VIEŠOJO​​ PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO​​ SUTARTIS (BENDROS KAINOS)

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau - Paslaugų teikėjas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio​​ (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau - Klientas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi, o abu kartu – „Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu​​ atlikto​​ viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1.​​ Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas​​ įsipareigoja ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius]​​ kalendorinių​​ dienų Klientui suteikti Sutarties priede​​ nurodytas​​ paslaugas​​ (toliau​​ -​​ paslaugos).

1.2.​​ Klientas pagal​​ šią Sutartį įsipareigoja priimti paslaugas ir už jas sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. PASLAUGŲ​​ TEIKIMO PRADŽIA

2.1.​​ Paslaugos turi būti​​ teikiamos​​ nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

3. PASLAUGŲ​​ KAINA

3.1.​​ Į​​ Sutarties priede​​ nurodytą paslaugų kainą įtraukti​​ visi Paslaugų teikėjui privalomi mokėti mokesčiai​​ ir visos su paslaugų tiekimu susijusios išlaidos.

3.2.​​ Sutartyje nurodyta kaina​​ nebus keičiama, išskyrus, kai​​ Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM,​​ už paslaugas,​​ suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują​​ PVM​​ tarifą.

 

4. APMOKĖJIMO TVARKA

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Ne]

 

[4.1. Klientas apmoka Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas​​ ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 30 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto paslaugų​​ perdavimo-priėmimo akto​​ arba kito paslaugų suteikimą patvirtinančio dokumento [ir kitų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Paslaugų teikėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.]

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Taip]

[4.1.​​ Klientas apmoka Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas​​ ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 60 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto paslaugų​​ perdavimo-priėmimo akto​​ arba kito paslaugų suteikimą patvirtinančio dokumento [ir kitų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Paslaugų teikėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.​​ Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei​​ 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi​​ [aplinkybės atitinkančios Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo​​ nuostatas, numatančias, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų​​ ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių​​ dienų​​ nuo paslaugių​​ gavimo, paslaugų​​ suteikimo ar darbų atlikimo dienos].

 

4.2. Klientas​​ visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

 

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

 

5.1. Kliento ir Paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių​​ nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.​​ Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą​​ gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų​​ jo pranešimo gavimui užtikrinti.

 

6. KLIENTO TEISĖS​​ IR PAREIGOS

6.1. Klientas turi nedelsdamas suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją reikalingą​​ Sutarčiai vykdyti.

6.2.​​ Klientas bendradarbiauja su Paslaugų teikėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3.​​ Klientas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti​​ tinkamą paslaugų teikimą.

6.4. Klientas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas.

 

7.​​ PASLAUGŲ​​ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Paslaugų teikėjas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui nuostolių​​ atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Paslaugų teikėjas turi vykdyti teisėtus Kliento nurodymus. Jei Paslaugų teikėjas mano, kad Kliento nurodymai​​ viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša​​ Klientui​​ per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.​​ 

7.3. Paslaugų teikėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą​​ pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Kliento​​ leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį​​ sprendimą priima Klientas.

7.4.​​ Kai Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Klientui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

8.1. Klientas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte​​ numatyta tvarka, įsipareigoja Paslaugų teikėjui pareikalavus mokėti Paslaugų teikėjui​​ [skaičius​​ ne mažesnis kaip​​ 0,02​​ ir ne didesnis kaip 0,05]​​ % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

8.2. Paslaugų teikėjas, uždelsęs​​ suteikti​​ paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka Klientui​​ [skaičius​​ nurodytas 5.1 punkte]​​ %​​ nuo​​ nesuteiktų paslaugių vertės​​ delspinigius už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

[Ar taikoma bauda dėl Paslaugų teikėjo įsipareigojimų neįvykdymo?​​ >​​ Taip]

[8.3.​​ Klientui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Klientui​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.]

 

[Ar taikomas​​ Paslaugų​​ teikėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

 

[8.3. Paslaugų teikėjas per​​ 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia​​ Klientui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.​​ 

Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiama banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą)

8.4. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma į​​ Kliento banko sąskaitą​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

8.5. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje Paslaugų teikėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, Paslaugų teikėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina Klientui.

8.6. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Klientui​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško Kliento pranešimo užtikrintojui, kad Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.
8.7. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi​​ būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Klientas​​ pagrįstų savo reikalavimą. Klientas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

8.8. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei​​ Sutarties​​ galiojimo trukmė yra ilgesnė nei​​ (vieneri) metai,​​ Paslaugų teikėjas gali pateikti​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip​​ 30 (trisdešimt)​​ kalendorinių dienų iki pateikto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Paslaugų teikėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo,​​ Klientas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą, kadangi Paslaugų teikėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

8.9. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.​​ 

8.10. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Paslaugų teikėjas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.]

 

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

[Ar taikomas​​ Paslaugų teikėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Ne]

[9.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir galioja​​ iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz.​​ paslaugų suteikimo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

[Ar taikomas​​ Paslaugų teikėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[9.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir Paslaugų teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja​​ iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz.​​ paslaugų suteikimo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

 

9.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai​​ ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.3.1. vienos​​ Šalies sprendimu prieš​​ 10​​ kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo​​ įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.3.2. ​​ abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.​​ 

9.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

 

10. TAIKYTINA TEISĖ

10.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

11. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Visi ginčai, kylantys iš​​ Sutarties, sprendžiami derybų būdu.

11.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu​​ per 20 kalendorinių dienų nuo vienos Šalies raštu pateiktos pretenzijos gavimo dienos, ginčas gali būti perduodamas spręsti​​ Lietuvos Respublikos​​ įstatymų nustatyta tvarka teismui.

 

12. KITOS NUOSTATOS

 

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ >​​ Taip]

[12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.]

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ > Ne]

[12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai​​ bei tokiems pakeitimams gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.]

 

12.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir​​ nedviprasmiškai bei​​ buvo pateiktos​​ pirkimo sąlygose.

12.3. Klientas​​ skelbia​​ Sutarties kopiją​​ Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Sutarties sudarymo​​ Paslaugų teikėjas​​ nurodė laikyti konfidencialia.

12.4.​​ Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

12.5. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

13. SUTARTIES PRIEDAS

 

13.1. Sutarties priedas​​ Techninė specifikacija ir Paslaugų teikėjo pasiūlymas“.

14.​​ ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

PASLAUGŲ TEIKĖJAS    KLIENTAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

​​ 

Puslapis​​ 1​​ ​​ 3