70 naujovių VPĮ projekte

Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas svarstyti Viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos projektas, kuriuo įgyvendinami 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES reikalavimai. Pastaroji Direktyva panaikina iki šiol galiojusią viešųjų pirkimų vykdymo tvarką reglamentuotą pagal Direktyvą 2004/18/EB. Naujosios klasikinio sektoriaus viešųjų pirkimų Direktyvos nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2016 m. balandžio 18 d.

Pirkimo vertė

 

01 | Pateikiamas 15-os naujų paslaugų kategorijų sąrašas – Socialinės ir kitos specialiosios paslaugos

 

02 | Įteisintas atskiras pirkimo vertės skaičiavimas padaliniams

 


 

Supaprastinti ir mažos vertės pirkimai

 

03 | Supaprastinti pirkimai reglamentuojami ne taisyklėmis, bet VPĮ, o mažos vertės pirkimai – VPT taisyklėmis

 

04 | Visi mažos vertės pirkimai, kurių vertė 3000 EUR be PVM ir daugiau, turi būti skelbiami, išskyrus VPĮ numatytas išimtis

 


 

Techninės specifikacijos

 

05 | Neprivaloma skelbti techninių specifikacijų projektų

 

06 | Nustatyti atvejai, kai galima reikalauti nurodyti konkretų ženklą (pvz. ekologinį), kaip įrodymą atitikimui reikalavimams

 

07 | Neprivaloma visais atvejais priimti ženklui lygiavertes kitas įrodinėjimo priemones

 


 

Pirkimų vykdymas

 

08 | Pakeisti pasiūlymų pateikimo terminai

 

09 | Privaloma skaidyti tarptautinio pirkimo objektą į dalis, išskyrus išimtinus atvejus

 

10 | Numatytas naujas pirkimo būdas – inovacijų partnerystė

 

11 | Reglamentuojami atvejai, kai išankstinis informacinis skelbimas galimas vietoje skelbimo apie pirkimą

 

12 | Subcentrinės perkančiosios organizacijos gali naudoti išankstinį informacinį skelbimą kaip skelbimą dalyvauti ribotame konkurse ir skelbiamose derybose

 

13 | Vykdant ribotus konkursus ir skelbiamas derybas subcentrinės perkančiosios organizacijos gali su tiekėjais susitarti dėl pasiūlymų pateikimo terminų

 

14 | Konkurencinis dialogas galimas tais pačiais atvejais, kaip ir skelbiamos derybos

 

15 | Po atviro arba riboto konkurso pasirinkus vykdyti skelbiamas derybas arba konkurencinį dialogą nereikia skelbti apie pirkimą

 


 

Pasiūlymų vertinimas

 

16 | Vienintelis galimas vertinimo kriterijus yra ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

 

17 | Numatyta galimybė, kaip pasiūlymo kokybę, vertinti tiekėjo personalo organizavimą ir patirtį

 

18 | Neįprastai mažos kainos pasiūlymas atmetamas dėl aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės pažeidimų

 

19 | Galima atmesti pasiūlymą dėl aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės pažeidimų

 

20 | Alternatyvūs pasiūlymai leidžiami taikant bet kurį vertinimo kriterijų

 

21 | Perkančiosios organizacijos gali iš anksto nustatyti fiksuotą kainą arba sąnaudas ir vertinti tik kokybę

 

22 | Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai negali būti derybų objektas

 


 

Kvalifikacijos vertinimas

 

23 | Kvalifikacija pirmiausia vertinama pagal Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą

 

24 | Tiekėjo atitiktį patvirtinančių dokumentų prašoma tik iš laimėtojo

 

25 | Jei subtiekėjas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, tiekėjui leidžiama pakeisti subtiekėją

 

26 | Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas remiasi netinkamo subtiekėjo pajėgumais

 

27 | Tiekėjų pašalinimo pagrindai papildyti naujais – už teroristinius nusikaltimus ir prekybą žmonėmis

 

28 | Tiekėjas šalinamas, jei jis ar jo atsakingas asmuo, nubaustas už mokesčių nemokėjimą

 

29 | Lietuva pasirinko taikyti Direktyvoje 2014/24/ES numatytus neprivalomus pašalinimo pagrindus

 

30 | Reglamentuojamas tiekėjų „juodojo sąrašo“ sudarymas ir administravimas

 

31 | Numatytas tiekėjų pašalinimo pagrindas dėl neleistinų tiekėjų tarpusavio susitarimų

 

32 | Įtvirtinamas naujas tiekėjų „savaiminio apsivalymo“ (self-cleaning) mechanizmas

 

33 | Numatomas baigtinis galimų tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo reikalavimų sąrašas

 

34 | Atsisakyta Oficialių patvirtintų tiekėjų sąrašų

 

35 | Numatytas informacinės sistemos e-Certis naudojimas

 


Elektroninės priemonės

 

36 | Visos sąskaitos turi būti teikiamos naudojantis „E. sąskaita“

 

37 | Tik išimtinais atvejais pirkimai vykdomi ne per CVP IS

 

38 | Mažos vertės pirkimai galės būti vykdomi ne CVP IS, jei leis VPT

 


 

Netaikymo atvejai

 

39 | Tam tikrais neskelbiamų derybų atvejais galima netaikyti VPĮ nurodytų pirkimo procedūrų

 

40 | VPĮ netaikomas teisinėms paslaugoms, kurias teikia advokatas

 

41 | VPĮ netaikomas paskoloms

 

42 | VPĮ netaikomas viešojo keleivinio transporto geležinkeliais arba metro paslaugoms

 

43 | VPĮ netaikomas ekstremalių situacijų prevencijos paslaugoms

 

44 | Naujos išimtys PO, veikiančioms pašto paslaugų sektoriuje

 

45 | VPĮ netaikomas apsaugant valstybės saugumą

 


 

Pirkimo ir preliminariosios sutartys

 

46 | Įtvirtinama galimybė tiesiogiai sumokėti subtiekėjui

 

47 | Atsiskaitymų terminai turi atitikti Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymą

 

48 | Nereikalaujama viešinti fizinio asmens pasiūlymo ir sutarties

 

49 | Nustatytos mišrių pirkimo sutarčių sudarymo taisyklės

 

50 | Preliminariąja sutartimi gali naudotis tik tos perkančiosios organizacijos, kurios nurodytos kaip tos sutarties šalys

 

51 | Sudarant preliminariąją sutartį su keletu tiekėjų, jų neprivalo būti bent trys

 

52 | Subtiekėjų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams galima vertinti ir sudarius sutartį

 

53 | Nurodyta, kokiais atvejais visada galimas sutarties pakeitimas

 

54 | Keičiant pirkimo sutartį nereikia atlikti jokios pirkimo procedūros

 

55 | Sutarties pakeitimu bus laikoma, kai iš to paties tiekėjo perkama papildomai

 

56 | Leidžia nutraukti pirkimo sutartį paaiškėjus, kad ji buvo pakeista neteisėtai

 

57 | Sutartis gali būti nutraukiama LR CK nustatytais atvejais

 

58 | Kai kurių pakeitimų atvejais turi būti paskelbtas skelbimas ES leidinyje apie sutarties pakeitimą

 


 

Pirkimų priemonės

 

59 | Dinaminė pirkimų sistema bus pagrįsta riboto, o ne atviro konkurso procedūromis

 

60 | Nebelieka ribojimo, kad dinaminė pirkimų sistema turi galioti ne ilgiau kaip 4 metus

 

61 | Nauja elektroninių pirkimų atlikimo priemonė – elektroninis katalogas

 

62 | Perkant per CPO galima pasinaudoti jos sukurta dinamine pirkimų sistema

 


 

Kita

 

63 | Į viešųjų pirkimų komisijų posėdžius galima kviesti visuomenės atstovus

 

64 | Įtvirtinama išankstinių rinkos konsultacijų galimybė

 

65 | Reikalaujama imtis priemonių dėl esamų, galimų ar preziumuojamų interesų konfliktų

 

66 | 2 % supaprastintų pirkimų rezervuojami socialiniu verslu užsiimančioms įmonėms

 

67 | Kai leidžiama su tiekėjais bendrauti žodžiu, tai įforminama dokumentuose ar garso įrašuose

 

68 | Panaikinta atskira pirkimų tvarka kultūros ir meno srities pirkimams

 

69 | Apibrėžta subtiekimo sutarties sąvoka

 

70 | CPO gali užsiimti ir pagalbine pirkimų veikla