Viešojo pirkimo sutarties pakeitimas pagal VPĮ 89 str. 1 d. 2 p. (esant ekonominėms/techninėms priežastims)

[SUSITARIMO FORMA DĖL SUTARTIES KEITIMO ekonominių ar techninių priežasčių ATVEJU​​ 

PAGAL VPĮ 89 STR. 1 d. 2 P.]

 

 

SUSITARIMAS Nr. ___

DĖL​​ [SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA]​​ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR.​​ [SUTARTIES NUMERIS]​​ [SUTARTIES PAVADINIMAS]​​ PAKEITIMO

 

201__ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau –​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

 toliau kartu šiame susitarime​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ ir​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,​​ 

 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

 

 A. Šalys​​ [sutarties pasirašymo data]​​ sudarė viešojo pirkimo sutartį​​ [sutarties numeris]​​ „[sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis).​​ 

 B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis​​ [paaiškinama sutarties pakeitimo esmė ir su pakeitimu susijusios aplinkybės]

 C. Sutarties​​ [sutarties punkto numeris]​​ punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

 D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros,​​ „kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

 b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

 1) būtina pirkti iš to paties​​ [Paslaugų teikėjo / Pardavėjo / Rangovo]​​ papildomai, kadangi​​ [nurodomos ekonominės arba techninės priežastys dėl kurių negalimas tiekėjo pakeitimas, tokios kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas. Pateikiami paaiškinimai ir pagrindimas, kodėl neperkant iš to paties tiekėjo perkančiajai organizacijai tai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą];

 2) ​​ Pradinė Sutarties vertė yra ________ Eur be PVM.​​ [Pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia. / Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą neviršija 100 % pradinės Sutarties vertės:

Eil. Nr.

Sutarties pakeitimas

Atsisakomo sutarties objekto​​ vertė, Eur be PVM

Papildomo​​ sutarties objekto​​ vertė, Eur be PVM

Bendra pakeitimo vertė, Eur be PVM

Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės

1.

Šis pakeitimas

0,00

2.

[ankstesnio pakeitimo data, jei buvo]

 

Iš viso:

…]

ŠALYS SUSITARIA:

 

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

 

[Ar pakeitimas pateikiamas šio susitarimo priede? > Ne]

 1.1. Sutarties​​ [sutarties punkto numeris]​​ punktą: „[cituojamas esamas punktas]“, pakeisti taip: „[cituojamas pakeistas punktas]“.

[Ar pakeitimas pateikiamas šio susitarimo priede? > Taip]

 1.1.​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.​​ 

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

 

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​ 

 

3. SUSITARIMO PRIEDAS

 

 3.1.​​ [Pridedamų dokumentų pavadinimai].

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

[PASLAUGŲ TEIKĖJAS KLIENTAS

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

 RANGOVAS UŽSAKOVAS]

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas     PVM mokėtojo kodas

Tel.       Tel.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos      Atstovas pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)(parašas)

Atnaujinta 2019-10-01Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1