[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]
 
VIEŠOJO PIRKIMO “[PIRKIMO PAVADINIMAS]“ 
 
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
[Data] Nr. [Protokolo numeris]
[Vietovės pavadinimas]
Dalyvauja: komisijos pirmininkas [komisijos pirmininko vardas ir pavardė]; komisijos nariai: [komisijos narių vardai ir pavardės].
Nedalyvauja: [nurodoma, jei yra posėdyje nedalyvaujančiu komisijos narių].
DARBOTVARKĖ:
Gautos pretenzijos nagrinėjimas.
SVARSTYTA:
[Perkančiosios organizacijos pavadinimas] (toliau – perkančiosios organizacijos) sudarytos viešojo pirkimo komisijos (toliau – komisijos) narys [komisijos nario vardas ir pavardė] pristatė komisijos nariams tiekėjo pateiktą(-as) pretenziją ir parengtą atsakymo į pretenziją projektą (pridedama) bei informavo, kad pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui buvo sustabdytas pirkimo procedūrų vykdymas.
NUTARTA:
1. Tvirtinti parengtą atsakymą į pretenziją ir įpareigoti komisijos narį [komisijos nario vardas ir pavardė] CVP IS priemonėmis atsakymą išsiųsti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.
2. Tęsti pirkimo procedūrų vykdymą.
PRIDEDAMA:
1. Tiekėjo pateiktos pretenzijos kopija;
2. Atsakymas į pretenziją.
Šiam nutarimui, balsuodami „už“, pritarė visi posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai.
Komisijos pirmininkas                               ______________        ______________________
                                                                         (parašas)                       (vardas ir pavardė)
Posėdžio sekretorius (komisijos narys)     ______________        ______________________
                                                                         (parašas)                       (vardas ir pavardė)
Kiti komisijos nariai (vardas, pavardė parašas):