VIEŠOJO DARBŲ​​ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__ m. ______________ mėn. __ d.

Vilnius

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau - Užsakovas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu​​ atlikto​​ viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1.​​ Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo užsakymą ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius]​​ kalendorinių​​ dienų nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos​​ Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau​​ -​​ Darbus). Užsakovas neįsipareigoja nupirkti konkretaus Darbų kiekio.​​ 

1.2. Užsakovas pagal​​ šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.​​ 

2. DARBŲ​​ ATLIKIMO​​ TVARKA

2.1.​​ Darbai turi būti atlikti įsigaliojus Sutarčiai ir gavus Užsakovo užsakymą.​​ 

2.2.​​ Jei darbų negalima vykdyti dėl Užsakovo kaltės, tai jų įvykdymo terminas​​ pratęsiamas​​ užlaikymo laikotarpiui, tačiau ne ilgiau, kaip iki​​ [data].

 

3. DARBŲ​​ KAINA

3.1. Į​​ Sutarties priede nurodytus​​ įkainius įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.2. Sutartyje nurodyti įkainiai nebus keičiami, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

 

4. APMOKĖJIMO TVARKA

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Ne]

 

[4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus faktiškai atliktų darbų kiekį padauginus iš Sutarties priede nurodyto įkainio ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 30 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto darbų​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data,​​ numeris, faktiškai atliktų darbų kiekis, darbų įkainis ir bendra kaina.]

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Taip]

[4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus faktiškai atliktų darbų kiekį padauginus iš Sutarties priede nurodyto įkainio ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 60 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto darbų​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data,​​ numeris, faktiškai atliktų darbų kiekis, darbų įkainis ir bendra kaina. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei​​ 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi​​ [aplinkybės atitinkančios Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, numatančias, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų​​ ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių​​ dienų​​ nuo darbių gavimo, darbų​​ suteikimo ar darbų atlikimo dienos].

 

4.2.​​ Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą​​ privalo​​ pateikti naudojantis VĮ​​ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos​​ „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

 4.3.​​ Užsakovas​​ visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

 4.4.​​ Užsakovas​​ numato​​ tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis​​ šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo​​ šios​​ Sutarties 8.1 punkte​​ nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams​​ subtiekėjui.

 

5. SUSIRAŠINĖJIMAS​​ IR UŽSAKYMŲ TEIKIMAS

 

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai​​ (įskaitant darbų užsakymus) turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių​​ nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą​​ gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų​​ jo pranešimo gavimui užtikrinti.

 

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą​​ Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti​​ tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

 

7.​​ RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių​​ atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui​​ per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.​​ 

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą​​ pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo​​ leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį​​ sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5​​ (penkių)​​ metų​​ garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą​​ ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus​​ Sutartyje numatytus darbus ir,​​ ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių​​ dienų nuo defektinio akto surašymo dienos,​​ ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų​​ perdavimo Užsakovui.

 

8. SUBTIEKIMAS

 

8.1. Sudarius​​ Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.​​ 

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede​​ nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu nepranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę​​ ir gavęs jo raštišką sutikimą.​​ 

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei​​ subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas​​ subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną​​ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas​​ per​​ Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą​​ subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo​​ Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte​​ numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui​​ 0,02​​ % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti užsakytus darbus​​ Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui​​ 0,02​​ % nuo neatliktų darbų vertės​​ delspinigius už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

[Ar taikoma bauda dėl Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo?​​ >​​ Taip]

[9.3. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui​​ 10​​ % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.]

 

[Ar taikomas​​ Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

 

[9.3. Rangovas per​​ 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei​​ 10​​ % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.​​ 

 9.4. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma į Užsakovo banko sąskaitą​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

9.5. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje​​ Rangovo​​ pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje,​​ Rangovas​​ privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

 9.6. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.
 9.7. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas​​ pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

 9.8. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei​​ Sutarties​​ galiojimo trukmė yra ilgesnė nei​​ (vieneri) metai,​​ Rangovas gali pateikti​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip​​ 30 (trisdešimt)​​ kalendorinių dienų iki pateikto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

 9.9. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.​​ 

 9.10. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.]

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

[Ar taikomas​​ Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Ne]

[10.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir galioja kol Rangovas atlieka Darbų už​​ [maksimali pirkimo sutarties vertė]​​ EUR sumą​​ be PVM, tačiau ne ilgiau kaip​​ [mėnesių skaičius]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

[Ar taikomas​​ Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[10.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja kol Rangovas atlieka Darbų už​​ [maksimali pirkimo sutarties vertė]​​ EUR sumą​​ be PVM, tačiau ne ilgiau kaip​​ [mėnesių skaičius]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

 

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. vienos​​ Šalies sprendimu prieš​​ 10​​ kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.2. ​​ abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.​​ 

10.4. Esant​​ nuo​​ Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip​​ 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

 

 11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

 12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.​​ 

 

 13. KITOS NUOSTATOS

 

13.1. Sutarties sąlygos​​ gali​​ būti keičiamos​​ tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo​​ 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir​​ nedviprasmiškai bei​​ buvo pateiktos​​ pirkimo sąlygose.

13.3.​​ Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra​​ [vardas, pavardė, pareigos]. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą​​ pagal​​ Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra​​ [vardas, pavardė, pareigos].

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama​​ Rangovo​​ kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi,​​ Rangovas įsipareigoja​​ Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5.​​ Vykdant​​ Sutartį turi būti​​ laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų​​ Europos Sąjungos ir​​ Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir​​ Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6.​​ Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

 

14. SUTARTIES PRIEDAS

 

14.1. Sutarties priedas​​ yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Rangovo pasiūlymas.

15. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

 

RANGOVAS      UŽSAKOVAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data) (data)

Atnaujinta 2017-07-10Puslapis​​ 1​​ iš​​ 6