Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau- Tarnyba) pažymi, kad sprendimas atlikti pirkimą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus turi būti motyvuotas, pvz., prieš pradedant pirkimą, pirkimo paraiškoje ar viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole turi būti nurodoma, dėl kokių priežasčių pasirinkti vieni ar kiti kriterijai, jų parametrai, kodėl jiems suteiktos tokios, o ne kitokios lyginamųjų svorių reikšmės, kokia jų įtaka perkamo objekto naudojimo efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai.

Tuo pačiu, Perkančioji organizacija viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje turi aiškiai ir tiksliai nustatyti kaip bus kontroliuojamos tiekėjų pateiktuose aprašymuose (dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų) nurodytų priemonių taikymas realiai įgyvendinant viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje nenustačius aiškių siūlomų priemonių kontrolės mechanizmų ir nuostatų dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimų, pažeidžiami Įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai.

Tarnyba pažymi, kad praktika, kai Perkančiosios organizacijos nustatytas kainos lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime yra itin mažas (pvz. 20 balų), tuo tarpu didžiausias lyginamasis svoris (pvz. 80 balų) skiriamas kriterijams (pvz. mokymo paslaugų teikimo strategijai, jos išsamumui ir nuoseklumui, pasiūlymo įgyvendinamumui, mokymo programų gairių pritaikymui tikslinei grupei ir šių programų kokybės užtikrinimo mechanizmui), kurie įvertinami ne pagal objektyvius faktinius duomenis, o iš esmės tik pagal tiekėjo gebėjimus aiškiai, nuosekliai ir plačiai aprašyti numatomas teikti paslaugas yra ydinga. Balai, turintys svarią įtaką laimėtojo nustatymui, negali būti suteikiami pagal subjektyvų tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir skirtingą tiekėjų ir Perkančiosios organizacijos Perkamoms paslaugoms keliamų reikalavimų supratimą. Pirkimo sąlygose nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų skiriamų balų dydžiai turi būti nustatyti proporcingi ekonominei pasiūlymo naudai bei užtikrinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pasirinkimą.

Išsamiai susipažinti su Tarnybos išvadomis galite čia: