Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą ir kvietimas sudaryti pirkimo sutartį

Informuojame, kad Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka įvertinusi vienintelio pirkime dalyvavusio tiekėjo pasiūlymą, perkančioji organizacija nusprendė pasiūlymą pripažinti laimėjusiu:

1. [Tiekėjo pavadinimas] – pasiūlymo kaina [galutinė bendra pasiūlymo kaina su visais mokesčiais].

Perkančioji organizacija sutartį su laimėjusiu tiekėju sudarys vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 9 d. 1 p. netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pirkimą laimėjusio tiekėjo prašome el. paštu [perkančiosios organizacijos atstovo el. paštas] pateikti užpildytą su pirkimo sąlygomis skelbtą pirkimo sutarties projektą ir su perkančiąja organizacija suderintus bei pasirašytus 2 (du) pirkimo sutarties egzempliorius pristatyti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip iki [data ir valanda] val.

Pagarbiai
Viešojo pirkimo komisija