VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__ m. ______________ mėn. __ d.

Vilnius

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau - Užsakovas), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu atlikto viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo užsakymą ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius]​​ kalendorinių​​ dienų nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos​​ Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - Darbus). Užsakovas neįsipareigoja nupirkti konkretaus Darbų kiekio.​​ 

1.2. Užsakovas pagal​​ šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.​​ 

2. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

2.1. Darbai turi būti atlikti įsigaliojus Sutarčiai ir gavus Užsakovo užsakymą.​​ 

2.2. Jei darbų negalima vykdyti dėl Užsakovo kaltės, tai jų įvykdymo terminas​​ pratęsiamas užlaikymo laikotarpiui, tačiau ne ilgiau, kaip iki​​ [data].

 

3. DARBŲ​​ KAINA

3.1. Į​​ Sutarties priede nurodytus​​ įkainius įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.2. Sutartyje nurodyti įkainiai nebus keičiami, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

 

4. APMOKĖJIMO TVARKA

 

[Yra aplinkybės leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip 30 dienų? > Ne]

[4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus​​ ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip 30 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų (jei taikoma)​​ perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data,​​ numeris​​ ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma)​​ perdavimo-priėmimo akto data ir numeris.]

 

[Yra aplinkybės leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip 30 dienų? > Taip]

[4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus​​ ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip 60 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies darbų (jei taikoma)​​ perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data,​​ numeris​​ ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma)​​ perdavimo-priėmimo akto data ir numeris. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi​​ [nurodomos aplinkybės atitinkančios Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, numatančias, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų​​ ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių​​ dienų​​ nuo darbių gavimo, darbų​​ suteikimo ar darbų atlikimo dienos. Pvz., <…> šią Sutartį numatoma finansuoti iš 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų​​ programos lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai].

 

[Ar taikomas mokėjimas dalimis? > Ne]

[4.2. Mokėjimai dalimis, t. y. už atliktą darbų dalį netaikomi.]

 

[Ar taikomas mokėjimas dalimis? > Taip]

 [4.2. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis ne dažniau, kaip kas mėnesį, proporcingai Šalių patvirtintame dalies darbų​​ perdavimo-priėmimo akte nurodytai atliktų darbų procentinei išraiškai.]

 

4.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos​​ į​​ Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau –​​ Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų​​ standartas), teikiamos​​ Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos​​ „E. sąskaita“ priemonėmis (žr.​​ www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos​​ ir apdorojamos​​ naudodamasi informacinės sistemos​​ „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.4. Užsakovas​​ visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo​​ šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams​​ subtiekėjui.

 

5. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽSAKYMŲ TEIKIMAS

 

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai​​ (įskaitant darbų užsakymus) turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių​​ nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą​​ gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų​​ jo pranešimo gavimui užtikrinti.

 

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

 

7.​​ RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui​​ per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.​​ 

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą​​ pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį​​ sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių)​​ metų​​ garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių​​ dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų​​ perdavimo Užsakovui.

 

8. SUBTIEKIMAS

 

8.1. Sudarius​​ Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.​​ 

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus ir/arba specialistus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.​​ 

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo ir/arba specialisto, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei​​ subtiekėjui​​ ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas ir/arba specialistas​​ buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas​​ subtiekėjas ir/arba specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną​​ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas​​ per​​ Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą​​ subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui​​ 0,02​​ % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus​​ Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui​​ 0,02​​ % nuo neatliktų darbų vertės​​ delspinigius už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

9.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų​​ perdavimo​​ Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas​​ Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų​​ per pirmuosius 3​​ (trejus)​​ statinio garantinio termino metus,​​ šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3​​ (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 % nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede. Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius. Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą​​ pagal pasirašytą Sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

[Ar taikoma bauda dėl Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo? > Taip]

[9.4. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui​​ 10​​ % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.]

 

[Ar taikomas Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)? > Taip]

 

[9.4. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei​​ 10​​ % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.​​ 

 9.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma į Užsakovo banko sąskaitą​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

9.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje Rangovo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, Rangovas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

 9.7. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.
 9.8. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas​​ pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

 9.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei Sutarties galiojimo trukmė yra ilgesnė nei (vieneri) metai, Rangovas gali pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

9.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.​​ 

9.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.]

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

[Ar taikomas Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)? > Ne]

[10.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir galioja kol Rangovas atlieka Darbų už​​ [maksimali pirkimo sutarties vertė]​​ EUR sumą be PVM, tačiau ne ilgiau kaip​​ [mėnesių skaičius]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

[Ar taikomas Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)? > Taip]

[10.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja kol Rangovas atlieka Darbų už​​ [maksimali pirkimo sutarties vertė]​​ EUR sumą be PVM, tačiau ne ilgiau kaip​​ [mėnesių skaičius]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

 

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. ​​ abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.​​ 

10.3.2. ​​ Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus​​ Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.3. vienos​​ Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.​​ Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

10.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;

10.3.3.2.​​ [nurodomas esminis pažeidimas, pvz. vėlavimas atlikti bet kurį iš​​ Sutarties priede nurodytų darbų ilgiau nei 60 kalendorinių​​ dienų];

10.3.3.3.​​ [nurodomas esminis pažeidimas, pvz. darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 kalendorinių​​ dienų nuo Užsakovo įspėjimo].

10.3.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių​​ dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi​​ Rangovo organizacinė struktūra –​​ juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti​​ įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą​​ apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

10.4. Esant​​ nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

 

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.​​ 

 

13. KITOS NUOSTATOS

 

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos​​ tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir​​ nedviprasmiškai bei​​ buvo pateiktos​​ pirkimo sąlygose.

13.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra​​ [vardas, pavardė, pareigos]. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą​​ pagal​​ Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra​​ [vardas, pavardė, pareigos].

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdant Sutartį turi būti​​ laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų​​ Europos Sąjungos ir​​ Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir​​ Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6.​​ Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

 

 

14. SUTARTIES PRIEDAS

 

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Rangovo pasiūlymas.

15. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

 

RANGOVAS      UŽSAKOVAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data) (data)

Atnaujinta 2019-06-27Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1