Pirkimo sąlygos

Paaiškinimai:​​ 

Tekstas raudona spalva reiškia vietas, kurias reikia užpildyti.

Tekstas žalia spalva su paryškintais klausimais turi būti ištrinamas po pasirinkimo.

Tekstas mėlyna spalva reiškia vietas, kurias reikia palikti pasirinkus pagal klausimus.

 Tekstas žalia spalva (neparyškinta) reiškia supaprastintų ir tarptautinių pirkimų skirtumus.

 

 

PATVIRTINTA:

Viešojo pirkimo komisijos

202___ m. ________ __ d. protokolu

 

 

[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]

 

ATVIRAS KONKURSAS (SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS)

 

PIRKIMO PAVADINIMAS

„%%PIRKIMOPAVADINIMASINICIJUOJAMAS%%“

 ​​​​ 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Perkančioji organizacija​​ %%Organizacija%%, juridinio asmens kodas​​ %%OrganizacijosKodas%%, adresas​​ %%OrganizacijosAdresas%%​​ (toliau - perkančioji organizacija), ​​ vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objektą.

1.2. Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.​​ 

1.3.​​ Šis supaprastintas pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu​​ https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

[Ar skelbtas išankstinis skelbimas apie pirkimą?​​ >>> Ne]

1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.​​ 

1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra skelbimas apie pirkimą, todėl perkančioji organizacija didžiosios dalies skelbime esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.​​ 

 

[Ar skelbtas išankstinis skelbimas apie pirkimą?​​ >>> Taip]

1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą buvo skelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS.​​ 

1.5. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas ir skelbimas apie pirkimą, todėl perkančioji organizacija didžiosios dalies skelbime esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.

 

 1.6. Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis yra išankstinis informacinis skelbimas ir skelbimas apie pirkimą, todėl perkančioji organizacija didžiosios dalies skelbime esančios informacijos šiame dokumente pakartotinai neteikia.

1.7. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

 1.8. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas​​ %%PirkimoVykdytojoVardasPavarde%%, tel.​​ %%PirkimoVykdytojoTelefonoNumeris%%, el. p.​​ %%PirkimoVykdytojoElPastas%%,​​ adresas %%OrganizacijosAdresas%%.

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS

 

[Ar perkamos prekės taikant fiksuoto įkainio sutartį? >>> Ne]

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, kuri pateikiama pirkimo sąlygų priede.​​ 

 

[Ar perkamos prekės taikant fiksuoto įkainio sutartį? >>> Taip]

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, kuri pateikiama pirkimo sąlygų priede. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali pagal šio pirkimo sutartį įsigyti pirkimo sąlygose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10% maksimalios pirkimo sutarties vertės, vadovaujantis pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? >>> Ne]

2.2. Šis pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? >>> Taip]

2.2. Pirkimas yra skaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims. Pirkimo dalys nurodytos pirkimo sąlygų priede pateiktoje pasiūlymo pateikimo formoje.​​ 

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? >>> Ne]

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? >>> Taip]

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.​​ 

 

2.4. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija​​ ir priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.5. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra​​ %%OrganizacijosAdresas%%.

 

[Ar skelbiamas pirkimo biudžetas, siekiant atmesti didesnės kainos pasiūlymus? >>> Taip]2.6. Pasiūlymo kaina turi būti ne didesnė nei nurodyta maksimali leistina kaina pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma.

3. TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

[Kvalifikacijos vertinimo tipas >>> Nevertinama]

3.1. Perkančioji organizacija tikrins tiekėjo pašalinimo pagrindų, kurie nurodyti pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai“, nebuvimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo tiekėjas ir kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė). Tikrinimas atliekamas šia tvarka:

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas >>> Vertinama tik laimėtojo kvalifikacija]

3.1. Perkančioji organizacija tikrins tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas siekdamas pagrįsti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, pašalinimo pagrindų, kurie nurodyti pirkimo dokumentų priede „Pašalinimo pagrindai“ nebuvimą. Tiekėjas ir subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Fiziniams asmenims, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, EBVPD pildyti nereikia. Tikrinimas atliekamas šia tvarka:

3.1.1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji: turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis; šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

 3.1.2. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą kartu su pasiūlymu. Pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų prašoma ir jie tikrinami tik galimo laimėtojo, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu nusprendžia kitaip. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą tik tuo atveju, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

 3.1.3. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

 3.1.4. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 46 straipsnio 8 dalimi, gali nepašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros, jei nustatomas neatitikimas šiame skyriuje išvardintiems tiekėjo pašalinimo pagrindams pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalį.

 3.1.5. Jei tiekėjas negali pateikti kurių nors pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų reikalaujamų pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia tiekėjo deklaracija Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

 3.1.6. Pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pateiktų  ​​​​ legalizuotus​​ Apostille​​ pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai​​ nurodytus dokumentus, jei dokumentai išduoti užsienio valstybėje. Legalizavimas atliekamas, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).​​ 

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas >>> Nevertinama]

3.2. Perkančioji organizacija netaiko kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams.

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas >>> Vertinama tik laimėtojo kvalifikacija]

3.2. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti pirkimo sąlygų priede „Kvalifikaciniai reikalavimai“ nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Tiekėjas pasiūlyme turi deklaruoti atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kartu su pasiūlymu pateikdamas EBVPD. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų prašoma ir jie tikrinami tik galimo laimėtojo, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu, vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.2.3 punktu, nusprendžia kitaip. Tiekėjas gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą, kad jo pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti pirkimo sąlygų priede „Kvalifikaciniai reikalavimai“ nurodytus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, laikantis šių reikalavimų:

3.2.1. Keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai ir atitikčiai kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (jei taikomi), turi būti įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

3.2.2. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji: turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis; šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

 3.2.3. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.3. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Jei tiekėjas nesiremia subtiekėjų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ar kitus reikalavimus tiekėjui, subtiekėjus galima išviešinti sudarius pirkimo sutartį, kaip nurodyta prie pirkimo sąlygų pridėtame pirkimo sutarties projekte.​​ 

3.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo ar jo pasitelkiamo ūkio subjekto. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme.

 4.4. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, arba paslaugų teikimo atveju reikalavimą turėti specialų leidimą, arba būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

 4.5. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių asmenų įrankiais, įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.

 4.6. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

4.7. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais, reikalingais atitinkamos pirkimo sutarties vykdymui, tikrina perkančioji organizacija. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui pateikiamos pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijos, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

4.8. Tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų pajėgumus, perkančioji organizacija reikalauja, kad visų tų ūkio subjektų atsakomybė būtų solidari. Įrodymui pateikiamos sutarčių ar kitų dokumentų kopijos.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

 

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu​​ https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, xlsx, docx ir kt.).

5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.5. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

 

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių kalba? >>> Taip]

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių kalba? >>> Ne]

5.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai​​ turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

 

5.7. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

5.8. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.​​ 

5.9. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

[Ar pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu (žr. http://ecocost.lt/lt/informacija-pirkimams/video-mokymai/cvp-is-pasiulymo-formos-naudojimas/)?​​ >>> Taip]

 5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą (CVP IS meniu punkte „Atsakyti į klausimus) ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje ir pirkimo dokumentuose reikalaujamus pateikti dokumentus.

[Ar pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu?​​ >>> Ne]

5.10. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal pirkimo sąlygų priedą ir šie pasiūlymo priedai:

5.10.1. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė).

5.10.2. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas).

5.10.3. Užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą;

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas?​​ >>> Taip]

5.10.4. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis(-ys) dokumentas(-ai).

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei techninės charakteristikos yra vertinamos tik kiekybiškai? >>> Taip]

 5.10.5. Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas.

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>> Ne]

5.11. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.​​ 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>> Taip]

5.11. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos, dokumentų, pirkimo objekto pavyzdžių visuma.

[Ar reikalaujama pasiūlymą pasirašyti el. parašu?​​ >>> Ne]

5.12. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu.​​ 

 

5.13. Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu (taip pat žr.​​ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf). Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas nepateikia tokių​​ įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.​​ 

5.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

​​  5.15. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.

 

6. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).​​ 

6.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

 

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

 

 [Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? >>> Ne]​​ 

 7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.​​ 

 

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? >>> Taip]

7.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas:

 7.1.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip​​ %%GarantoDydis%%​​ Eur.

7.1.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos raštas, kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimas atitinkantys šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.

7.1.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti elektroninėje formoje patvirtintas jį išdavusios organizacijos įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Jeigu tiekėjas negali pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos adresu.

 7.1.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas bet kurioje šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina​​ perkančiajai organizacijai. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo arba pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą ar pirkimo sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.1.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajai organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai.

7.1.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama perkančiajai organizacijai ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo užtikrintojui apie šių sąlygų nesilaikymą: (1) jeigu pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsiima savo pasiūlymą; (2) jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju, tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties; (3) jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujamas).

7.1.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.​​ 

7.1.8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir pasiūlymo galiojimo trukmė. Prieš baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjus pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

 7.1.9. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas taikomas, jeigu: (1) tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, išskyrus, atvejį, kai nepasibaigus pasiūlymo galiojimui perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laiką, tiekėjas atsisako pratęsti pasiūlymo galiojimo laiką iki perkančiosios organizacijos nurodytos datos; (2) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepasirašo pirkimo sutarties; (3) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei numatyta pirkimo sutartyje).​​ 

7.1.10. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) gavus tiekėjo prašymą raštu, po to, kai pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjas pasirašo pirkimo sutartį ir pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei numatyta pirkimo sutartyje).

7.1.11. Vietoje 7.1.2 punkte nurodytų pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonių, tiekėjas turi teisę užtikrinti pasiūlymo galiojimą pervesdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą į perkančiosios organizacijos sąskaitą​​ [sąskaitos Nr.].​​ Tokiu atveju iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikia bankinio pavedimo kopiją.

 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>> Ne]

8. PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

 8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.

 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai?​​ >>> Taip]

8. PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

 8.1. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neatlygintinai turi perkančiajai organizacijai pristatyti prekių pavyzdžius, kuriuos reikalaujama pateikti prie pirkimo sąlygų pridėtoje pasiūlymo formoje, šiame skyriuje nustatyta tvarka:

8.1.1. Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

 8.1.2. Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su pirkimo sąlygose nurodytu perkančiosios organizacijos atstovu atsakingu už bendravimą su tiekėjais ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo.

 8.1.3. Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

8.1.4. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.​​ 

8.1.5. Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai gražinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

9. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.​​ 

 9.2.​​ Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.3.​​ Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami per 2 darbo dienas nuo klausimų gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

9.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

9.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

[Ar bus rengiami susitikimai su tiekėjais? >>> Ne]

9.8. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

 

[Ar bus rengiami susitikimai su tiekėjais? >>> Taip]

9.8. Perkančioji organizacija nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui rengs pirkimo dokumentų aiškinamąjį susitikimą (toliau - Susitikimą). Kvietimas dalyvauti Susitikime bus siunčiamas CVP IS priemonėmis. Susitikimo metu bus teikiami atsakymai į tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų. Susitikimai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų rengiami su kiekvienu tiekėju individualiai, išskyrus, kai dėl objektyvių priežasčių negalima organizuoti susitikimų su kiekvienu tiekėju atskirai, organizuojamas bendras susitikimas. Perkančioji organizacija parengs Susitikimo protokolą, kuriame bus fiksuojami visi susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolo išraše negali būti atskleidžiama informacija apie susitikimo dalyvius. Susitikimo protokolo išrašas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikiamas visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo, ir paskelbiamas CVP IS kartu su pirkimo dokumentais.​​ 

 

[Ar bus rengiama objekto apžiūra? >>> Ne]

9.9. Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros.

 

[Ar bus rengiama objekto apžiūra? >>> Taip]

9.9. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti pirkimo objektą, tačiau apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų – kilusius klausimus tiekėjas turi užduoti CVP IS priemonėmis šiame skyriuje nustatyta tvarka. Tiekėjai, norintys apžiūrėti pirkimo objektą, turi pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą susitikimo laiką.

 

10. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

 

 10.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.​​ 

10.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

  

11. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

11.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:

11.1.1. tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir perkančioji organizacija gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu.

 11.1.2. įvertina EBVPD pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;

 11.1.3. nagrinėja ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

 11.1.4. nustato, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (įskaitant prekių pavyzdžius, jei taikoma);

 11.1.5. tikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nėra nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų;

 11.1.6. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis? >>> Ne]

 11.1.7. galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai“ nurodytus dokumentus patvirtinančius tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“ nurodytus dokumentus patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją (jei taikoma). Gavusi dokumentus, Komisija patikrina, ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui​​ nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikomi), kokybės vadybos sistemos standartus (jei taikomi) ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (jei taikomi).

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei techninės charakteristikos yra vertinamos tik kiekybiškai? >>> Taip]

11.1.7. apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai“ nurodytus dokumentus patvirtinančius tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“​​ nurodytus dokumentus patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją (jei taikoma). Gavusi dokumentus, Komisija patikrina, ar nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“ nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikomi), kokybės vadybos sistemos standartus (jei taikomi) ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (jei taikomi).

 

​​  11.1.8. sudaro pasiūlymų eilę ir nustato pirkimo laimėtoją;

11.1.9. tiekėją, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kviečia sudaryti pirkimo sutartį.

 11.2. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pateikti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis 11.3 punkto nuostatomis.

11.3. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

11.4. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

11.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

11.6. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

 11.7. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

 

12. Elektroninis aukcionas​​ 

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas? >>> Ne]

12.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas.

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas? >>> Taip]

12.1. Išnagrinėjus pasiūlymus vykdomas elektroninis aukcionas šiame skyriuje nustatyta tvarka (išskyrus tuos atvejus, kai perkančioji organizacija nusprendžia neatlikti elektroninio aukciono procedūros, jei gaunamas vienas pasiūlymas, arba įvertinus pirminius pasiūlymus neatmestas lieka tik vienas pasiūlymas):

12.1.1. prieš pradedant elektroninį aukcioną CVP IS priemonėmis vienu metu visi dalyviai, kurie yra pateikę priimtinus pasiūlymus, ir kurie atitinka pirkimo sąlygų 3 skyriuje nustatytus reikalavimus, kviečiami dalyvauti elektroniniame aukcione. Iki kvietime nustatyto laiko tiekėjas turės CVP IS prisijungti prie kito neskelbiamo pirkimo, skirto aukciono procedūroms atlikti – pateikti aukciono pirkimo pasiūlymą. Tiekėjai iki kvietime nurodyto termino prisijungia prie pirkimo CVP IS spausdami mygtuką „Pateikti pasiūlymą“. Suėjus aukciono pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, prie aukciono pirkimo prisijungusiems (pateikusiems pasiūlymą) tiekėjams išsiunčiamas kvietimas pateikti naujas kainas (aukciono kainos suderinimas).

12.1.2. elektroninis aukcionas prasidės ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų nuo tos dienos, kurią buvo išsiųsti kvietimai dalyvauti aukcione. Elektroninis aukcionas prasideda automatiškai CVP IS nustatytu laiku (dieną, valandą bei minutę).​​ 

12.1.3. elektroninio aukciono procedūros metu:

12.1.3.1. tiekėjas teikia ​​ naują ​​ kainos pasiūlymą visam nurodytam kiekiui;

12.1.3.2. teikiant naują kainos pasiūlymą, skirtumas tarp teikiamo naujo pasiūlymo ir geriausio visų elektroninio aukciono dalyvių pasiūlymo turi būti ne mažesnis kaip nurodyta kvietime dalyvauti elektroniniame aukcione.

12.1.3.3. naują kainos pasiūlymą teikia tik eurais;

12.1.3.4. naujus kainų pasiūlymus gali teikti iki elektroninio aukciono pabaigos.

12.1.4. Jeigu tiekėjo naujas kainos pasiūlymas pateikiamas likus 10 (dešimt) minučių iki nustatyto elektroninio aukciono procedūros uždarymo laiko, tai elektroninio aukciono procedūros uždarymo laikas pratęsiamas 10 (dešimt) minučių. ​​ 

12.1.5. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, laimėjusysis pasiūlymas nustatomas pagal kainos galutinį pasiūlymą (mažiausią siūlomą galutinę pasiūlymo kainą).

12.1.6. Pasibaigus elektroninio aukciono procedūrai, nagrinėjama, ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir, ar tiekėjas, perkančiosios organizacijos prašymu, pateikė raštišką kainos pagrindimą arba kitaip pagrindė neįprastai mažą kainą.

12.1.7. Kai pateiktame naujame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašo per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

12.1.8. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalo CVP IS priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Esant reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į perkančiosios organizacijos komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai.

12.1.9. Perkančioji organizacija nagrinėja tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti.

12.1.10. Pasiūlymo objektą sudaro sudėtinės dalys, todėl laimėtoju pripažintas tiekėjas prašomas pateikti naujus įkainius, atsižvelgiant į elektroninio aukciono metu pateiktą galutinę pasiūlymo kainą. Tiekėjui po elektroninio aukciono uždarymo per nustatytą laikotarpį nepateikus naujų pasiūlymo įkainių, jo pasiūlymas atmetamas.

 

13. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

 

 13.1. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

 13.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

 13.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų priede „Pašalinimo pagrindai​​ nustatytus reikalavimus arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė​​ ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas >>> Vertinama tik laimėtojo kvalifikacija]

13.1.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų priede „Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui“ nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų (jei taikoma) ir kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jei taikoma), arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

 

 13.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

 13.1.5. pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina;

 13.1.6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

 13.1.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

 13.1.8. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

 13.1.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus;

 13.1.10. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pateikti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

 13.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

13.3. Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

 

14. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

 

[Pasiūlymų vertinimo kriterijus >>> Kaina]

14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

 

[Pasiūlymų vertinimo kriterijus >>> Sąnaudos]

14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal sąnaudas. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausių sąnaudų pasiūlymas.​​ 

 

[Pasiūlymų vertinimo kriterijus >>> Kainos / sąnaudų ir kokybės santykis. Techninės charakteristikos yra vertinamos tik kiekybiškai]

 14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai), taikant pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką nurodytą pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas.

 

14.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko​​ nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

14.3. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija turi pati sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) už įsigytą pirkimo objektą į valstybės biudžetą, šis mokestis turi būti įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą. Jei tiekėjas pateikiant pasiūlymą mokesčio neįskaičiavo, mokestį įskaičiuoja perkančioji organizacija lygindama pasiūlymus.

15. PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

15.1. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

15.2. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

15.3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

15.4. Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

15.5.​​ Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

15.6. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal Komisijos arba pirkimo organizatoriaus patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

16. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

 16.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

16.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

16.2.1.​​ per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

16.2.2.​​ per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

16.3. Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis 16.2 punkte nustatytų terminų.​​ Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

16.4.​​ Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų.

16.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16.6. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

16.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

16.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau VPĮ nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Šios dalies nuostatos netaikomos, kai ieškinys teikiamas perkančiajai organizacijai nepagrįstai nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.

16.9. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

16.10. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

16.10.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

16.10.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

16.10.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

16.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

16.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

 

17. PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

 

 17.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia pasirašyti pirkimo sutartį.​​ 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? >>> Ne]

 17.2. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas.

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? >>> Taip]

 17.2. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas. Jei vienas tiekėjas yra pripažintas laimėjusiu daugiau, kaip vienoje pirkimo dalyje, gali būti​​ rengiama bendra pirkimo sutartis visoms ar kelioms laimėtoms pirkimo dalims, atsižvelgiant pirkimo procedūrų įvykdymo laiką.​​ 

 

17.3. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu​​ arba tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, jei teikiamos elektroninės sąskaitos faktūros, atitinka Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19). Paslaugos apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

18. PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

 

18.1. Prie pirkimo sąlygų pridedami šie priedai:

18.1.1. Techninė specifikacija.

18.1.2. Pasiūlymo forma.

18.1.3. Viešojo pirkimo sutarties projektas.

18.1.4. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD).

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas? >>> Kvalifikacija nevertinama]

18.1.5. Pašalinimo pagrindai.

 

[Kvalifikacijos vertinimo tipas? >>> Vertinama tik laimėtojo kvalifikacija]

18.1.5. Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjui, Pašalinimo pagrindai.

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei techninės charakteristikos yra vertinamos tik kiekybiškai? >>> Taip]

 18.1.6. Kokybės kriterijai ir jų vertinimas.

Atnaujinta​​ 2021-03-02Puslapis​​ 1​​ ​​ 2