Viešojo pirkimo sutarties pakeitimas pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. (neesminis)

[SUSITARIMO FORMA DĖL NEESMINIO SUTARTIES KEITIMO​​ 

PAGAL VPĮ 89 STR. 1 d. 5 P.]

 

 

SUSITARIMAS Nr. ___

DĖL​​ [SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA]​​ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR.​​ [SUTARTIES NUMERIS]​​ [SUTARTIES PAVADINIMAS]​​ PAKEITIMO

 

201__ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau –​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

 toliau kartu šiame susitarime​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ ir​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,​​ 

 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

 

 A. Šalys​​ [sutarties pasirašymo data]​​ sudarė viešojo pirkimo sutartį​​ [sutarties numeris]​​ „[sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis).​​ 

 B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis​​ [paaiškinama sutarties pakeitimo esmė ir su pakeitimu susijusios aplinkybės]

 C. Sutarties​​ [sutarties punkto numeris]​​ punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

4) kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.

F. Šiuo susitarimu patvirtinamas Sutarties pakeitimas neatitinka nei vienos iš aukščiau nurodytų esminio sutarties pakeitimo sąlygų, kadangi:

[pateikiamas pagrindimas, kodėl pakeitimas nelaikytinas esminiu pagal VPĮ 89 straipsnio 4 dalį].

G. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pakeitimas laikytinas neesminiu Sutarties pakeitimu ir gali būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu.

 

ŠALYS SUSITARIA:

 

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

 

 1.1.​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.​​ 

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

 

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​ 

 

3. SUSITARIMO PRIEDAS

 

 3.1.​​ [Pridedamų dokumentų pavadinimai].

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

[PASLAUGŲ TEIKĖJAS KLIENTAS

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

 RANGOVAS UŽSAKOVAS]

 

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas     PVM mokėtojo kodas

Tel.       Tel.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos      Atstovas pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)(parašas)

 

 

Atnaujinta 2019-10-01Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1