Viešojo pirkimo sutarties pakeitimas pagal VPĮ 89 str. 2 d. (prekės/paslaugos)

[SUSITARIMO FORMA DĖL PAPILDOMO PASLAUGŲ​​ /​​ PREKIŲ​​ KIEKIO​​ 

PIRKIMO PAGAL VPĮ 89 STR. 2 d.]

 

 

SUSITARIMAS Nr. ___

DĖL​​ [SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA]​​ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR.​​ [SUTARTIES NUMERIS]​​ [SUTARTIES PAVADINIMAS]​​ PAKEITIMO

 

201__ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas]),, atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau kartu šiame susitarime​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas]​​ ir​​ [Klientas / Pirkėjas]​​ vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

 

 A. Šalys​​ [sutarties pasirašymo data]​​ sudarė viešojo pirkimo sutartį​​ [sutarties numeris]​​ „[sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis).​​ 

 B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų​​ Sutarties priede nurodytų​​ prekių /​​ paslaugų.​​ Sutartyje numatytas minėtų​​ prekių /​​ paslaugų​​ kiekis yra​​ [skaičius]​​ vnt. Papildomai reikalingas kiekis​​ [skaičius]​​ vnt. 

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:​​ 

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:​​ 

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;​​ 

 2)​​ bendra atskirų pakeitimų​​ pagal šį punktą vertė neviršija​​ 10 procentų​​ pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;​​ 

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

 D. Pradinė Sutarties vertė yra​​ [skaičius]​​ Eur be PVM.​​ 

 E. Papildomų​​ prekių / paslaugų​​ vertė yra​​ [skaičius]​​ Eur be PVM ([skaičius]​​ vnt. x​​ [skaičius]​​ Eur =​​ [skaičius]​​ Eur), tai sudaro​​ [skaičius]​​ % nuo pradinės Sutarties vertės.​​ 

 F. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro​​ [procentinis dydis nurodytas E punkte, kuris susumavus visus analogiškus pakeitimus neturi viršyti 10]​​ % nuo pradinės Sutarties vertės.​​ [Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta. / Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro​​ [skaičius ne didesnis nei 10 viską susumavus]​​ % nuo pradinės Sutarties vertės].

 G. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyta papildomai pirkti Sutartyje numatytų​​ prekių / paslaugų.

 

ŠALYS SUSITARIA:

 

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

 

 1.1. Sutarties priede nurodytas​​ prekių / paslaugų​​ kiekis ir kaina:

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Mato vienetas

Kiekis

Kaina, Eur
​​ be PVM

Suma Eur, be PVM

1.

 

 

 

 

 

Bendra pasiūlymo kaina , Eur be PVM:

 

 

PVM tarifas (%)

 

PVM suma, Eur:

 

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:

 

 

keičiami taip:

 

Eil. Nr.

Pirkimo objektas

Mato vienetas

Kiekis

Kaina, Eur
​​ be PVM

Suma Eur, be PVM

1.

 

 

 

 

 

Bendra kaina Eur be PVM:

 

 

PVM tarifas (%)

 

PVM suma, Eur:

 

Bendra kaina Eur su PVM:

 

 

 1.2. Sutarties​​ [skaičius]​​ punkte nurodyta Sutarties vertė​​ [skaičius]​​ Eur​​ su​​ PVM, keičiama į​​ [skaičius]​​ Eur​​ su​​ PVM.​​ 

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 ir 1.2 punktuose lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

 

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​ 

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

[PASLAUGŲ TEIKĖJAS KLIENTAS

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS]

 

 

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas     PVM mokėtojo kodas

Tel.       Tel.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos      Atstovas pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)(parašas)

 

 

Atnaujinta 2019-10-01Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1