Lietuvos Respublikos Vyriausybė šių metų spalio mėn. 12 d. pritarė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patobulintam Viešųjų pirkimų įstatymo projektui, tai antrasis Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas Viešųjų pirkimų įstatymo projekto variantas. Pirmasis variantas, parengtas 2015 m. spalio mėn. 23 d.,  Seimo buvo gražintas įstatymo rengėjams tobulinti. Paminėsime keletą svarbių pakeitimų…

  • Visi mažos vertės pirkimai, kurių vertė 10 000 EUR be PVM ir daugiau, turi būti skelbiami, išskyrus VPĮ numatytas išimtis. Viešųjų pirkimų įstatymo projekto 30 str. numatyta, kad perkančioji organizacija tiekėjus dalyvauti mažos vertės pirkime kviečia skelbimu apie pirkimą, išskyrus kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).
  • Tiekėjui teikiami pasiūlymai neprivalės būti pasirašyti el. parašu, jei taip nuspręs perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija, įvertinusi galimą riziką, galės reikalauti, kad tiekėjo dokumentai būtų pateikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
  • Perkančioji organizacija, vykdydama neskelbiamas derybas, gali netaikyti derybų etapams taikomų ir kitų pirkimo procedūroms keliamų reikalavimų, jei neskelbiamas derybas vykdo dėl to, jog konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių, įstatyme reglamentuotos ypatingos skubos ir kitais nustatytais atvejais. Tokiu atveju perkančioji organizacija turės tik šį pirkimą įsitraukti į pirkimo planą ir paviešinti sudarytą pirkimo sutartį. Jei sutartis būtų sudaroma su fiziniu asmeniu, paviešinti sutarties nereiktų, tačiau reiktų užpildyti kasmetinę ataskaitą apie nurodytu būdu atliktą pirkimą.

Įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3986af00968a11e68adcda1bb2f432d1?jfwid=1cdz0hg73d