Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjams (nuo 2021-03-01)

 

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KVALIFIKACIJOS IR KITI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI“

 

Eil. Nr.

Kvalifikacinis reikalavimas

Atitikį pagrindžiantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

 

Teisė verstis veikla

 

Teisė verstis veikla (9 p.)

 •  

Tiekėjas turi teisę verstis šia veikla: [pirkimo vykdytojas ​​ kiekvienu atveju aiškiai apibūdina reikalaujamą veiklą, pavyzdžiui, perkant statybos darbus apibūdina reikalaujamą veiklą, pateikdamas su pirkimo objektu susijusią informaciją: apie statinio statybos rūšį, statinių kategoriją, grupę​​ ir pogrupį, statybos darbų sritį ir pan., nurodo teisinį pagrindą]

Pateikiamos ​​ dokumentų [licencijų, leidimų, atestatų, teisės pripažinimo dokumentų ar kitų pirkimo sutarčiai vykdyti privalomų dokumentų] kopijos.

 

[Darbų pirkimo atveju:​​ Įrodantis dokumentas:​​ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos atestatas ​​​​ (dokumento pateikti nereikalaujama:​​ tiekėjo prašoma nurodyti atestato numerį, o​​ duomenys bus patikrinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje​​ https://www.spsc.lt.), ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestato su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduota teisės pripažinimo pažyma, kopijos. Dėl teisės pripažinimo pažymos užsienio valstybės tiekėjas​​ turi​​ pareigą per protingą laiką​​ kreiptis į​​ Statybos produkcijos sertifikavimo centrą, prašymo formą galima rasti​​ http://www.spsc.lt.

Užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių,​​ Šveicarijos​​ Konfederacijos​​ bei trečiųjų​​ šalių) tiekėjų įgyta kvalifikacija bus laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje bus išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo dienos.​​ 

Tokiu atveju, tiekėjai turi pateikti kilmės šalyje išduoto dokumento kopiją ir prašymo išduoti teisės pripažinimo dokumentą kopiją, o iki pasirašant sutartį turės pateikti ir patį teisės pripažinimo dokumentą.]

Tiekėjas, kiekvienas​​ tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė,​​ ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal​​ ​​ prisiimamus įsipareigojimus​​ pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

 

Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis​​ atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

 

Finansinis ir ekonominis pajėgumas

 

Bendros metinės visos veiklos pajamos​​ (12.1 p.)

 •  

Tiekėjo metinės visos veiklos pajamos​​ per [paskutinius finansinius metus arba, pagrįstais atvejais,​​ kiekvienais finansiniais metais per paskutinius​​ 2 arba 3​​ finansinius metus,​​ jei​​ reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu]​​ finansinius metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos,​​ turi būti​​ ne mažesnės kaip​​ [Jei sutarties vykdymas​​ ne ilgiau kaip​​ vieneri metai,​​ nustatoma 1,5 - 2​​ visos​​ pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma​​ 1,5 - 2 metinės sutarties vykdymo vertės, bet ne daugiau kaip 2 nuo visos numatomos pirkimo sutarties vertės​​ arba 0,5-0,7 visos​​ numatomos pirkimo sutarties vertės]​​ Eur.

Pateikiama​​ atitinkamo laikotarpio​​ ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį.​​ Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.​​ 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai,​​ jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami),​​ ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas​​ pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

Bendros metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas (12.2 p.)

 •  

Tiekėjo bendros metinės pajamos iš [nurodomas konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant, pavadinimas] veiklos​​ per [paskutinius finansinius metus arba, pagrįstais atvejais,​​ kiekvienais finansiniais metais per paskutinius 2 arba 3 finansinius metus, jei reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu], o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, turi būti ne mažesnės kaip [Jei sutarties vykdymas​​ ne ilgiau kaip​​ vieneri metai,​​ nustatoma 1,5 - 2 visos pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma 1,5 - 2 metinės sutarties vykdymo vertės, bet ne daugiau kaip 2 nuo visos numatomos pirkimo sutarties vertės arba 0,5-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės] Eur.

Pateikiama​​ atitinkamo laikotarpio​​ ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie gautas metines pajamas iš kvalifikaciniame reikalavime nurodytos veiklos arba atitinkamos banko pažymos.  ​​​​ 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai,​​ jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

Vidutinės metinės visos veiklos pajamos (12.3 p.)

 •  

Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per​​ [paskutinius 2 arba 3 finansinius metus, jei reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu, kai paskutiniai finansiniai metai rinkoje buvo netipiniai (pvz., ekonominė krizė ar pan.)], o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo​​ vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, turi būti ne mažesnės kaip [Jei sutarties vykdymas​​ ne ilgiau kaip​​ vieneri metai,​​ nustatoma 1,5 - 2 visos pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma 1,5 - 2 metinės sutarties vykdymo vertės, bet ne daugiau kaip 2 nuo visos numatomos pirkimo sutarties vertės arba 0,5-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės] Eur.

Pateikiama atitinkamo laikotarpio ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos​​ Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai,​​ jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti​​ solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas​​ (12.4 p.)

 •  

Tiekėjo​​ vidutinės​​ metinės pajamos iš [nurodomas konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant, pavadinimas] veiklos​​ per [2 arba 3 finansinius metus, jei reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu, kai paskutiniai finansiniai metai rinkoje buvo netipiniai (pvz., ekonominė krizė ar pan.)], o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, turi būti ne mažesnės kaip [Jei sutarties vykdymas​​ ne ilgiau kaip​​ vieneri metai,​​ nustatoma 1,5 - 2 visos pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma 1,5 - 2 metinės sutarties vykdymo vertės, bet ne daugiau kaip 2 nuo visos numatomos pirkimo sutarties vertės arba 0,5-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės] Eur.

Pateikiama atitinkamo laikotarpio ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie gautas metines pajamas iš kvalifikaciniame reikalavime nurodytos veiklos arba atitinkamos banko pažymos.  ​​​​ 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas (13.1 p.)

 •  

Bendrojo mokumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis turi būti ne mažesnė nei [nurodoma konkreti reikšmė nuo 0,5 iki 2, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento duomenimis, įvertinus įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičių].

 

Vertinamas ūkio subjekto nuosavo kapitalo​​ (įskaitant subsidijas ir dotacijas)​​ ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis:

 

Bendrojo mokumo koeficientas = Nuosavas kapitalas ÷ Įsipareigojimai.

Pateikiama:​​ 

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

 

2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei šis ūkio subjektas prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt., įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Einamojo likvidumo koeficientas (13.2 p.)

 •  

Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis​​ turi būti​​ ne mažesnė nei [nurodoma konkreti reikšmė nuo 0,5 iki 1,5, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento duomenimis, įvertinus įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičių].

 

Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0 (nuliui), laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą.

 

Vertinamas ūkio subjekto trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis:

 

Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai.

 

Pateikiama:​​ 

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

 

2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei šis ūkio subjektas prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt., įrodantis solidarios atsakomybės​​ prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Kritinio likvidumo koeficientas (13.3 p.)

 •  

Kritinio likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis turi būti ne mažesnė nei [nurodoma reikšmė nuo 0,5 iki 1,5].

 

Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0 (nuliui), laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą.

 

Vertinamas trumpalaikio turto atėmus atsargas santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais:

 

Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pateikiama:​​ 

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

 

2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre,​​ teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei šis ūkio subjektas prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt., įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Tiekėjo kredito reitingas​​ (2017-06-29 Metodika)

 •  

Tiekėjas​​ ar​​ jo patronuojanti bendrovė ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, turi ne žemesnį nei [A- (A minus) ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingą, suteiktą Standard & Poors arba ne žemesnį kaip lygiavertis reitingas, suteiktas kitos lygiavertės kreditų reitingo agentūros (pavyzdžiui, Fitch ne žemesnis kaip A- (A minus); Moody‘s - ne žemesnis kaip A3)].

Pateikiami kreditingumą vertinančio subjekto (kredito biuro, kredito reitingų agentūros ar kt.) išduoti dokumentai ar kiti įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjas, jį patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, turi reikalavime nurodytą reitingą.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, ar jo patronuojanti bendrovė ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso (jei nurodoma patronuojanti bendrovė/bendrovių grupė, ji turi prisiimti solidarią atsakomybę).

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas (14 p.)

 •  

Tiekėjas turi būti apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu​​ šioje srityje: [nurodoma kokia profesinė veikla turi būti apdrausta].

Pateikiama draudimo įmonės liudijimo kopija ar kiti įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.

Tiekėjas,​​ kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektai, kurių pajėgumais​​ remiasi​​ tiekėjas, ​​ jeigu jie vykdys veiklą pagal pirkimo sutartį, kuriai taikomi reikalavimai dėl profesinio civilinės atsakomybės draudimo. Kitais ūkio subjektais tiekėjas gali remtis, kad atitiktų kvalifikacinį reikalavimą, tik tokiu atveju, jei tie ūkio subjektai patys atliks veiklas, kurioms reikia profesinio civilinės atsakomybės draudimo.

 

Tiekėjas užtikrina, kad subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais​​ tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), bus apsidraudę profesinės civilinės atsakomybės draudimu, jei vykdys veiklą, kuriai draudimas privalomas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjų atitiktį šiam reikalavimui.

 

Techninis ir profesinis pajėgumas

 

Panašių darbų atlikimo patirtis (objektas nedalus) (16.1 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius [5 metus​​ iki pasiūlymo​​ (paraiškos)​​ pateikimo termino pabaigos​​ arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas​​ vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, turi būti tinkamai atlikęs [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą galutinis darbų rezultatas turi būti pasiektas​​ (jo​​ pernelyg nesusiaurinant)​​ ir jis apibrėžiamas verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi (plotu, ​​ ilgiu, kt.), reikalaujama reikšmė turi būti 0,3-0,7 dydžio (arba mažesnė) skaičiuojant nuo perkamo objekto; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti​​ pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti sutartį, o ne atrinkti geriausius]

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos​​ (-ų)​​ *​​ sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, pateikiant šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti reikalingą informaciją apie jį, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne; 2) Įrodymui apie tinkamą sutarties(-čių)​​ įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos kopiją;

3) ​​ statybos užbaigimo akto kopiją arba kitą lygiavertį dokumentą.

 

*jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra​​ pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama.

 

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

 

Panašių darbų atlikimo patirtis (objektas dalus) (16.1 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius [5 metus iki pasiūlymo​​ (paraiškos)​​ pateikimo termino pabaigos arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos,​​ pagal vieną ar daugiau sutarčių​​ turi būti tinkamai atlikęs [nurodomi​​ kokie​​ panašus į pirkimo objektą​​ darbai​​ turi būti​​ atlikti​​ (jų​​ pernelyg nesusiaurinant)​​ ir jie​​ apibrėžiami​​ verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi (plotu, ​​ ilgiu, kt.), reikalaujama reikšmė turi būti 0,3-0,7 dydžio (arba mažesnė) skaičiuojant nuo perkamo objekto; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti sutartį, o ne atrinkti geriausius].

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos(-ų)​​ ir (arba) vykdomos(-ų)​​ sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties​​ (jos dalies)​​ pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, pateikiant šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti reikalingą informaciją, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne; 2) Įrodymui apie tinkamą sutarties​​ (jos dalies)​​ įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos​​ arba sutarties šalių pasirašyto​​ darbų perdavimo - priėmimo akto kopijas.

 

 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

 

Panašių prekių tiekimo ar panašių paslaugų teikimo patirtis (objektas nedalus) (16.2 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius [3​​ metus iki pasiūlymo (paraiškos) pateikimo termino pabaigos arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, turi būti [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą​​ galutinis​​ prekių​​ arba paslaugų​​ pirkimo​​ rezultatas turi būti pasiektas​​ (jo​​ pernelyg nesusiaurinant)​​ ir jis apibrėžiamas verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi, reikalaujama reikšmė turi būti 0,3-0,7 dydžio (arba mažesnė) skaičiuojant nuo perkamo objekto; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti sutartį, o ne atrinkti geriausius].

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos(-ų)*​​ sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne; 2) Įrodymui apie tinkamą​​ sutarties(-čių) įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos kopiją​​ arba perdavimo - priėmimo akto kopiją arba kitą​​ lygiavertį dokumentą.

 

*jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama.

 

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas​​ gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo​​ atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

Panašių prekių tiekimo ar panašių paslaugų teikimo patirtis (objektas dalus) (16.2 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius [3 metus iki pasiūlymo (paraiškos) pateikimo termino pabaigos arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą prekių arba paslaugų pirkimo rezultatas turi būti pasiektas (jo pernelyg nesusiaurinant) ir jis apibrėžiamas verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi, reikalaujama reikšmė turi būti 0,3-0,7 dydžio (arba mažesnė) skaičiuojant nuo perkamo objekto; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti​​ sutartį, o ne atrinkti geriausius].

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos(-ų) ir (arba) vykdomos(-ų) sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties (jos dalies) pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne; 2) Įrodymui apie tinkamą sutarties (jos dalies) įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos arba sutarties šalių pasirašyto perdavimo - priėmimo akto kopijas arba kitą lygiavertį dokumentą.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

Technikos specialistai ir techninės organizacijos (17 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti toliau nurodytus technikos specialistus vykdysiančius pirkimo sutartį: [...] ir (ar) technines organizacijas, vykdysiančias pirkimo sutartį: [...].

Pateikiamas atitikimą reikalavimui patvirtinantis technikos specialistų vykdysiančių pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, aprašymas ir (arba) ​​ pateikiamas atitikimą reikalavimui patvirtinantis techninių organizacijų pasitelkimą ir prieinamumą pirkimo sutarties vykdymui patvirtinantis dokumentas.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Tiekėjo įranga ir priemonės, naudojamos kokybei užtikrinti (18 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti galimybę naudotis toliau nurodoma technine įranga ir (ar) priemonėmis kokybei užtikrinti: [išvardinama​​ apibendrintai reikalaujamą​​ ​​ techninė įranga ir (ar) priemonės,​​ tačiau pagal šį kriterijų paprastai nenustatomas privalomas turėti įrangos ir (ar) priemonių skaičius – tiekėjas turi pagrįsti, kad turės pakankamą jų kiekį kokybei užtikrinti].

Pateikiama:​​ 

1) šiame punkte reikalaujamos įrangos ir (ar) priemonių, kurios bus naudojamos kokybei užtikrinti ir kuriomis pirkimo sutarties vykdymo metu turės galimybę disponuoti tiekėjas, aprašymas​​ (aprašoma įranga, priemonės, jų kiekis, našumas ir kiti apibūdinantys techniniai kriterijai arba pateikiama kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leis įvykdyti pirkimo sutartimi priimtus įsipareigojimus); 2) galimybę disponuoti technine įranga ir (ar) priemonėmis įrodančių dokumentų kopijos.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Tiekėjo galimybė atlikti studijas ir tyrimus (18 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti šias studijas / tyrimus: [nurodomos konkrečios studijos / tyrimai, kurios turės būti atliekamos].

Pateikiama:​​ 

1) tiekėjo galimybių atlikti šiame punkte nurodytas studijas ir tyrimus aprašymas; 2) sutarčių, ketinimų protokolų su atitinkama laboratorija ar kitų analogiškų dokumentų,​​ įrodančių tiekėjo galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu atlikti reikalaujamas studijas / tyrimus, kopijos.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

 

Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos (19 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu naudoti toliau nurodomas tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemas: [nurodomi tam tikri reikalavimai tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemai, tačiau negalima jų pernelyg susiaurinti, kad nebūtų apribota konkurencija.

Galima nustatyti, kad tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema turi būti įdiegta tik konkrečiai įvardytoje tiekimo grandinės dalyje (ar keliose dalyse).].

Pateikiama:​​ 

1) šiame punkte reikalaujamos tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos, kuri bus​​ taikoma​​ pirkimo sutarties vykdymo metu, aprašymas;​​ 

[2)​​ jei taikoma,​​ galimybę disponuoti tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema dokumentų kopijos].

Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema turi apimti visus ūkio subjektus, kurie tiesiogiai dalyvaus tiekimo grandinėje ar atitinkamoje reikalaujamoje tiekimo grandinės dalyje (ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, subtiekėjai).

Tiekėjo prekių gamybos pajėgumai ar paslaugų teikimo technines galimybės (20 p.)

 •  

Tiekėjas turi​​ turėti ir​​ leisti atlikti jo gamybos pajėgumų ir (arba) techninio pajėgumo [ir kai reikia, jam prieinamų tyrimų ir mokslinių tyrimų priemonių bei kokybės kontrolės priemonių.] patikrą: [Nustatomi reikalavimai turėti tam tikrus prekių gamybos pajėgumus ar paslaugų teikimo technines galimybes ir, jei reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei turėti kokybės įvertinimo priemones, kuriomis jis naudojasi], kurios metu bus nustatoma: [nurodoma, kas konkrečiai bus patikrinama patikros metu ir kokie turės būti gauti patikros rezultatai].

Tiekėjo deklaracija apie turimus [gamybos pajėgumus] ar [paslaugų teikimo technines galimybes] ir, jei reikia, [galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus] bei [turėti kokybės įvertinimo priemones, kuriomis jis naudojasi]. Patikrinimą atliks [pats pirkimo vykdytojas] arba [pirkimo vykdytojo vardu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentinga oficiali institucija].

 

 

Tiekėjas,​​ tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija​​ (21​​ p.)

 •  

Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą - [nurodomas pirkimo sutarties vykdymo metu skiriamų pareigų pavadinimas, pavyzdžiui, "Projekto vadovą"], kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: […].

Pateikiami dokumentai:​​ 

1) sutarties vykdymui paskirto specialisto patirties aprašymas, nurodant, pirkimo sutarties vykdymo metu priskiriamų pareigų pavadinimą [ir specialisto patirtį reikalaujamoje srityje ir (arba) išvardinant specialisto vykdytus projektus ir (ar) užduotis, atitinkančias keliamus reikalavimus];​​ 

2) jeigu specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto pasirašytas sutikimas teikti paslaugas, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis;​​ 

3) siūlomo specialisto diplomų / atestatų / sertifikatų, pagrindžiančių reikalaujamą kvalifikaciją, kopijos (jei taikoma).

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė,​​ arba kitas ūkio subjektas (jo darbuotojas), kurio pajėgumais remiasi tiekėjas,​​ atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka keliamą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti keliamus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

 

Aplinkos apsaugos vadybos priemonės (22 p.)

 •  

Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti galimybę taikyti toliau nurodomas aplinkos apsaugos vadybos priemones: [nurodomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės, kurias tiekėjas privalės taikyti vykdant pirkimo sutartį.​​ Reikalavimą galima nustatyti atsižvelgiant į minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1D-508 (aktualios redakcijos)]

Pateikiamas​​ aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, apibūdinimas, įrodantis, kad tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymo metu galės taikyti nustatytas aplinkos apsaugos priemones (šių vadybos priemonių taikymo aprašymas, arba nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi reikalaujamų aplinkos apsaugos priemonių).

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Subtiekėjai privalo laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis skaičius (23 p.)

 •  

Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis skaičius per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei tiekėjas įregistruotas vėliau, turi būti ne mažesnis nei [...].

 

Skaičiuojama vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 (aktualios redakcijos).

Pateikiama tiekėjo pažyma.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas,​​ subtiekėjai​​ kartu.

 

 

Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų vidutinis metinis skaičius (23 p.)

 •  

Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų vidutinis metinis skaičius per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei tiekėjas įregistruotas vėliau, turi būti ne mažesnis nei [...].

 

Skaičiuojama vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 (aktualios redakcijos).

 

Vadovaujančiais darbuotojais laikomi darbuotojai, kurių pareigybės atitinka toliau nurodomas grupes pagal​​ galiojantį Lietuvos profesijų klasifikatorių (versija LPK 2012), (žr. http://www.profesijuklasifikatorius.lt/): [...].

Pateikiama tiekėjo pažyma.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas,​​ subtiekėjai​​ kartu.

 

Tiekėjo turimi įrankiai, įrenginiai ar techninės priemonės paslaugų arba darbų pirkimams (24 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir​​ (ar)​​ technines priemones, reikalingas šiam rezultatui pasiekti: [...]. Tiekėjui leidžiama pasirinkti tokius, kurie yra būtini sėkmingam ir teisėtam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pateikiama:​​ 

1) pažyma apie tiekėjo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius, technines priemones, nurodant jų sąrašą ir aprašymą;​​ 

2) [pavyzdžiui, gali būti reikalaujama pateikti gamintojo ar įgalioto atstovo techninių dokumentų kopijas ar nuorodas arba kitus lygiaverčius įrodymus, nurodant turimus arba galimus pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (pateikiamos nuomos sutartys, preliminarios sutartys, lizingo sutartys, ketinimo protokolai ar kitokie nuomos ar panaudos galimybes patvirtinantys dokumentai) įrankius, įrenginius, technines priemones arba kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leidžia įvykdyti pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu reikia, pateikiamos nuorodos į norminius teisės aktus, nustatančius ypatingus saugumo, energijos efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pan. reikalavimus reikalingam įrankiui, įrenginiui ar priemonei.]

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas,​​ subtiekėjai​​ kartu.

 

 

Reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas​​ (25​​ p.)

 •  

Tiekėjas turi pateikti toliau nurodomų prekių​​ [pavyzdžius, aprašymus ir​​ (ar)​​ nuotraukas ] .

Pirkimo vykdytojo pageidavimu, tiekėjas turės patvirtinti jų autentiškumą [pavyzdžiui, pateikti autentiškumo sertifikatus].

Šis kvalifikacijos reikalavimas nėra reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, siekiant įrodyti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Pateikiami šiame punkte nurodytų prekių​​ [pavyzdžiai, aprašymai ir (ar) nuotraukos].​​ 

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų​​ grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.

Tiekiamų prekių kokybės tikslus atitikimas specifikacijoms ir standartams (26 p.)

 •  

Tiekėjo toliau nurodomų siūlomų prekių​​ kokybė tiksliai atitinka​​ techninės specifikacijos​​ ir (ar) standartų​​ reikalavimams - [nurodomas konkretus reikalavimas ir (arba) standartas], [nurodomi prekių pavadinimai, numeriai pagal pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir konkretūs techniniai parametrai ar standartai, kuriuos turi atitikti prekė].

Pateikiamas oficialių kokybės kontrolės institucijų, t. y.​​ [galima pateikti institucijų apibūdinimą],​​ ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų, t. y.​​ [galima pateikti agentūrų apibūdinimą],​​ išduoti dokumentai (pažymos, sertifikatai ir pan.), patvirtinantys, kad tiekiamų prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas technines specifikacijas ir​​ (ar)​​ standartus.

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.

 

 

vadybos sistemų STANDARTų reikalavimai

 

Eil. Nr.

Reikalavimas

Atitikį pagrindžiantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

Kokybės vadybos sistemos (tarptautinis pirkimas, išskyrus VPĮ 2 priede nurodytas specialiąsias paslaugas)

1.

Tiekėjas laikosi kokybės vadybos standarto [nurodyti Europos standartų, įskaitant prieinamumo neįgaliesiems standartų, serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga, pagrįstą kokybės vadybos sistemą]​​ arba jam lygiaverčio standarto.

 

Reikalavimas keliamas tam ūkio subjektui, kuris vykdys​​ šiuos sutarties įsipareigojimus: [nurodoma, dėl kurių sutarties įsipareigojimų vykdymo taikomas reikalavimas]

 

Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų kokybės vadybos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų. ​​ 

Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus kokybės vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti​​ sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas).

 

Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.

Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal prisiimamus įsipareigojimus, subtiekėjai.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

​​ 

Kokybės vadybos sistemos (supaprastintas arba​​ VPĮ įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas)

2.

Tiekėjas​​ laikosi kokybės vadybos priemonių: [nurodyti reikalavimus kokybės vadybos sistemai, neduodant nuorodos į konkrečios kokybės vadybos sistemos standartą]

 

Reikalavimas keliamas ūkio subjektui, kuris vykdys šiuos sutarties įsipareigojimus: [nurodoma, dėl kurių sutarties įsipareigojimų vykdymo taikomas reikalavimas]

 

Pateikiamas:

- nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas​​ [nurodyti Europos standartų, įskaitant prieinamumo neįgaliesiems standartų, serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga, pagrįstą kokybės vadybos sistemą], patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų kokybės vadybos sistemos reikalavimų​​ 

 

-​​ arba​​ lygiaverčiai standartai,​​ 

 

-​​ arba​​ kiti tiekėjo kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad jo siūlomos kokybės vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus kokybės vadybos užtikrinimo reikalavimus (tiekėjo kokybės vadybos sitemų aprašymas arba įrodymas, kad tiekėjas sertifikuoja kokybės vadybos sistemą ar kiti įrodymai).​​ 

 

Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse narėse įsisteigusių​​ nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.

Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal prisiimamus įsipareigojimus, subtiekėjai.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (tarptautinis pirkimas, išskyrus VPĮ 2 priede nurodytas specialiąsias paslaugas)

 

 

3.

Tiekėjas turi būti įsidiegęs ir sertifikavęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal [nurodyti​​ Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl.​​ Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus] standartą arba jam lygiavertį.

 

Reikalavimas keliamas ūkio subjektui, kuris vykdys šiuos sutarties įsipareigojimus: [nurodoma, dėl kurių sutarties įsipareigojimų vykdymo taikomas reikalavimas]

 

 

Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos apsaugos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų.​​ 

Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus aplinkos apsaugos vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas).

 

Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal prisiimamus įsipareigojimus, subtiekėjai.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (prekės, paslaugos, darbai. Supaprastintas arba​​ VPĮ įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas)

 

4.

Tiekėjas turi įrodyti, kad [pavyzdžiui, pirkimo objekto gamybos ar tiekimo procese] bus užtikrinama aplinkos apsauga, tam tiekėjas turi laikytis šių aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų: [nurodyti reikalavimus, neduodant nuorodos į konkretų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą]

 

Šis reikalavimas keliamas ūkio subjektui, kuris vykdys šiuos sutarties įsipareigojimus: [nurodoma, dėl kurių sutarties įsipareigojimų vykdymo taikomas reikalavimas]

 

Pateikiamas:

- nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų​​ [nurodyti​​ Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl.​​ Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus]​​ 

 

- arba​​ lygiaverčiai sertifikatai,​​ 

 

-​​ arba​​ kiti tiekėjo kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, patvirtinantys, kad jo siūlomos​​ kokybės vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus kokybės vadybos užtikrinimo reikalavimus (tiekėjo kokybės vadybos sitemų aprašymas arba įrodymas, kad tiekėjas sertifikuoja kokybės vadybos sistemą ar kiti įrodymai),

Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

Tiekėjas, tiekėjų grupės nariai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal prisiimamus įsipareigojimus, subtiekėjai.

 

​​ Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

 

REZErVUOTos TEISĖs reikalavimai​​ 

 

Eil. Nr.

Reikalavimas

Atitikį pagrindžiantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

Rezervuota teisė (privaloma skirti 2 proc. supaprastintų vertės)

 

1.​​ 

Tiekėjas turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo​​ 23​​ straipsnyje nurodytus reikalavimus. Šiuos reikalavimus tiekėjas turi atitikti visą dalyvavimo pirkime ir pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.​​ 

 

Pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija.

Tą informaciją apie tiekėjo turimą statusą, kuri yra viešai skelbiama, tikrinama​​ Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos​​ interneto svetainėje skelbiamame socialinių įmonių sąraše

(https://uzt.lt/soc-imonems/socialiniu-imoniu-sarasas/.​​ Neįsipareigojama atnaujinti nuorodos, jei pirkimo vykdymo metu ji pasikeičia)

 

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, kiekvienas ūkio subjektas, kuriuo remiasi tiekėjas, kiekvienas subtiekėjas atskirai

 

Rezervuota teisė pirkti iš socialinio verslo įmonių (paslaugos)

 

2.

Tiekėjas turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo​​ 24 ​​ straipsnyje nurodytus reikalavimus. Šiuos reikalavimus tiekėjas turi atitikti visą dalyvavimo pirkime ir pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.​​ 

Pateikiama tiekėjo patvirtinta deklaracija, įmonės įstatai ir kiti dokumentai, pagrindžiantys, kaip tiekėjas atitinka kiekvieną Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies reikalavimą.

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, kiekvienas ūkio subjektas, kuriuo remiasi tiekėjas, kiekvienas subtiekėjas atskirai

 

 

Parengė​​ Žilvaras Gelumbauskas,​​ 2021-02-18.​​ Taikoma pirkimams pradėtiems nuo 2021-03-01 Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1