[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]

 

 

Viešųjų pirkimų tarnybai 201__-___-___  Nr. _______

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

 

 

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMO

 

Vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, prašome leisti pakeisti [perkančiosios organizacijos pavadinimas] (toliau – Perkančiosios organizacijos) ir [tiekėjo pavadinimas] (toliau – Tiekėjo) [data] sudarytos viešojo pirkimo sutarties Nr. [numeris] „[pavadinimas]“ (toliau – Sutartis) sąlygas.

Sutartis sudaryta įvykdžius viešąjį pirkimą [pirkimo būdo pavadinimas] būdu. Pirkimo pavadinimas „[pavadinimas]“, pirkimo Nr. [numeris] (toliau – Pirkimas), apie pirkimą skelbta [data] Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pirkimas [yra / nėra] finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. [jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis, nurodoma projektą įgyvendinančioji institucija ir pilnas projekto pavadinimas bei numeris].

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-259 patvirtintų Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių 23 punktu, teikiame informaciją ir dokumentus reikalingus prašymui pagrįsti.

Perkančioji organizacija ir Tiekėjas sudarė Sutartį, kurioje numatyta, kad [nurodomos sutarties sąlygos, kurias reikia keisti, kaip jos turi būti keičiamos, bei aplinkybės, kurios pagrindžia pakeitimo atitikimą VPĮ principams ir tikslams].

Tiekėjas sutinka keisti minėtas Sutarties sąlygas ir tai patvirtindamas pasirašė prie šio rašto pridedamą Sutarties pakeitimą. Perkančioji organizacija Sutarties pakeitimą numato pasirašyti tik gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimą.

Sutarties pakeitime numatytos sąlygos, jei jos būtų numatytos pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikusios galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis juridinis asmuo, pasiūlymas.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome leisti pakeiti Sutarties sąlygas kaip nurodyta prie šio rašto pridedamame Sutarties pakeitime, kadangi pakeitimas nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų principų ir tikslų.

 

PRIDEDAMA:

1. Sutarties kopija, ___ lapai.

2. Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo kopija, ___ lapai.

[3. Kitų papildomų susitarimų prie Sutarties ir (arba) sutarčių pakeitimų (jei buvo) kopijos].

[4. teikiant prašymą atsisakyti sutartyje numatytų darbų, prie prašymo pridedama:

– patvirtintos pradinių lokalinių sąmatų kopijos;

– suderintas su statybos proceso dalyviais (rangovu, statinio projekto vykdymo priežiūrą (jei vykdoma) ir (ar) statinio statybos techninę priežiūrą (jei vykdoma) atliekančiu asmeniu) dokumentas, įrodantis, kad darbų atsisakymas būtinas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Dokumente pateikiami argumentai, pagrindžiantys darbų atsisakymo būtinybę (pavyzdžiui, techninių sprendinių keitimas, šių sprendinių keitimo priežastys), nevykdomų darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, jų vertė ir nurodoma, kokia suma, atsisakius tam tikrų pirkimo sutartyje numatytų darbų, mažės bendra pirkimo sutarties vertė taip pat ir užsakovo rezervas (jei buvo numatytas), atitinkamai jį perskaičiavus nuo sumažintos darbų kainos.].

[5. kiti dokumentai, jei būtina].

 

 

Direktorius                                                                                ____________________