Nuo liepos pirmosios įsigaliojusio viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 2 d. nurodoma, kad  Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu ji nustato, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

Kreipėmės į Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau – VPT), siekdami išsiaiškinti, kaip praktikoje turi būti įgyvendinama ši nuostata. Dalinamės 2017-07-05 gautu atsakymu.

Ecocost:  Prašome paaiškinti, ar tokios nuostatos įgyvendinimas, paliekant perkančiajai organizacijai diskrecijos teisę spręsti dėl kiekvieno konkretaus atvejo nepažeis VPĮ principų, įtvirtintų 17 str. 1 d.?

VPT atsakymas: Nebelieka aiškiai išskirtų pasiūlymų atmetimo pagrindų, tačiau esmė nesikeičia ir įsigaliojus naujam viešųjų pirkimų reglamentavimui. VPĮ 45 str. apibrėžia, kokiomis sąlygomis nustatomas laimėtojas, t. y., kai:
– pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus;
– nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų;
– tiekėjas atitinka kvalifikacijai keliamus reikalavimus;
– pasiūlymas patikslintas, paaiškintas, jei to reikalavo perkančioji organizacija;
– pasiūlyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina;
– pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža.
Taip pat VPĮ 45 str. 2 d. nurodo, jog perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu ji nustato, kad pasiūlymas neatitinka šio įstatymo 17 str. 2 d. 2 p. nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.​

Ecocost: Prašome pateikti pavyzdį, kas turi būti laikoma kaip įrodymais, kad tiekėjas sutarties vykdymo metu pažeis VPĮ 17 str. 2 d. 2 p. ir kaip pagrindu, leidžiančiu perkančiajai organizacijai nesudarinėti sutarties pagal 45 str. 2 d.

VPT atsakymas: Nauju viešųjų pirkimų reglamentavimu siekiama, kad vykdant pirkimų sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų ES ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir tarptautinėse konvencijose (sąrašas pateikiamas VPĮ 5 priede). Šie tikslai įgyvendinami:

  • taikant tiekėjų pašalinimo pagrindus (pvz, nelegalus darbas);
  • keliant reikalavimus pirkimo objektui per visą jo gyvavimo ciklą;
  • formuluojant pasiūlymų vertinimo kriterijus (pvz., vertinant atlyginimą);
  • nustatant sutarčių vykdymo sąlygas;
  • atmetant neįprastai mažos kainos pasiūlymus;
  • nesudarant sutarties, jeigu pasiūlymas neatitinka socialinių, aplinkosaugos reikalavimų…

Ecocost: Prašome atsakyti, ar perkančioji organizacija turi konkrečiai pirkimo sąlygose nurodyti aplinkybes, kurioms esant ji sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju nesudarinėtų?

VPT atsakymas: Perkančioji organizacija gali pateikti tiesiog nuorodą į VPĮ.

Mūsų svetainėje paskelbtose Atviro konkurso pavyzdinėse sąlygose, VPĮ 45 str. 2 d. norma perkelta į pirkimo sąlygų 13.3 p.