Pašalinimo pagrindai (tarptautiniam pirkimui)

 

 

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „PAŠALINIMO PAGRINDAI“​​ 

TARPTAUTINIAMS​​ PIRKIMAMS

 

 • Su pasiūlymu (pirkimą vykdant atviro konkurso būdu) ir su paraiška (pirkimą vykdant riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės būdais) teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu arba paraiška nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.​​ 

 • Subjektai, kuriems​​ taikomi pašalinimo pagrindai​​ nurodomi lentelėje žemiau.​​ 

 • Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).​​ 

 • Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 ​​ straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

 • Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu​​ https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.​​ 

 • Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  • turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  • šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

 • Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  • priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

 

Eil. Nr.

Tiekėjo pašalinimo pagrindai

VPĮ straipsnis, ​​ dalis, punktas bei​​ EBVPD formos dalis pildymui​​ 

Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

Subjektai, kuriems​​ taikomi reikalavimai

 •  

Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:

1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;

2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;

3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

4) nusikalstamą bankrotą;

5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;

6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;

7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;

8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

 

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2)​​ tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3)​​ tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

 

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

 

EBVPD III dalies D1 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • išrašo iš teismo sprendimo arba

 • Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba

 • valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1.

 

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki​​ tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.​​ 

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

 

Pasirenkama:

 

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.​​ 

 

arba

 

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi​​ bei visiems subtiekėjams.​​ 

 

 

 

Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.​​ 

 

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo​​ nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2)​​ tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

 

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:

1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;

2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);

3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

 

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai

1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų​​ prašoma:

 

 • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,

 • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento2.

 

Nurodyti dokumentai turi būti ​​ išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki​​ tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.​​ 

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

 

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų​​ prašoma:

2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, ​​ adresu​​ http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

 

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento3.

 

Nurodyti dokumentai turi būti ​​ išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki​​ tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti​​ pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

 

EBVPD III dalies C10 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 

 •  

Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.​​ 

Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

 

EBVPD III dalies C12 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 

 •  

Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

 

EBVPD III dalies C13 punktas​​ 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.​​ 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.​​ 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

 

EBVPD III dalies C15 punktas​​ 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti​​ atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją:​​ 

 

https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3

 

 •  

Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

 

EBVPD​​ III dalies C15 punktas

 

 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas),​​ dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.​​ 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

 

EBVPD​​ III dalies C14 punktas

 

 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:​​ 

 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas

 

 

 •  

 

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis​​ yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

 

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

 

EBVPD III dalies C11 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,​​ ​​ kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401​​ straipsnio 1 dalyje.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

 

EBVPD III dalies C11 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į​​ nacionalinėje duomenų bazėje adresu​​ https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija​​ skelbiamą informaciją.

 •  

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,​​ kai jis​​ yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

 

EBVPD III dalies C11 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:​​ 

https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu​​ skelbiamą informaciją.​​ 

 

Neprivalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalies nuostatas​​ (pasirenkama):

 

 •  

Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.​​ 

VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas

 

EBVPD​​ III dalies C1, C2, C3 punktai

 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.​​ 

VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

 

EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:

https://www.registrucentras.lt/jar/p/.​​ 

 

 •  

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji​​ organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas

 

EBVPD​​ III dalies C11 punktas

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės​​ nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti ​​ išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

 

 

 

1

​​ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:​​ 

 • priesaikos deklaracija;​​ 

 • oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

2

​​ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:​​ 

 • priesaikos deklaracija;​​ 

 • oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3

​​ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:​​ 

 • priesaikos deklaracija;​​ 

 • oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1

Pašalinimo pagrindai (supaprastintam pirkimui)

 

 

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „PAŠALINIMO PAGRINDAI“​​ 

SUPAPRASTINTIEMS PIRKIMAMS

 

 • Su pasiūlymu (pirkimą vykdant atviro konkurso būdu) ir su paraiška (pirkimą vykdant riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės būdais) teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu arba paraiška nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.​​ 

 • Subjektai, kuriems​​ taikomi pašalinimo pagrindai​​ nurodomi lentelėje žemiau.​​ 

 • Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).​​ 

 • Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 ​​ straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

 • Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu​​ https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.​​ 

 • Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  • turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  • šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

 • Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  • priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

 

Eil. Nr.

Tiekėjo pašalinimo pagrindai

VPĮ straipsnis, ​​ dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui​​ 

Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

Subjektai, kuriems​​ taikomi reikalavimai

 •  

Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:

1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;

2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;

3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

4) nusikalstamą bankrotą;

5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;

6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;

7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;

8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

 

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2)​​ tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3)​​ tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos​​ struktūrinis​​ padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

 

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

 

EBVPD III dalies D1 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • išrašo iš teismo sprendimo arba

 • Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba

 • valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1.

 

Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki​​ tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.​​ 

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal​​ EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

Pasirenkama:

 

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.​​ 

 

arba

 

Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei​​ visiems subtiekėjams.​​ 

 

Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą.​​ 

 

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis​​ sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

 

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:

1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;

2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);

3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

 

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai

1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų​​ prašoma:

 

 • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,

 • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento2.

 

Nurodyti dokumentai turi būti ​​ išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki​​ tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.​​ 

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

 

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų​​ prašoma:

2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, ​​ adresu​​ http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

 

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

 

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:

 • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento3.

 

Nurodyti dokumentai turi būti ​​ išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki​​ tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius​​ dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jis turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

 

EBVPD III dalies C10 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 

 •  

Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.​​ 

Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

 

EBVPD III dalies C12 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 

 •  

Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

 

EBVPD III dalies C13 punktas​​ 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji​​ organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.​​ 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.​​ 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

 

EBVPD III dalies C15 punktas​​ 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją:​​ 

 

https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3

 

 •  

Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

 

EBVPD​​ III dalies C15 punktas

 

 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities​​ perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.​​ 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

 

EBVPD​​ III dalies C14 punktas

 

 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:​​ 

 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1

 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas

 

 

 •  

 

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis​​ yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

 

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

 

EBVPD III dalies C11 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,​​ ​​ kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos​​ mokesčių administravimo įstatymo 401​​ straipsnio 1 dalyje.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

 

EBVPD III dalies C11 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu​​ pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į​​ nacionalinėje duomenų bazėje adresu​​ https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija​​ skelbiamą informaciją.

 •  

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,​​ kai jis​​ yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

 

EBVPD III dalies C11 punktas

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:​​ 

https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu​​ skelbiamą informaciją.​​ 

 

Neprivalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalies nuostatas​​ (pasirenkama):

 

 •  

Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.​​ 

VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas

 

EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai

 

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

 

 •  

Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši.​​ 

VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

 

EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai

Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:

https://www.registrucentras.lt/jar/p/.​​ 

 

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti ​​ išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki​​ tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios​​ organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

 

Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

 

 •  

Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas

 

EBVPD III dalies C11 punktas

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti ​​ išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.​​ Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal​​ EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

 

 

 

1

​​ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:​​ 

 • priesaikos deklaracija;​​ 

 • oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

2

​​ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:​​ 

 • priesaikos deklaracija;​​ 

 • oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3

​​ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:​​ 

 • priesaikos deklaracija;​​ 

 • oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1