SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ​​ PIRKIMĄ

<…>

III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS

III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą​​ tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir finansinę būklę​​ ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.

 

„JUODASIS SĄRAŠAS“

 

2. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą​​ esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

 

Pateikiama​​ skaitmeninė​​ tiekėjo laisvos formos deklaracijos kopija.

 

[​​ Viešųjų pirkimų tarnybos atstovo atsakymas pateiktas​​ 2016-02-23​​ el. paštu:

s klausėte:

Prašau patikslinti, kodėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, šiuo atveju​​ (nustatant​​ tiekėjo​​ pateikiamą dokumentą pagal 33 straipsnio 2 dalies 8 punktą)​​ netaikytinas VPĮ 33 str. 3 d. reikalavimas, kad „Perkančioji organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose?

 

Atsakome:

Tarnyba norėtų atkreipti Jūsų dėmesį, kad ​​ Viešųjų pirkimų įstatymo ( toliau – Įstatymo) 33 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad šis straipsnis taikytinas  33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3 ir 7 punktuose​​ nurodytoms aplinkybėms, t. y jų​​ nebuvimui pagrįsti teikiami teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos  išduoti dokumentai. Taigi Jūsų paklausimo atveju, pagriniant​​ Įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 8 punkto atitikties reikalavimą, tokių pažymų išduoti valstybės institucijos neprivalo. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad, dėl Įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 8 punkto atitikties, tiekėjai turėtų pateikti laisvos formos tiekėjo deklaraciją, nes taip yra nustatyta Įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje: „Jeigu tiekėjas negali pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje​​ šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose ir 2 dalies 1, 2, 3 ar 7 punkte nurodytų atvejų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs​​ taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais,​​ ir šio straipsnio 2 dalies 4, 6 ir 8 punktuose nurodytais atvejais​​ – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.“]

 

 

BANKROTAS IR RESTRUKTŪRIZAVIMAS

 

3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal​​ šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.​​ Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba vykdomos analogiškos procedūros pagal​​ šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

 

Pateikiama:​​ 1)​​ jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų​​ centro išduotą išrašą ar šios​​ įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį​​ jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms​​ įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš​​ teismo sprendimo, jei toks yra. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip [60 dienų] iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas​​ išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti minėtų dokumentų, o duomenys tikrinami pasiūlymų​​ pateikimo dieną​​ oficialiose informacinėse sistemose. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų​​ kopijos; 2)​​ Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su​​ kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,​​ sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal​​ šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

 

TEISTUMAS PAGAL VPĮ​​ 33 STR. 2 D. 3 P.

 

4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) arba dėl tiekėjo (juridinio asmens)​​ per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir neįsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis už​​ veikas, nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 3 punkte.

 

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių​​ departamento prie Vidaus reikalų​​ ministerijos ar valstybės įmonės Registrų​​ centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų​​ tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip​​ 60​​ dienų iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

 

TIEKĖJO APYVARTA

 

5. Tiekėjo vidutinė metinė​​ bendroji apyvarta per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo​​ įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 (trejus) finansinius metus, privalo būti ne mažesnė kaip​​ [skaičius,​​ kuris​​ negali būti daugiau kaip du kartus didesnis už pirkimo​​ biudžetą, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba tikrina, kad reikalavimas (vertinant visumoje su visais reikalavimais) nediskriminuotų smulkaus ir vidutinio verslo]​​ EUR.

 

Pateikiamos tiekėjo pelno (nuostolių) ataskaitų už pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus kopijos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamų dokumentų kopijos. Jei tiekėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3​​ (trejus) finansinius metus, jis pateikia duomenis nuo tiekėjo​​ įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

 

PANAŠI SUTARTIS

 

6. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną)​​ [nurodyti sutarties objektą, kuris atitinka pirkimo objektą ir dirbtinai nediskriminuoja tiekėjų]​​ sutartį, kurios vertė be PVM yra ne​​ mažesnė kaip​​ [skaičius,​​ kuris​​ negali būti​​ didesnis kaip​​ 70%​​ nuo​​ pirkimo​​ biudžeto]​​ EUR. Jei tiekėjas teikia​​ informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnės nei​​ šiame punkte reikalaujamos vertės.

 

Pateikiama: 1) Įvykdytos/vykdomos sutarties aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties​​ įsigaliojimo ir pabaigos datą mėnesio tikslumu, sutarties objektą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas​​ yra perkančioji organizacija, ar ne; 2) Įrodymui apie sutarties tinkamą įvykdymą​​ tiekėjas pateikia: jei užsakovas buvo perkančioji organizacija, –​​ jos patvirtintą pažymą, jei užsakovas – ne perkančioji organizacija, –​​ jo pažymą, o jos neesant tiekėjo deklaraciją. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

 

PASTABOS

 

PASTABOS. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai turi atitikti​​ [2​​ -​​ 4​​ papunkčiuose]​​ nustatytus reikalavimus imtinai ir pateikti nurodytus dokumentus, bent vienas iš ūkio subjektų grupės narių arba visi nariai kartu turi atitikti​​ [5​​ -​​ 6​​ papunkčiuose]​​ nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.​​ 

Puslapis​​ 1​​ ​​ 3