VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO​​ SUTARTIS (BENDROS KAINOS)

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios)​​ pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau - Pirkėjas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau Pardavėjas ir​​ Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi, o abu kartu – „Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu​​ atlikto​​ viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1.​​ SUTARTIES OBJEKTAS​​ 

 

1.1.​​ Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui​​ parduoti ir neatlygintinai pristatyti​​ Sutarties priede nurodytas​​ prekes​​ (toliau - prekės)​​ [bei sumontuoti,​​ instaliuoti, išbandyti ir pravesti apmokymą​​ dirbti su​​ pristatytomis prekėmis], o Pirkėjas​​ įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti Sutarties priede nurodytą kainą.

[Ar​​ leidžiama keisti prekės modelį, jei nebegaminama?​​ > Taip]

[1.2. Jei​​ prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto​​ modelio​​ prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui​​ to paties​​ prekės gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta​​ Sutarties priede, atitinkančią​​ Sutarties priede Nr. 1​​ nurodytą​​ techninę specifikaciją.​​ 

1.3. Jei​​ prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją ​​ atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą,​​ Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta​​ Sutarties priede, atitinkančią​​ Sutarties priede nurodytą​​ techninę specifikaciją.]

2. PREKIŲ​​ TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 

2.1. Pardavėjas​​ savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties​​ 1.1 punkte​​ įvykdo ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius]​​ kalendorinių​​ dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2.​​ Pirkėjas pasirašo​​ Pardavėjo​​ pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei​​ prekės atitinka​​ Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

 

3. PREKIŲ​​ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

3.1.​​ Į​​ Sutarties priede​​ nurodytą kainą įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai​​ ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

3.2.​​ Sutartyje nurodyta kaina​​ nebus keičiama, išskyrus, kai​​ Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes,​​ pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują​​ PVM​​ tarifą.

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Ne]

 

[3.3. Pirkėjas​​ apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 30 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto prekių​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Pardavėjo​​ pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.]

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Taip]

[3.3. Pirkėjas​​ apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 60 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto prekių​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.​​ Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei​​ 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi​​ [aplinkybės atitinkančios Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, numatančias, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų​​ ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 dienų,​​ išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių​​ dienų nuo prekių​​ gavimo, paslaugų​​ suteikimo ar darbų atlikimo dienos].

 3.4. Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

 

4. PREKIŲ KOKYBĖ

 

4.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklinimas ir​​ įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali ​​ būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

5. ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Pirkėjas, uždelsęs​​ sumokėti Sutarties 3.3 punkte​​ numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui​​ [skaičius​​ ne mažesnis kaip​​ 0,02​​ ir ne didesnis kaip 0,05]​​ % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

5.2. Pardavėjas,​​ uždelsęs pristatyti Prekes Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui​​ [skaičius​​ nurodytas 5.1 punkte]​​ %​​ nuo nepristatytų prekių vertės​​ delspinigius už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

[Ar taikoma bauda dėl Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo?​​ >​​ Taip]

[5.3.​​ Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo,​​ Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.]

 

[Ar taikomas​​ Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

 

[5.3. Pardavėjas per​​ 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 10]​​ % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.​​ 

5.4. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma į Pirkėjo banko sąskaitą​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

5.5. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje Pardavėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, Pardavėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina Pirkėjui.

5.6. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama​​ Pirkėjui​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo užtikrintojui, kad Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.
5.7. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas​​ pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime užtikrintojui nurodys​​ dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

5.8. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei​​ Sutarties​​ galiojimo trukmė yra ilgesnė nei​​ (vieneri) metai, Pardavėjas gali pateikti​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip​​ 30 (trisdešimt)​​ kalendorinių dienų iki pateikto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Pardavėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą, kadangi Pardavėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

5.9. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.​​ 

5.10. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Pardavėjas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.]

 

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

 

[Ar taikomas​​ Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Ne]

[6.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir galioja​​ iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz. prekių pristatymo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

[Ar taikomas​​ Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[6.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja​​ iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36, pvz. prekių pristatymo termino, atsiskaitymo termino suma plius​​ 3 mėn. rezervas]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

 

6.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

6.3. Esant nuo​​ Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas​​ negali​​ priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę​​ reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių​​ pasibaigimo.​​ Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų.​​ Jei​​ Prekių pristatymo sustabdymas​​ trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

  

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

7.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

 7.2. Sutartis gali būti​​ nutraukta vienos Šalies sprendimu prieš​​ 10 kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo​​ sutartinius​​ įsipareigojimus ir tai yra esminis​​ Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ Sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

 

8.​​ NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

8.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

 

9. SUTARTINIŲ​​ GINČŲ SPRENDIMAS

 

9.1. Visi ginčai, kylantys iš​​ Sutarties, sprendžiami derybų būdu.

9.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu​​ per 20 kalendorinių dienų nuo vienos Šalies raštu pateiktos pretenzijos gavimo dienos, ginčas gali būti perduodamas spręsti​​ Lietuvos Respublikos​​ įstatymų nustatyta tvarka teismui.

 

10. TAIKYTINA TEISĖ

 

10.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ >​​ Taip]

[11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.]

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ > Ne]

[11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai​​ bei tokiems pakeitimams gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.]

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir​​ nedviprasmiškai bei​​ buvo pateiktos​​ pirkimo sąlygose.

11.3. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti Sutarties​​ 13​​ skyriuje​​ nurodytais adresais.​​ Šaliai nepranešusiai apie adreso pasikeitimą, tenka visa rizika susijusi su pranešimo negavimo nuostoliais.

 11.4. Pirkėjas skelbia​​ Sutarties kopiją​​ Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kurią viešojo pirkimo metu dėl Sutarties sudarymo​​ Pardavėjas​​ nurodė laikyti konfidencialia.

 11.5.​​ Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

11.6. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

 

12. SUTARTIES PRIEDAS

 

12.1. Sutarties priedas​​ Techninė specifikacija ir Pardavėjo pasiūlymas.

 

13.​​ ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

 Banko sąskaitos Nr. Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

 El. p. El. p.

 

Atstovo pareigos Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

​​ 

Puslapis​​ 1​​ ​​ 3