Viešųjų pirkimų tarnybos išvadų analizė leidžia teigti, kad Perkančiosios organizacijos neteisingai taiko sutarties nuostatas, susijusias su sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymu. Viešojo pirkimo sutartyse esanti nuostata, suponuojanti galimybę Perkančiajai organizacijai skaičiuoti delspinigius turi būti vykdoma visais atvejais.

Tarnybos vertinimu, tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose ir sutartyje yra numatytos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės, tačiau perkančioji organizacija, tiekėjui netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus jomis nesinaudoja ar naudojasi kitomis nei sutartyje nustatytomis sąlygomis, ji pažeidžia imperatyvų Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą. Tuo atveju, jei buvo priimtas sprendimas toliau vykdyti pirkimo sutartį, perkančioji organizacija, tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, turėtų vadovautis su tiekėju sudarytos pirkimo sutarties nuostatomis dėl netinkamo sutarties vykdymo bei reikalauti iš tiekėjo delspinigių ar imtis kitų sutartyje numatytų priemonių, nepaisant to, kad impertyvo taikyti delspinigius nėra. Sprendimą, ar toliau vykdyti sudarytą pirkimo sutartį, perkančioji organizacija priima savarankiškai atsižvelgdama į visas konkretaus pirkimo ir sutarties aplinkybes. Tarnybos vertinimu Perkančioji organizacija nesilaikanti Sutarties reikalavimų pažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.