Pašalinimo pagrindai (privalomi)

 

 

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „PAŠALINIMO PAGRINDAI“

 

Eil. Nr.

Reikalavimas

Atitikį pagrindžiantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

1.

Pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį tiekėjas ir jo atsakingas asmuo, nurodytas 8.2 punkte, turi neturėti teistumo už šias nusikalstamas veikas:
1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4. nusikalstamą bankrotą;
5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8. kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteisti už aukščiau nurodytas nusikalstamas veikas, kai dėl:
8.1. tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
8.2. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
8.3. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

Tiekėjas šių pašalinimo pagrindų nebuvimą deklaruoja kartu su pasiūlymu (paraiška) pateikdamas užpildytą EBVPD.
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą: Teismo, valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.​​ Prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas arba per kitą perkančiosios organizacijos nustatytą terminą.

Pasirenka perkančioji organizacija:

 

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.

 

arba

 

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas ir visi subtiekėjai.

 

 

 

 

2.

Pagal VPĮ 46 straipsnio 3 dalį tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu:
1. tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2. įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3. tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

Pateikiama su pasiūlymu (paraiška): EBVPD.
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą, išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus: a) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentas; b) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami perkančiosios organizacijos. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.​​ Prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip​​ per 3 darbo dienas arba per kitą perkančiosios organizacijos nustatytą terminą.

Pasirenka perkančioji organizacija:

 

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.

 

arba

 

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas ir visi subtiekėjai.

 

3.

Teikėjas šalinamas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalį, jeigu:
1. jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;
2. jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo nuostatoms;
3. pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;
4.​​ tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį​​ Viešųjų pirkimų įstatymo​​ 46 ir 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal​​ Viešųjų pirkimų įstatymo​​ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų​​ Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal​​ Viešųjų pirkimų įstatymo​​ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš​​ pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos;
5. tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
6.​​ tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis​​ Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3​​ metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos;
7.​​ perkančioji organizacija bet kokiomis tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo​​ 40(1) straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo​​ 40(1) straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo​​ 40(1) straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Pateikiama su pasiūlymu (paraiška): EBVPD.

Pasirenka perkančioji organizacija:

 

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.

 

arba

 

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas ir visi subtiekėjai.

 

 

2022-01-01Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1