Viešojo pirkimo sutarties pakeitimas pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. (esant nenumatytoms aplinkybėms)

[SUSITARIMO FORMA DĖL SUTARTIES KEITIMO Nenumatytų APLINKYBIŲ ATVEJU​​ 

PAGAL VPĮ 89 STR. 1 d. 3 P.]

 

 

SUSITARIMAS Nr. ___

DĖL​​ [SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA]​​ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR.​​ [SUTARTIES NUMERIS]​​ [SUTARTIES PAVADINIMAS]​​ PAKEITIMO

 

201__ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau –​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

 toliau kartu šiame susitarime​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ ir​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,​​ 

 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

 

 A. Šalys​​ [sutarties pasirašymo data]​​ sudarė viešojo pirkimo sutartį​​ [sutarties numeris]​​ „[sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis).​​ 

 B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis​​ [paaiškinama sutarties pakeitimo esmė ir su pakeitimu susijusios aplinkybės]

 C. Sutarties​​ [sutarties punkto numeris]​​ punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

 D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai​​ „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

 b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

 1) pakeitimo būtinybė atsirado dėl​​ [nurodomos aplinkybės, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, pvz. nenumatyto prekių tiekimo sutrikimo pagal lygiaverčių prekių tiekimo sutartį su kitu tiekėju, kai būtina dėl perkančiosios organizacijos veiklos specifikos užtikrinti nenutrūkstamą tiekimą];

 2) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi​​ [pvz., pakeitimu tik padidinamas Sutartyje numatyto pirkimo objekto kiekis, užsakomos papildomos tos pačios rūšies, prekės, paslaugos ar darbai, arba pan.];

 3) ​​ Pradinė Sutarties vertė yra ________ Eur be PVM.​​ [Pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia. / Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą neviršija 100 % pradinės Sutarties vertės:

Eil. Nr.

Sutarties pakeitimas

Atsisakomo sutarties objekto​​ vertė, Eur be PVM

Papildomo​​ sutarties objekto​​ vertė, Eur be PVM

Bendra pakeitimo vertė, Eur be PVM

Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės

1.

Šis pakeitimas

2.

[ankstesnio pakeitimo data, jei buvo]

 

Iš viso:

…]

ŠALYS SUSITARIA:

 

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

 

[Ar pakeitimas pateikiamas šio susitarimo priede? > Ne]

 1.1. Sutarties​​ [sutarties punkto numeris]​​ punktą: „[cituojamas esamas punktas]“, pakeisti taip: „[cituojamas pakeistas punktas]“.

[Ar pakeitimas pateikiamas šio susitarimo priede? > Taip]

 1.1.​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.​​ 

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

 

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​ 

 

3. SUSITARIMO PRIEDAS

 

 3.1.​​ [Pridedamų dokumentų pavadinimai].

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

[PASLAUGŲ TEIKĖJAS KLIENTAS

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

 RANGOVAS UŽSAKOVAS]

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas     PVM mokėtojo kodas

Tel.       Tel.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos      Atstovas pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)(parašas)

Atnaujinta 2019-10-01Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1