Trukmė: 3:29

Įvertinus pirminius pasiūlymus, jų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, el. aukcionas pradedamas šia tvarka:

Pirminės pasiūlymo kainos turi būti suvedamos į el. aukcioną.

 • CVPIS vykdomo pirkimo aplinkoje spaudžiamas skiltis “Pasiūlymai”.
 • Tada, “Įtraukti galutinį sąrašą”.
 • Pažymimi tiekėjai, kurie galės dalyvauti el. aukcione ir spaudžiama “Galutinis sąrašas”.
 • Pasirenkame skiltį “Aukcionas” Tada, “Nustatyti aukciono įvykį”.
 • Tada prie kiekvieno tiekėjo spaudžiame “Suderinti siūlymų kainas”.
 • Lange “Pirminis pasiūlymas” įvedame tiekėjo pasiūlytą pirminę kainą.
 • Suvedus visų tiekėjų kainas, spaudžiame mygtuką “Siųsti” prie kiekvieno tiekėjo.

Atlikę visus pasirengimo veiksmus CVP IS, vadovaujantis pirkimo sąlygomis, tiekėjams išsiunčiamas CVP IS pranešimas su kvietimu dalyvauti el. aukcione, kuriame pateikiama ši informacija:

 • Prašymas patvirti išsiųstas pirmines kainas iki aukciono pradžios.
 • Nepatvirtinus kainų iki nurodyto laiko el. aukciono metu nebus galimybės mažinti kainos.
 • El. akciono pradžios data ir laikas.
 • El. akciono pabaigos data ir laikas.
 • Leidžiamo minimalaus kainos sumažinimo dydis.
 • Pratęstas laikas skaičiuojamas nuo naujo geriausio pasiūlymo.
 • Pratęstas laikas sekundėmis.
 • Aukciono metu pasiūlyta kaina bus laikoma kaina su PVM.
 • Jei pasiūlymo objektą sudaro sudėtinės dalys, tiekėjai informuojami, kad per 1 darbo deną nuo el. aukciono pabaigos, jie privalės pateiki atnaujintą siūlomų kainų sąrašą, atitinkantį galutinę el. aukciono metu pasiūlytą kainą.