VIEŠOJO DARBŲ​​ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (BENDROS KAINOS)

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau - Užsakovas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi, o abu kartu – „Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu​​ atlikto​​ viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1.​​ Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius]​​ kalendorinių​​ dienų Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau​​ -​​ darbus).

1.2.​​ sakovas pagal​​ šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus​​ darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ​​ ATLIKIMO TERMINAI

2.1.​​ Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.​​ 

2.2.​​ Jei darbų negalima vykdyti dėl Užsakovo kaltės, tai jų įvykdymo terminas​​ pratęsiamas​​ užlaikymo laikotarpiui,​​ tačiau ne ilgiau, kaip iki​​ [data].

 

3. DARBŲ​​ KAINA

3.1. Sutarties Sutarties priede​​ nurodyta kaina yra vienintelis Užsakovo mokėtinas maksimalus atlyginimas Rangovui pagal Sutartį. Į​​ Sutarties priede​​ nurodytą kainą įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai​​ ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.2.​​ Sutartyje nurodyta kaina​​ nebus keičiama, išskyrus, kai​​ Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už darbus,​​ atliktus po naujo PVM​​ tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują​​ PVM​​ tarifą.

 

4. APMOKĖJIMO TVARKA

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Ne]

 

[4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus​​ ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis​​ kaip​​ 30 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto darbų​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.]

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Taip]

[4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus​​ ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 60 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto darbų​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.​​ Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei​​ 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi​​ [aplinkybės atitinkančios Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, numatančias, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų​​ ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių​​ dienų​​ nuo darbių gavimo, darbų​​ suteikimo ar darbų atlikimo dienos].

 

4.2. Užsakovas​​ visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

 

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

 

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių​​ nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą​​ gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų​​ jo pranešimo gavimui užtikrinti.

 

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.​​ Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą​​ Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti​​ tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

 

7.​​ RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių​​ atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų​​ pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui​​ per 5 (penkias) kalendorines​​ dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.​​ 

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą​​ pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo​​ leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai​​ būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį​​ sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo​​ sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5​​ (penkių)​​ metų​​ garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti​​ už darbų saugą​​ ir priešgaisrinį saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus​​ Sutartyje numatytus darbus ir,​​ ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių​​ dienų nuo defektinio akto surašymo dienos,​​ ištaisyti defektus,​​ nustatytus iki darbų​​ perdavimo Užsakovui.

7.8.​​ Rangovas​​ savo​​ įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui turi teisę pasitelkti subrangovus, kurie nurodyti Sutarties priede. Subrangovui bankrutavus arba atsisakius vykdyti Rangovo pavestus darbus arba dalį darbų, jis gali būti keičiamas kitu subrangovu arba kitais subrangovais nenurodytais Sutartyje. Prašymas dėl Sutarties priede nurodyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Užsakovui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis​​ ir pateikiant pagrindžiančius dokumentus. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viešojo pirkimo metu, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikyti). Sutarties priede nurodyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas raštu.​​ 

7.9.​​ Jeigu​​ Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka​​ pasitelkia​​ subrangovus, pagrindinius darbus, kurie Sutarties priede​​ įvardinti, kaip pagrindiniai, privalo atlikti Rangovas.

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

8.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties​​ 4.1 punkte​​ numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui​​ [skaičius​​ ne mažesnis kaip​​ 0,02​​ ir ne didesnis kaip 0,05]​​ % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

8.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus​​ Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui​​ [skaičius​​ nurodytas 5.1 punkte]​​ %​​ nuo neatliktų darbų vertės​​ delspinigius už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

[Ar taikoma bauda dėl Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo?​​ >​​ Taip]

[8.3. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl​​ esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.]

 

[Ar taikomas​​ Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

 

[8.3. Rangovas per​​ 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai​​ nei​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.​​ 

8.4. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas​​ arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma į Užsakovo banko sąskaitą​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

8.5. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje Rangovo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, Rangovas privalo įsitikinti, kad ji priimtina Užsakovui.

8.6. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime​​ turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.
8.7. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas​​ pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

8.8. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei​​ Sutarties​​ galiojimo trukmė yra ilgesnė nei​​ (vieneri) metai,​​ Rangovas gali pateikti​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip​​ 30 (trisdešimt)​​ kalendorinių dienų iki pateikto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

8.9. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.​​ 

8.10. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.]

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

[Ar taikomas​​ Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Ne]

[9.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir galioja​​ iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz.​​ darbų atlikimo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

[Ar taikomas​​ Rangovo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[9.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja​​ iki visiško Šalių​​ įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz.​​ darbų atlikimo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

 

9.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.3.1. vienos​​ Šalies sprendimu prieš​​ 10​​ kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.3.2. ​​ abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.​​ 

9.4. Esant​​ nuo​​ Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip​​ 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

9.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po​​ Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

 

10. TAIKYTINA TEISĖ

10.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

11. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Visi ginčai, kylantys iš​​ Sutarties, sprendžiami derybų būdu.

11.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu​​ per 20 kalendorinių dienų nuo vienos Šalies raštu pateiktos pretenzijos gavimo dienos, ginčas gali būti perduodamas spręsti​​ Lietuvos Respublikos​​ įstatymų nustatyta​​ tvarka teismui.

 

12. KITOS NUOSTATOS

 

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ >​​ Taip]

[12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.]

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ > Ne]

[12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai​​ bei tokiems pakeitimams gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.]

 

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir​​ nedviprasmiškai bei​​ buvo pateiktos​​ pirkimo sąlygose.

12.3.​​ Užsakovas skelbia​​ Sutarties kopiją​​ Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Sutarties sudarymo​​ Rangovas​​ nurodė laikyti konfidencialia.

12.4.​​ Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

12.5. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

13. SUTARTIES PRIEDAS

 

13.1. Sutarties priedas​​ Techninė specifikacija ir​​ Rangovo pasiūlymas“.

14.​​ ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

RANGOVAS      UŽSAKOVAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo​​ kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

 

Puslapis​​ 1​​ ​​ 3