Kvalifikacijos ir kiti reikalavimai tiekėjams (nuo 2022-04-01)

 

 

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KVALIFIKACIJOS​​ IR KITI REIKALAVIMAI​​ TIEKĖJUI“

 

Eil. Nr.

Kvalifikacinis reikalavimas

Atitikį pagrindžiantys dokumentai

Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą

 

Teisė verstis veikla

 

Teisė verstis veikla (9 p.)

 •  

Tiekėjas turi teisę verstis šia veikla:​​ [pirkimo vykdytojas ​​ kiekvienu atveju aiškiai apibūdina reikalaujamą veiklą, pavyzdžiui, perkant statybos darbus apibūdina reikalaujamą veiklą, pateikdamas su pirkimo objektu susijusią informaciją: apie statinio statybos rūšį, statinių kategoriją, grupę ir pogrupį, statybos darbų sritį ir pan., nurodo teisinį pagrindą].

Pateikiamos ​​ dokumentų [licencijų, leidimų, atestatų, teisės pripažinimo dokumentų ar kitų pirkimo sutarčiai vykdyti privalomų dokumentų] kopijos.

 

[Darbų pirkimo atveju: Įrodantis dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos atestatas ​​ (dokumento pateikti nereikalaujama,​​ tiekėjo prašoma nurodyti atestato numerį, o duomenys bus patikrinti​​ viešai skelbiamame registre), ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestato su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduota teisės pripažinimo pažyma, kopijos. Dėl teisės pripažinimo pažymos užsienio valstybės tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į​​ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą​​ https://www.ssva.lt/.

Užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių) tiekėjų įgyta kvalifikacija bus laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje bus išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo dienos.​​ 

Tokiu atveju, tiekėjai turi pateikti kilmės šalyje išduoto dokumento kopiją ir prašymo išduoti teisės pripažinimo dokumentą kopiją, o iki pasirašant pirkimo sutartį turės pateikti ir patį teisės pripažinimo dokumentą.]

Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

 

Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

 

Finansinis ir ekonominis pajėgumas

 

Bendros metinės visos veiklos pajamos (12.1 p.)

 •  

Tiekėjo metinės visos veiklos pajamos​​ kiekvienas​​ [paskutinius finansinius metus arba, pagrįstais atvejais, kiekvienais finansiniais metais per paskutinius​​ 2 arba 3​​ finansinius metus,​​ jei reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu]​​ finansinius metus, o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, turi būti ne mažesnės kaip [Jei sutarties vykdymas ne ilgiau kaip vieneri metai, nustatoma​​ ne daugiau nei​​ 2​​ kartus didesnė suma nuo​​ visos pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma​​ suma​​ apie 0,2-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės, bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnė už numatomą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę] Eur.

Pateikiama atitinkamo laikotarpio ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.​​ 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

Bendros metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas (12.2 p.)

 •  

Tiekėjo bendros metinės pajamos iš​​ [nurodomas konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant, pavadinimas]​​ veiklos per​​ [paskutinius finansinius metus arba, pagrįstais atvejais, kiekvienais finansiniais metais per paskutinius 2 arba 3 finansinius metus, jei reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu], o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, turi būti ne mažesnės kaip​​ [Jei sutarties vykdymas ne ilgiau kaip vieneri metai, nustatoma ne daugiau nei 2 kartus didesnė suma nuo visos pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma suma apie 0,2-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės, bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnė už numatomą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę]​​ Eur.

Pateikiama atitinkamo laikotarpio ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie gautas metines pajamas iš kvalifikaciniame reikalavime nurodytos veiklos arba atitinkamos banko pažymos.  ​​​​ 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

Vidutinės metinės visos veiklos pajamos (12.3 p.)

 •  

Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per​​ [paskutinius 2 arba 3 finansinius metus, jei reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu, kai paskutiniai finansiniai metai rinkoje buvo netipiniai (pvz., ekonominė krizė ar pan.)], o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, turi būti ne mažesnės kaip​​ [Jei sutarties vykdymas ne ilgiau kaip vieneri metai, nustatoma ne daugiau nei 2 kartus didesnė suma nuo visos pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma suma apie 0,2-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės, bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnė už numatomą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę]​​ Eur.

Pateikiama atitinkamo laikotarpio ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas (12.4 p.)

 •  

Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš​​ [nurodomas konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant, pavadinimas]​​ veiklos per​​ [2 arba 3 finansinius metus, jei reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu, kai paskutiniai finansiniai metai rinkoje buvo netipiniai (pvz., ekonominė krizė ar pan.)], o jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo dienos, turi būti ne mažesnės kaip​​ [Jei sutarties vykdymas ne ilgiau kaip vieneri metai, nustatoma ne daugiau nei 2 kartus didesnė suma nuo visos pirkimo sutarties vertės.​​ 

Jei sutarties vykdymas ilgiau nei vieneri metai nustatoma suma apie 0,2-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės, bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnė už numatomą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę]​​ Eur.

Pateikiama atitinkamo laikotarpio ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie gautas metines pajamas iš kvalifikaciniame reikalavime nurodytos veiklos arba atitinkamos banko pažymos.  ​​​​ 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas pagrindžiant atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui, privalo prisiimti solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas (13.1 p.)

 •  

Bendrojo mokumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis turi būti ne mažesnė nei​​ [nurodoma konkreti reikšmė nuo 0,5 iki 2, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento duomenimis, įvertinus įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičių].

 

Vertinamas ūkio subjekto nuosavo kapitalo (įskaitant subsidijas ir dotacijas) ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis:

 

Bendrojo mokumo koeficientas = Nuosavas kapitalas ÷ Įsipareigojimai.

Pateikiama:​​ 

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

 

2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei šis ūkio subjektas prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt., įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Einamojo likvidumo koeficientas (13.2 p.)

 •  

Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis turi būti ne mažesnė nei​​ [nurodoma konkreti reikšmė nuo 0,5 iki 1,5, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento duomenimis, įvertinus įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičių].

 

Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0 (nuliui), laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą.

 

Vertinamas ūkio subjekto trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis:

 

Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai.

 

Pateikiama:​​ 

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

 

2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei šis ūkio subjektas prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt., įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Kritinio likvidumo koeficientas (13.3 p.)

 •  

Kritinio likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis turi būti ne mažesnė nei​​ [nurodoma reikšmė nuo 0,5 iki 1,5].

 

Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0 (nuliui), laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą.

 

Vertinamas trumpalaikio turto atėmus atsargas santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais:

 

Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pateikiama:​​ 

1) ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

 

2) paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, jei šis ūkio subjektas prisiima solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt., įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

 

Tiekėjo kredito reitingas (2017-06-29 Metodika)

 •  

Tiekėjas ar jo patronuojanti bendrovė ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, turi ne žemesnį nei [A- (A minus) ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingą, suteiktą Standard & Poors arba ne žemesnį kaip lygiavertis reitingas, suteiktas kitos lygiavertės kreditų reitingo agentūros (pavyzdžiui, Fitch ne žemesnis kaip A- (A minus); Moody‘s - ne žemesnis kaip A3)].

Pateikiami kreditingumą vertinančio subjekto (kredito biuro, kredito reitingų agentūros ar kt.) išduoti dokumentai ar kiti įrodymai, patvirtinantys, kad tiekėjas, jį patronuojanti bendrovė ir/ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso, turi reikalavime nurodytą reitingą.

Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys, ar jo patronuojanti bendrovė ar bendrovių grupė, kuriai jis priklauso (jei nurodoma patronuojanti bendrovė/bendrovių grupė, ji turi prisiimti solidarią atsakomybę).

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas (14 p.)

 •  

Tiekėjas turi būti apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu šioje srityje:​​ [nurodoma kokia profesinė veikla​​ privalo​​ būti apdrausta, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.​​ 

Šis kvalifikacijos reikalavimas nenustatomas, kai teisės aktai numato pareigą apdrausti pagal konkrečią pirkimo sutartį teikiamas paslaugas, atliekamus darbus ir pan. Tokiu atveju reikalavimai, susiję su draudimu, nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlyga].

Pateikiama draudimo įmonės liudijimo kopija ar kiti įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.

Tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ​​ jeigu jie vykdys veiklą pagal pirkimo sutartį, kuriai taikomi reikalavimai dėl profesinio civilinės atsakomybės draudimo. Kitais ūkio subjektais tiekėjas gali remtis, kad atitiktų kvalifikacinį reikalavimą, tik tokiu atveju, jei tie ūkio subjektai patys atliks veiklas, kurioms reikia profesinio civilinės atsakomybės draudimo.

 

Tiekėjas užtikrina, kad subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), bus apsidraudę profesinės civilinės atsakomybės draudimu, jei vykdys veiklą, kuriai draudimas privalomas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjų atitiktį šiam reikalavimui.

 

Techninis ir profesinis pajėgumas

 

Panašių darbų atlikimo patirtis (objektas nedalus) (16.1 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius​​ [5 metus iki pasiūlymo (paraiškos) pateikimo termino pabaigos arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, turi būti tinkamai atlikęs​​ [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą galutinis darbų rezultatas turėjo būti pasiektas (jo pernelyg nesusiaurinant) ir kokie svarbiausi darbai turėjo būti atlikti; reikalavimas apibrėžiamas verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi (plotu, ​​ ilgiu, kt.); reikalaujama reikšmė turi būti​​ ne daugiau kaip​​ 0,7 dydžio skaičiuojant nuo perkamo objekto​​ vertės, kieko, apimties; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti sutartį, o ne atrinkti geriausius].

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos (-ų) * sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, pateikiant šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti reikalingą informaciją apie jį, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;​​ 

2) Įrodymui, kad kvalifikaciniame reikalavime nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami, tiekėjas pateikia užsakovo (tiek viešojo, tiek privataus) ​​ pažymos kopiją.​​ 

Pažymoje turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė [pirkimo vykdytojas nurodo kitus parametrus, nurodytus kvalifikacijos reikalavimo aprašyme], data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

 

*jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama.

 

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

 

Panašių darbų atlikimo patirtis (objektas dalus) (16.1 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius​​ [5 metus iki pasiūlymo (paraiškos) pateikimo termino pabaigos arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti tinkamai atlikęs [nurodomi kokie panašus į pirkimo objektą darbai turi būti atlikti (jų pernelyg nesusiaurinant) ir jie apibrėžiami verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi (plotu, ​​ ilgiu, kt.), reikalaujama reikšmė turi būti​​ ne daugiau kaip 0,7 dydžio skaičiuojant nuo perkamo objekto vertės, kieko, apimties; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti sutartį, o ne atrinkti geriausius].

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos(-ų) ir (arba) vykdomos(-ų) sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties (jos dalies) pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, pateikiant šiam kvalifikacijos reikalavimui įrodyti reikalingą informaciją, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;​​ 

2) Įrodymui apie tinkamą sutarties (jos dalies) įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos arba sutarties šalių pasirašyto darbų perdavimo - priėmimo aktų kopiją.

 

 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

 

Panašių prekių tiekimo ar panašių paslaugų teikimo patirtis (objektas nedalus) (16.2 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius​​ [3 metus iki pasiūlymo (paraiškos) pateikimo termino pabaigos arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, turi būti​​ [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą galutinis prekių arba paslaugų pirkimo rezultatas turi būti pasiektas (jo pernelyg nesusiaurinant) ir jis apibrėžiamas verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi, reikalaujama reikšmė turi būti​​ ne daugiau kaip 0,7 dydžio skaičiuojant nuo perkamo objekto vertės, kieko, apimties; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti sutartį, o ne atrinkti geriausius].

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos(-ų)* sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties įsigaliojimo ir pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne; 2) Įrodymui apie tinkamą sutarties(-čių) įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos kopiją arba perdavimo - priėmimo akto kopiją arba kitą lygiavertį dokumentą.

 

*jei sutartis apima kelis objektus, kurių vienas yra pilnai užbaigtas ir atitinka keliamus reikalavimus, tokia sutartis yra tinkama.

 

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

Panašių prekių tiekimo ar panašių paslaugų teikimo patirtis (objektas dalus) (16.2 p.)

 •  

Tiekėjas per pastaruosius​​ [3 metus iki pasiūlymo (paraiškos) pateikimo termino pabaigos arba nurodomas ilgesnis terminas, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją], o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti​​ [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą prekių arba paslaugų pirkimo rezultatas turi būti pasiektas (jo pernelyg nesusiaurinant) ir jis apibrėžiamas verte (Eur be PVM) ir (arba) kiekiu ir (arba) apimtimi, reikalaujama reikšmė turi būti​​ ne daugiau kaip 0,7 dydžio skaičiuojant nuo perkamo objekto vertės, kieko, apimties; kvalifikacinio reikalavimo tikslas - leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti sutartį, o ne atrinkti geriausius].

Pateikiama:​​ 

1) Įvykdytos(-ų) ir (arba) vykdomos(-ų) sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties (jos dalies) pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne; 2) Įrodymui apie tinkamą sutarties (jos dalies) įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos arba sutarties šalių pasirašyto perdavimo - priėmimo akto kopijas arba kitą lygiavertį dokumentą.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

Technikos specialistai ir techninės organizacijos (17 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti toliau nurodytus technikos specialistus vykdysiančius pirkimo sutartį: [...] ir (ar) technines organizacijas, vykdysiančias pirkimo sutartį: [...].

Pateikiamas atitikimą reikalavimui patvirtinantis technikos specialistų vykdysiančių pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, aprašymas ir (arba) ​​ pateikiamas atitikimą reikalavimui patvirtinantis techninių organizacijų pasitelkimą ir prieinamumą pirkimo sutarties vykdymui patvirtinantis dokumentas.

Jeigu perkami statinio statybos darbai ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų, turi būti pateikiamas pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų sąrašas.

 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Tiekėjo įranga ir priemonės, naudojamos kokybei užtikrinti (18 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti galimybę naudotis toliau nurodoma technine įranga ir (ar) priemonėmis kokybei užtikrinti: [išvardinama​​ apibendrintai reikalaujamą​​ ​​ techninė įranga ir (ar) priemonės,​​ tačiau pagal šį kriterijų paprastai nenustatomas privalomas turėti įrangos ir (ar) priemonių skaičius – tiekėjas turi pagrįsti, kad turės pakankamą jų kiekį kokybei užtikrinti].

Pateikiama:​​ 

1) šiame punkte reikalaujamos įrangos ir (ar) priemonių, kurios bus naudojamos kokybei užtikrinti ir kuriomis pirkimo sutarties vykdymo metu turės galimybę disponuoti tiekėjas, aprašymas​​ (aprašoma įranga, priemonės, jų kiekis, našumas ir kiti apibūdinantys techniniai kriterijai arba pateikiama kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leis įvykdyti pirkimo sutartimi priimtus įsipareigojimus); 2) galimybę disponuoti technine įranga ir (ar) priemonėmis įrodančių dokumentų kopijos.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Tiekėjo galimybė atlikti studijas ir tyrimus (18 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti galimybę atlikti šias studijas / tyrimus: [nurodomos konkrečios studijos / tyrimai, kurios turės būti atliekamos].

Pateikiama:​​ 

1) tiekėjo galimybių atlikti šiame punkte nurodytas studijas ir tyrimus aprašymas; 2) sutarčių, ketinimų protokolų su atitinkama laboratorija ar kitų analogiškų dokumentų, įrodančių tiekėjo galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu atlikti reikalaujamas studijas / tyrimus, kopijos.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, kartu.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

 

Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos (19 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti galimybę pirkimo sutarties vykdymo metu naudoti toliau nurodomas tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemas: [nurodomi tam tikri reikalavimai tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemai, tačiau negalima jų pernelyg susiaurinti, kad nebūtų apribota konkurencija.

Galima nustatyti, kad tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema turi būti įdiegta tik konkrečiai įvardytoje tiekimo grandinės dalyje (ar keliose dalyse).].

Pateikiama:​​ 

1) šiame punkte reikalaujamos tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos, kuri bus taikoma pirkimo sutarties vykdymo metu, aprašymas;​​ 

[2) jei taikoma, galimybę disponuoti tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema dokumentų kopijos].

Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema turi apimti visus ūkio subjektus, kurie tiesiogiai dalyvaus tiekimo grandinėje ar atitinkamoje reikalaujamoje tiekimo grandinės dalyje (ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, subtiekėjai).

Tiekėjo prekių gamybos pajėgumai ar paslaugų teikimo technines galimybės (20 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti ir leisti atlikti jo gamybos pajėgumų ir (arba) techninio pajėgumo [ir kai reikia, jam prieinamų tyrimų ir mokslinių tyrimų priemonių bei kokybės kontrolės priemonių.] patikrą: [Nustatomi reikalavimai turėti tam tikrus prekių gamybos pajėgumus ar paslaugų teikimo technines galimybes ir, jei reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei turėti kokybės įvertinimo priemones, kuriomis jis naudojasi], kurios metu bus nustatoma: [nurodoma, kas konkrečiai bus patikrinama patikros metu ir kokie turės būti gauti patikros rezultatai].

Tiekėjo deklaracija apie turimus [gamybos pajėgumus] ar [paslaugų teikimo technines galimybes] ir, jei reikia, [galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus] bei [turėti kokybės įvertinimo priemones, kuriomis jis naudojasi]. Patikrinimą atliks [pats pirkimo vykdytojas] arba [pirkimo vykdytojo vardu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentinga oficiali institucija].

 

 

Tiekėjas, tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija (21 p.)

 •  

Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą -​​ [nurodomas pirkimo sutarties vykdymo metu skiriamų pareigų pavadinimas, pavyzdžiui, "Projekto vadovą"; reikalavimas nustatomas, kai pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato pareigą turėti tam tikro išsilavinimo ir (ar) profesinės kvalifikacijos personalą, kitais atvejais – pagal poreikį], kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: […].

 

[Turi nurodyti, kaip bus skaičiuojama patirtis: pavyzdžiui, trukme, įvykdytais projektais, suteiktomis paslaugomis, atliktais darbais ar kt.​​ 

Reikalavimas „Turėti 1 metų mokymų vedimo patirtį“ yra suformuluotas netinkamai, nes tokį reikalavimą atitiktų ir visus metus kiekvieną darbo dieną mokymus vedęs asmuo, ir asmuo, pravedęs 2 mokymus su 1 metų skirtumu tarp jų, nors jų faktinė patirtis būtų skirtinga]

Pateikiami dokumentai:​​ 

1) sutarties vykdymui paskirto specialisto patirties aprašymas, nurodant, pirkimo sutarties vykdymo metu priskiriamų pareigų pavadinimą​​ [ir specialisto patirtį reikalaujamoje srityje ir (arba) išvardinant specialisto vykdytus projektus ir (ar) užduotis, atitinkančias keliamus reikalavimus];​​ 

2) jeigu specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto pasirašytas sutikimas teikti paslaugas, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis;​​ 

3) siūlomo specialisto diplomų / atestatų / sertifikatų, pagrindžiančių reikalaujamą kvalifikaciją, kopijos (jei taikoma).

4) jeigu perkami statinio statybos darbai ir Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų, rangovas turi pateikti​​ pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos (kompetencijų) įrodymus.

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kitas ūkio subjektas (jo darbuotojas), kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka keliamą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti keliamus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

 

Aplinkos apsaugos vadybos priemonės (22 p.)

 •  

Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti galimybę taikyti toliau nurodomas aplinkos apsaugos vadybos priemones: [nurodomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės, kurias tiekėjas privalės taikyti vykdant pirkimo sutartį. Reikalavimą galima nustatyti atsižvelgiant į minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1D-508 (aktualios redakcijos)]

Pateikiamas aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, apibūdinimas, įrodantis, kad tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymo metu galės taikyti nustatytas aplinkos apsaugos priemones (šių vadybos priemonių taikymo aprašymas, arba nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi reikalaujamų aplinkos apsaugos priemonių).

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.​​ 

 

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

 

Subtiekėjai privalo laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis skaičius (23 p.)

 •  

Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis skaičius per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei tiekėjas įregistruotas vėliau, turi būti ne mažesnis nei [...].

 

Skaičiuojama vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 (aktualios redakcijos).

Pateikiama tiekėjo pažyma.

Jeigu perkami statinio statybos darbai ir Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų, rangovas turi pateikti pažymą apie darbuotojų vidutinį metinį skaičių per paskutinius 3 metus.

 

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, subtiekėjai kartu.

 

 

Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų vidutinis metinis skaičius (23 p.)

 •  

Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų vidutinis metinis skaičius per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jei tiekėjas įregistruotas vėliau, turi būti ne mažesnis nei [...].

 

Skaičiuojama vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 (aktualios redakcijos).

 

Vadovaujančiais darbuotojais laikomi darbuotojai, kurių pareigybės atitinka toliau nurodomas grupes pagal galiojantį Lietuvos profesijų klasifikatorių (versija LPK 2012), (žr. http://www.profesijuklasifikatorius.lt/): [...].

Pateikiama tiekėjo pažyma.

Jeigu perkami statinio statybos darbai ir Statybos įstatymas nustato rangovo pareigą turėti vykdomo darbo srities darbuotojų, rangovas turi pateikti pažymą apie vidutinį vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus.

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, subtiekėjai kartu.

 

Tiekėjo turimi įrankiai, įrenginiai ar techninės priemonės paslaugų arba darbų pirkimams (24 p.)

 •  

Tiekėjas turi turėti įrankius, įrenginius ir (ar) technines priemones, reikalingas šiam rezultatui pasiekti: [...]. Tiekėjui leidžiama pasirinkti tokius, kurie yra būtini sėkmingam ir teisėtam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pateikiama:​​ 

1) pažyma apie tiekėjo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius, technines priemones, nurodant jų sąrašą ir aprašymą;​​ 

2)​​ [pavyzdžiui, gali būti reikalaujama pateikti gamintojo ar įgalioto atstovo techninių dokumentų kopijas ar nuorodas arba kitus lygiaverčius įrodymus, nurodant turimus arba galimus pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (pateikiamos nuomos sutartys, preliminarios sutartys, lizingo sutartys, ketinimo protokolai ar kitokie nuomos ar panaudos galimybes patvirtinantys dokumentai) įrankius, įrenginius, technines priemones arba kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leidžia įvykdyti pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu reikia, pateikiamos nuorodos į norminius teisės aktus, nustatančius ypatingus saugumo, energijos efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pan. reikalavimus reikalingam įrankiui, įrenginiui ar priemonei.]

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (pajėgumai sumuojami), ir kiti ūkio subjektai, kuriais remiasi tiekėjas, subtiekėjai kartu.

 

 

Reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas (25 p.)

 •  

Tiekėjas turi pateikti toliau nurodomų prekių [pavyzdžius, aprašymus ir (ar) nuotraukas ] .

Pirkimo vykdytojo pageidavimu, tiekėjas turės patvirtinti jų autentiškumą [pavyzdžiui, pateikti autentiškumo sertifikatus].

Šis kvalifikacijos reikalavimas nėra reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, siekiant įrodyti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Pateikiami šiame punkte nurodytų prekių [pavyzdžiai, aprašymai ir (ar) nuotraukos].​​ 

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.

Tiekiamų prekių kokybės tikslus atitikimas specifikacijoms ir standartams (26 p.)

 •  

Tiekėjo toliau nurodomų siūlomų prekių kokybė tiksliai atitinka techninės specifikacijos ir (ar) standartų reikalavimams - [nurodomas konkretus reikalavimas ir (arba) standartas], [nurodomi prekių pavadinimai, numeriai pagal pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir konkretūs techniniai parametrai ar standartai, kuriuos turi atitikti prekė].

Pateikiamas oficialių kokybės kontrolės institucijų, t. y. [galima pateikti institucijų apibūdinimą], ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų, t. y. [galima pateikti agentūrų apibūdinimą], išduoti dokumentai (pažymos, sertifikatai ir pan.), patvirtinantys, kad tiekiamų prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas technines specifikacijas ir (ar) standartus.

Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.

 

Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1