Viešojo pirkimo sutarties pakeitimas pagal VPĮ 89 str. 2 d. (darbai)

[SUSITARIMO FORMA DĖL DARBŲ ATSISAKYMO IR PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO PAGAL VPĮ 89 STR. 2 d.]

 

 

SUSITARIMAS Nr. ___

DĖL​​ [SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA]​​ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR.​​ [SUTARTIES NUMERIS]​​ [SUTARTIES PAVADINIMAS]​​ PAKEITIMO

 

201__ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Rangovo​​ pavadinimas]​​ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,​​ 

 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

 

 A. Šalys​​ [sutarties pasirašymo data]​​ sudarė viešojo pirkimo sutartį​​ [sutarties numeris]​​ „[sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis).​​ 

 B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis​​ [atsisakyti dalies darbų / įsigyti daugiau darbų / atsisakyti dalies darbų ir įsigyti daugiau darbų]​​ nei buvo numatyta Sutartyje.​​ [Poreikio paaiškinimas, susijusio aplinkybės ir pan.].  

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:​​ 

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:​​ 

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;​​ 

 2)​​ bendra atskirų pakeitimų​​ pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir​​ 15 procentų – darbų pirkimo atveju;​​ 

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

 D. Pradinė Sutarties vertė yra​​ [skaičius]​​ Eur be PVM.​​ 

 E. Atsisakomų darbų vertė yra​​ [skaičius]​​ Eur be PVM, tai sudaro​​ [skaičius]​​ % nuo pradinės Sutarties vertės.​​ 

 F. Papildomų darbų vertė yra​​ [skaičius]​​ Eur be PVM, tai sudaro​​ [skaičius]​​ % nuo pradinės Sutarties vertės.​​ 

 G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro​​ [skaičius ne didesnis nei 15, sumuojant E ir F punktų reikšmes]​​ % nuo pradinės Sutarties vertės.​​ [Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta. / Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro​​ [skaičius ne didesnis nei 15 viską susumavus]​​ % nuo pradinės Sutarties vertės].

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.​​ 

 

ŠALYS SUSITARIA:

 

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

 

 1.1. Rangovas įsipareigoja​​ [nevykdyti atsisakomų darbų / atlikti papildomus darbus / nevykdyti atsisakomų darbų ir atlikti papildomus darbus]​​ nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.​​ 

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

 

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​ 

 

3. SUSITARIMO PRIEDAI

 

3.1. Atsisakomų / papildomų darbų suvestinė.

3.2. Pakoreguotas paprastojo remonto darbų aprašas / techninis projektas projektas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

              UŽSAKOVAS​​       RANGOVAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas     PVM mokėtojo kodas

Tel.       Tel.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos      Atstovas pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)(parašas)

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2019-10-01Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1