klausimas iš auditorijos:

 • Norėčiau pasiteirauti dėl medikamentų pirkimo. Šiuo metu dažnai susiduriame su tokia situacija, kad pasirašome sutartį ir tiekėjas eigoje mus informuoja, kad sutrinka gamyba, kažkokie sutrikimai įvyksta, mes nutraukiame sutartį. Iš naujo pradedame pirkimą ir vėl pasirodo tas pats pirkėjas su tuo pačiu pasiūlymu. Ką tokiu atveju daryti?

Pranešėjos atsakymas:

 • Dabar CPO atnaujina vaistų modulį, šiuo metu vyksta pirkimo procedūros. Tai bus naujas pirkimas ir atsiras galimybė tiekėjui pakeisti originalų vaistą pakaitalu. O Jūsų konkrečiu atveju pirmiausia paprašytumėme informuoti CPO, kad tiekėjas nevykdo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Jūs nutraukiate sutartį ir CPO kataloge įvertinusi situaciją, sustabdytų jo dalyvavimą ir pasižiūrėtų, ar tiekėjas visai tokio vaisto neturi, kokį siūlė. Galbūt CPO net pašalintų jį iš katalogo, nes jis neužtikrina savo siūlomų prekių tiekimo. Tai iš tiesų sudėtinga situacija, bet CPO reikėtų visos informacijos, kad galėtų taikyti atsakomybes tiekėjui arba su PO išsiaiškintų, dėl ko tiekėjas netiekia vaistų.

Klausimas iš auditorijos:

 • Klausimas dėl CPO. Pirkome ausines, nurodėme maksimalią kiek galime mokėti kainą. Gavome pigų pasiūlymo variantą. Pagal kainą jis buvo pigiausias, tad jis laimėjo. Bet pagal kokybę – ne visiškai esame patenkinti tuo, ką gavome. Apsvarstę šią situacija, nusprendėme, kad galėtumėme mokėti daugiau ir norėtumėme, bet kur CPO galima būtų nurodyti žemiausią ribą? Ta prasme dėl kokybės pasiekimo nėra kur sudėti varnelių ar kitaip pažymėti norimos kokybės prekės.

Pranešėjos atsakymas:

 • Iš tiesų nėra tokios galimybės. Jūsų pasirinkimą lemia techniniai parametrai, kurie yra pasirenkami kataloge. Net jeigu Jūs nurodysite didesnę kainą, geresnės kokybės tai neįtakos. Tai lemia tik techniniai parametrai.

Klausimas iš auditorijos:

 • Kaip Jūs vykdote sutarčių priežiūrą? Iš pranešimo supratome, kad kai kurios PO grįžta su komentarais pas Jus dėl sutarties įvykdymo. O kaip Jūs žiūrite ar rinkoje vis dar yra tos pačios prekės? Ar tokios analizės Jūs neatliekate?

Pranešėjos atsakymas:

 • Kai CPO pati atnaujina pirkimą (kaip pvz. kompiuterių ar kitų prekių), tai CPO daro rinkos analizę, žiūri kokia yra šiuo metu pasiūla, kas rinkoje yra naujausio. CPO vykdo susitikimus su tiekėjais, dažniausiai aišku ir su PO, kad patenkinti jų lūkesčius. CPO atlieka rinkos analizę tam, kad nauji produktai patektų į CPO katalogą ir tą atlieka nustatant techninius reikalavimus, kriterijus, kuriuos ateidami tiekėjai turėtų tenkinti. Tačiau kai yra konkretus užsakymas, t.y. kai PO kataloge pasirenka techninę specifikaciją, surašo reikalingus reikalavimus, tokiu atveju gautų pasiūlymų su rinka CPO jau nebetiria. Tiesiog yra tie pasiūlymai, kurie yra kataloge. Tarkime jei yra mobiliųjų telefonų specifikacija ir ten yra 5 tiekėjai, kurie pasiūlė savo 5 telefonus ir tie telefonai tenkina CPO nustatytus reikalavimus toje pirkimo dalyje, tai tiekėjai, gavę PO paklausimą, teikia savo kainas būtent šiai techninei specifikacijai siūlydami tą telefoną, su kuriuo jie yra „atėję“ į CPO preliminarią sutartį.

Bendradarbiavimas su PO šiuo atveju priklauso tiesiogiai nuo to, koks pirkimas yra rengiamas. Pvz. dėl mobiliųjų telefonų – CPO viešai skelbė techninę specifikacijas ir pagrindinę sutartį ir PO papildomai siuntė šiuos dokumentus, kad jos galėtų pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Tai iš tiesų bendradarbiavimas tiek su PO, tiek su tiekėjais yra.

Klausimas iš auditorijos:

 • Klausimas dėl tų pačių medikamentų pirkimo. Perkame vaistų 10 pozicijų, iš kurių tris laimi tas pats tiekėjas, bet yra pasirašomos atskiros sutartys. Šių atskirų sutarčių vykdymas po to gaunasi labai sudėtingas. Gal galima būtų supaprastinti šią situaciją?

Pranešėjos atsakymas:

 • Taip, ši situacija šiuo metu yra žinoma. Bet artimiausiu metu ji keisis taip, kad paskelbiant naują pirkimą, tiesiog bus visos vaistų pozicijos viename pirkime. Ne taip kaip buvo iki šiol (atskiruose pirkimuose). Taigi ši problema turėtų išsispręsti.

Klausimas iš auditorijos:

 • Inicijavimo metu yra svarbus PO pasirengimas pirkimui: rizikų apgalvojimas, reikalavimų, susijusių su sutartimi, nustatymas. Yra įdomu kiek mes turime įtakos užsakydami prekes, paslaugas, darbus, užsakydami juos per CPO? Ar yra vietų, kur mes galime pagalvoti, ar neperkelsime per daug rizikų tiekėjui tarkime dėl pristatymo terminų? Ar galime pagalvoti ir galbūt pakeisti įsipareigojimų tiekėjui įvykdymo terminus? Ar galime keisti mokėjimo terminus? Ar turime įtakos pasirinkdami dėl subrangos/subtiekimo?

Pranešėjos atsakymas:

 • Kadangi sutarčių CPO kataloge yra nemažai, tai jos šiek tiek skiriasi. Tarkime PO gali nusistatyti paslaugų teikimo terminus, gali nusimatyti sutarties galiojimo terminus, pristatymo terminus, atsiskaitymo terminus. Tai kiekvieno užsakymo formavimo metu PO gali matyti kokie yra PO galimi pasirinkimai. Pvz. elektros sutartyse PO gali nusistatyti sutarties galiojimo terminą, bet jis bus ne trumpesnis nei 3mėnesiai. Ir paskui PO nusimačiusi išpirkimą (vertės arba kiekio), gali sutartį pratęsti kelis kartus ne ilgiau kaip po 6mėnesius, bet taip, kad neviršytų 36 mėnesių ribos, kaip yra nustatyta VPĮ.

Tai kaip ir buvo minėta – visi pasirinkimai yra užsakymo formoje

 

Klausimas iš auditorijos:

 • Ankstesnėse projektavimo sutartyse buvo numatyta galimybė didinti papildomų paslaugų ne daugiau nei 30 proc. sutarties vert Jei sutartyje numatyta, kad jos vertė gali didėti iki 30 proc., ar Jūsų nuomone yra reikalingas papildomas susitarimas prie sutarties?

 

Pranešėjos atsakymas:

Šiuo metu yra atnaujintas projektavimo modulis. Naujoje projektavimo sutartyje į tiekėjo kainą įeis visos tos paslaugos, kurias jis atliks už tą kainą, kurią pasiūlė ir papildomų išlaidų dėl to PO nepatirs. Papildomo susitarimo nereikės