Pirkimo sąlygos

[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]

 

NESKELBIAMOS DERYBOS​​ (TARPTAUTINIS PIRKIMAS)

 

VIENO ŽINGSNIO PROCEDŪRA SU VIENU TIEKĖJU, KAI SKELBIAMO PIRKIMO METU NEBUVO GAUTA NEI VIENO PASIŪLYMO

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 ​​​​ 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.​​ [Perkančiosios organizacijos pavadinimas], juridinio asmens kodas​​ [juridinio asmens kodas], adresas​​ [adresas]​​ (toliau -​​ perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti​​ [trumpas pirkimo objekto aprašymas]​​ [prekes (toliau - prekės)] / [paslaugas (toliau - paslaugos)] / [darbus (toliau- darbai)].

1.2. Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei​​ šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.​​ 

1.3. Šis tarptautinis pirkimas, vadovaujantis VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdomas neskelbiamų derybų būdu, kadangi vykdant atvirą konkursą​​ nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas.

1.4. Pirkimas atliekamas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS).

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų​​ bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.7. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas​​ [vardas] [pavardė],​​ [pareigos], tel.​​ [tel. numeris], el. p.​​ [el. p. adresas],​​ [perkančiosios organizacijos adresas].

1.8. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 72 str. 2 d. 3 p., vykdo vieno žingsnio pirkimo procedūrą nereikalaudama pateikti galutinio pasiūlymo, t. y. tiekėjo iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos pateiktas kainos pasiūlymas bus laikomas galutiniu.

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS

 

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas pirkimo sąlygų 1.1 punkte.​​ 

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? > Taip]

2.2. Šis pirkimas yra skirstomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims. Pirkimo dalys nurodytos pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Pasiūlymo forma“.​​ 

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? > Ne]

2.2. Šis pirkimas nėra​​ skirstomas į pirkimo dalis dėl toliau nurodomos(-ų) priežasties(-čių):

[2.2.1. dėl skaidymo į dalis sumažėtų​​ tiekėjų konkurencija, kadangi​​ [pateikiamas pagrindimas];

 [2.2.2. dėl skaidymo į dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus, kadangi​​ [pateikiamas pagrindimas];

 [2.2.3. dėl skaidymo į dalis pirkimo sutarties vykdymas taptų sudėtingas techniniu požiūriu, kadangi​​ [pateikiamas pagrindimas];

 [2.2.4. skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų​​ glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė​​ koordinuoti​​ šių​​ dalių​​ tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, kadangi​​ [pateikiamas pagrindimas];

 [2.2.5. netikslinga pirkimo objektą skaidyti į​​ dalis,​​ kadangi​​ [pateikiamas pagrindimas].

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

2.4. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų​​ priede​​ Techninė specifikacija“ ir priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.  

2.5. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra​​ [perkančiosios organizacijos adresas].

 

[Ar skelbiamas pirkimo biudžetas, siekiant atmesti didesnės kainos pasiūlymus? > Taip][2.6. Pasiūlymo kaina turi būti ne didesnė​​ nei​​ [nurodomas pirkimo biudžetas, jei skaidoma į dalis, nurodoma kiekvienai pirkimo daliai]​​ Eur be PVM.]

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI​​ IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

3.1. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“​​ pagal​​ VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę​​ https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt​​ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

3.2. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins​​ pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.​​ 

3.3.  Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai:

3.3.1. Tiekėjas ir jo atsakingas asmuo neturi teistumo už šias nusikalstamas veikas:

3.3.1.1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;

3.3.1.2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;

3.3.1.3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą​​ pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą​​ ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų​​ apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į​​ Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

3.3.1.4.​​ nusikalstamą bankrotą;

3.3.1.5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį​​ nusikaltimą;

3.3.1.6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;

3.3.1.7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;

3.3.1.8.​​ kitos valstybės tiekėjo atliktą​​ nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteisti už aukščiau nurodytas nusikalstamas veikas, kai dėl:​​   8.1. tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir​​ šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;​​ 

3.3.1.8.2. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę​​ surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir​​ šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;​​ 

3.3.1.8.3. tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą: Teismo, valstybės įmonės Registrų​​ centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, ne anksčiau kaip 60 dienų​​ iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus, išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.​​ Prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

3.3.2. Tiekėjas yra​​ įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu:

3.3.2.1.​​ tiekėjas yra​​ įsipareigojęs sumokėti mokesčius,​​ įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;

3.3.2.2. įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);

3.3.2.3.​​ tiekėjas apie tikslią​​ jo​​ įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų​​ ar pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio​​ įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų​​ 1 punkto nuostatas. Tiekėjas​​ šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą, išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų​​ iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus: a)  Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų​​ centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų​​ tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentas; b) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiama Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų​​ centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; c) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Duomenys yra tikrinami perkančiosios organizacijos. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 

3.3.3. Teikėjas​​ šalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu:

3.3.3.1. jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;

3.3.3.2. jis pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė​​ Komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių​​ sprendimų​​ pakeitimas prieštarautų šio​​ įstatymo nuostatoms;

3.3.3.3. pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

3.3.3.4.​​ tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė​​ melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų​​ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių​​ procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą​​ melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų​​ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas.​​ Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių​​ procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė​​ melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos;

3.3.3.5.​​ tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką​​ perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų​​ jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką​​ perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

3.3.3.6.​​ tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau –​​ esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę​​ pirkimo sutarties sąlygą vykdė​​ su dideliais arba nuolatiniais trūkumais.​​ Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė​​ su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. Perkančioji organizacija iš pirkimo procedūros pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra​​ įsteigtas, siekiant išvengti​​ šio pašalinimo pagrindo taikymo;

3.3.3.7.​​ tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta​​ ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo​​ įvykdė​​ administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

 

[Ar taikomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai bei tikrinamas tik numatomas laimėtojas?​​ —> Taip]

[3.4. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti toliau nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų:

 3.4.1.​​ [nurodomi kvalifikaciniai reikalavimai ir/ ar kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753].

Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD.

Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai:​​ [nurodomi pateikiami dokumentai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika].

 PASTABOS.​​ [pvz.​​ Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas​​ ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame papunktyje nustatytą reikalavimą​​ ir pateikti nurodytus dokumentus].

 3.4.2.​​ […].]

 

[Ar taikomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai bei tikrinamas tik numatomas laimėtojas?​​ —> Ne]

[3.4. Tiekėjui nėra keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.]

 

3.5. Jei šiose pirkimo sąlygose keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai ir atitikčiai kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, jie turi būti​​ įgyti iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

3.6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš​​ tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių​​ jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu ji:

3.6.1. turi galimybę susipažinti su​​ šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;​​ 

3.6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

3.7. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

3.8. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą​​ EBVPD.

3.9. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti​​ šio skyriaus 3.3 ir 3.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų​​ legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo​​ žymos (Apostille).​​ 

3.10. Jei tiekėjas negali pateikti šio skyriaus 3.3 ir 3.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje​​ šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija ar oficialia tiekėjo deklaracija Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.11. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.12. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties​​ šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti​​ į​​ bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties​​ šalių atsakomybę už​​ prievolių​​ perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų​​ bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą​​ pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

4.3. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: reikalavimą turėti specialų​​ leidimą arba būti tam tikrų organizacijų​​ nariu (tik norminiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi); finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus; techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus.

4.4. Paslaugų​​ teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai nustačius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją​​ ar profesinę patirtį, arba paslaugų teikimo atveju reikalavimą turėti specialų​​ leidimą, arba būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais gali tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

4.5. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos​​ įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausiančiais ištekliais formos, pavyzdžiui: jungtinė veikla (partnerystė), subranga, konsorciumas, rėmimasis dukterinių (patronuojamųjų) įmonių pajėgumais, naudojimasis asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių pirkimo procedūrose pajėgumais (šių​​ asmenų įrankiais,​​ įrenginiais, techninėmis priemonėmis) ir panašiai.

4.6. Tiekėjas remiasi tokiais​​ ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą​​ perkančiajai organizacijai​​ pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tuo atveju, jeigu siekiant atitikties kvalifikacijos reikalavimams buvo pasiremta trečiųjų​​ asmenų, tiesiogiai nedalyvaujančių​​ konkurse, pajėgumais, tiekėjas taip pat turi pareigą įrodyti, kad atitinkamais pajėgumais jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu, nors išviešinti tokių​​ asmenų​​ ir nebūtina. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

4.7. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais, reikalingais atitinkamos pirkimo sutarties vykdymui, tikrina​​ perkančioji organizacija. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui pateikiamos pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijos, kurios patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą​​ sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

4.8. Tais atvejais, kai tiekėjas remdamasis ekonominiais ir (arba) finansiniais pajėgumais sumuoja visų ūkio subjektų pajėgumus, perkančioji organizacija reikalauja, kad visų tų ūkio subjektų atsakomybė būtų​​ solidari.​​ Įrodymui pateikiamos sutarčių ar kitų dokumentų​​ kopijos.

[Ar perkami darbai / paslaugos / prekės, kurias​​ pagal pirkimo sutartį reikia įmontuoti, įdiegti ir yra poreikis, kad tam tikros užduotys būtų vykdomos nepasitelkiant subtiekėjų? > Taip]

 [4.9. Šiame punkte nurodytas užduotis turi atlikti pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė​​ tiekėjų grupė, –​​ tos grupės dalyvis:

[4.9.1. nurodoma pirma užduotis, kuri yra esminė pirkimo sutarties vykdymui, įsitikinus, kad toks ribojimas yra proporcingas ir būtinas​​ šios pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui.

 4.9.2. nurodoma antra užduotis …]

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

 

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną​​ pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių​​ pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų​​ pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3.​​ Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų​​ kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų​​ failų​​ formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

5.5. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.6. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių​​ kalba,​​ šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į​​ lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

5.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

5.9. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina arba sąnaudos pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą arba sąnaudas, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į​​ pasiūlymo įkainius/kainą arba sąnaudas turi būti​​ įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.​​ 

5.10.​​ Perkančioji organizacija turi teisę​​ pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują​​ pasiūlymų pateikimo terminą​​ perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

 

[Ar pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu (žr. http://ecocost.lt/lt/informacija-pirkimams/video-mokymai/cvp-is-pasiulymo-formos-naudojimas/)? > Taip]

 [5.11. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą (CVP IS meniu punkte „Atsakyti į klausimus“) ir prie jos pridedant visus​​ pasiūlymo formoje​​ ir pirkimo dokumentuose reikalaujamus pateikti dokumentus.]

[Ar pasiūlymo forma parengta CVP IS klausimyno būdu? > Ne]

[5.11. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti:

5.11.1. Užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 2;

 5.11.2.​​ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 4;

5.11.3. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma);

5.11.4. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma);

5.11.1.5. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis(-ys) dokumentas(-ai) (jei reikalaujama šiose pirkimo sąlygose);

5.11.6. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (jei taikoma).

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? > Taip]

 [5.11.1.7. Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede Nr. 5 „Kokybės kriterijai ir jų​​ vertinimas“.]

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? > Ne]

 [5.12. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis​​ pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.]

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? > Taip]

 [5.12. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis​​ pateiktos informacijos ir dokumentų visuma bei tiekėjo prekių pavyzdžiai, pateikti vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais.]

5.13. Pasiūlymas gali būti pasirašytas​​ kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

5.14. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.​​ Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią​​ tiekėjas nurodė​​ kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

​​  5.16.​​ Kol nesibaigė​​ pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.​​ 

 

6.​​ PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą​​ pasiūlymą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą​​ pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

6.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais​​ procedūros (posėdžio) pradžios​​ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą​​ pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).​​ 

6.2. Tiekėjui užšifravus visą​​ pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė​​ neužšifruotus –​​ perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų​​ (tiekėjas nepateikė​​ pasiūlymo kainos).

 

7.​​ PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

 

 [Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? > Ne]​​ 

 [7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.]​​ 

 

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? > Taip​​ 

 [PRIVALOMA PERKANT DARBUS]

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? > Taip]

[7.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas.

 7.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip:​​ [Kokia užtikrinimo suma, EUR? >]​​ [suma]​​ Eur.

7.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos raštas, kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimas atitinkantys​​ šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.

7.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti​​ elektroninėje formoje patvirtintas jį išdavusios organizacijos įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ir​​ pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Jeigu tiekėjas negali pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos adresu.

 7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas bet kurioje šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą​​ pasiūlymo galiojimo užtikrinimą​​ arba pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.​​ Šis patvirtinimas iš​​ perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo arba pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą​​ ar pirkimo sutarties​​ įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų​​ perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

 7.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajai organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai.

 7.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama perkančiajai organizacijai ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo užtikrintojui apie šių sąlygų nesilaikymą: (1) jeigu pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsiima savo pasiūlymą; (2) jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju,​​ tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties; (3) jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujamas).

 7.8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.​​ 

 7.9. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir pasiūlymo galiojimo trukmė. Prieš​​ baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjus pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

 7.10. Vietoje 7.3 punkte nurodytų pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonių, tiekėjas turi teisę užtikrinti pasiūlymo galiojimą pervesdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą į​​ perkančiosios organizacijos sąskaitą​​ ​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].​​ Tokiu atveju iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikia bankinio pavedimo kopiją.

 7.11. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas taikomas, jeigu: (1)​​ tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, išskyrus, atvejį, kai nepasibaigus pasiūlymo galiojimui perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti​​ pasiūlymų galiojimo laiką, tiekėjas atsisako pratęsti pasiūlymo galiojimo laiką iki perkančiosios organizacijos nurodytos datos; (2) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepasirašo pirkimo sutarties; (3) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei numatyta pirkimo sutartyje).​​ 

 7.12. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) gavus tiekėjo prašymą raštu, po to, kai pirkimo laimėtoju pripažintas​​ tiekėjas pasirašo pirkimo sutartį ir pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei numatyta pirkimo sutartyje).]

 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? > Ne]

 [8.​​ PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.]

 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? > Taip]

[8.​​ PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

 8.1. Tiekėjas iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos neatlygintinai​​ turi perkančiajai organizacijai pristatyti prekių pavyzdžius, kuriuos reikalaujama pateikti pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Techninė specifikacija“.

8.2. ​​ Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

 8.3. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį​​ tiekiamas prekes.​​ 

 8.4. Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su pirkimo sąlygose nurodytu​​ perkančiosios organizacijos atstovu atsakingu už bendravimą su tiekėjais ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo.

 8.5. Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.]

 

[Ar prekių pavyzdžiai gražinami? > Ne]

[8.6. Pateikti pavyzdžiai tiekėjams negražinami. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį​​ tiekiamas prekes.]

[Ar prekių pavyzdžiai gražinami?> Taip]

 [8.6. Prekių pavyzdžiai tiekėjams gražinami pateikus prašymą raštu pasibaigus pirkimui.]

9.​​ PIRKIMO DOKUMENTŲ​​ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.​​ 

9.2. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis​​ į kiekvieną​​ tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

9.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų​​ dalis.

9.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų​​ anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų​​ tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų​​ pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.​​ Perkančioji organizacija prireikus gali pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį​​ tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti​​ į patikslinimus.

9.6. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

9.7. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

 

10. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

 

10.1. Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų​​ pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos​​ pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.​​ 

10.2. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo,​​ vertinimo ir palyginimo procedūros.​​ Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

  

11. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

11.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:

11.1.1. nagrinėja​​ ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

11.1.2. įvertina​​ Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;

11.1.3. tikrina​​ ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų​​ techninės specifikacijos reikalavimus (įskaitant prekių pavyzdžius, jei taikoma);

11.1.4. tikrina​​ ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų​​ eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

11.1.5. tikrina ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas pirkimo komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą​​ kainos pagrįstumo​​ įrodymą;

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis? > Ne]

 [11.1.6. galimo laimėtojo​​ prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 ir 3.4 punktuose nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų 3.4 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.]

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? > Taip]

 [11.1.6. apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį​​ ir galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.3 ir 3.4 punktuose nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.3 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų, ar galimas laimėtojas atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) ir, jeigu taikytina, reikalaujamus kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.]

 

11.2. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo​​ įgaliojimas asmeniui pateikti​​ paraišką​​ ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą​​ patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis 11.3 punkto nuostatomis.

11.3.​​ Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų​​ savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto​​ pasiūlymo​​ esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų​​ pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

11.4.​​ Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų​​ sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų​​ sudedamųjų​​ dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

11.5. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis pirkimo komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

11.6.​​ Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų​​ pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų​​ ar jų​​ sudedamųjų​​ dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų​​ tiekėjų, kurių​​ pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių​​ pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų​​ perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

11.7.​​ Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

 

 12.​​ Elektroninis aukcionas​​ 

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas > Ne]

[12.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas].

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas > Taip]

[12.1. Išnagrinėjus pasiūlymus vykdomas elektroninis aukcionas šiame skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai perkančioji organizacija nusprendžia neatlikti elektroninio aukciono procedūros, jei gaunamas vienas pasiūlymas, arba​​ įvertinus pirminius pasiūlymus neatmestas lieka tik vienas pasiūlymas.

 12.2. Tiekėjai, kurių​​ pasiūlymai po​​ pasiūlymų nagrinėjimo nebus atmesti, CVP IS priemonėmis bus pakviesti dalyvauti elektroniniame aukcione bei jiems bus išsiųstas pradinis elektroninio aukciono kainos nustatymo parametras –​​ tiekėjo pasiūlyme nurodyta​​ bendra pasiūlymo kaina eurais su pridėtinės vertės mokesčiu.

 12.3. Pakviestas dalyvauti elektroniniame aukcione tiekėjas atsakymą dėl dalyvavimo elektroninio aukciono procedūroje pateikia CVP IS priemonėmis iki prasidedant elektroninio aukciono procedūrai.

 12.4. Tiekėjui iki prasidedant elektroniniam aukcionui nepateikus sutikimo jame dalyvauti ir (arba) nesuderinus pirminės elektroninio aukciono kainos, bus laikoma, kad tiekėjas nesutinka dalyvauti elektroniniame aukcione. Toks tiekėjas negalės teikti kainos elektroniniame aukcione. Jei tiekėjas nesutinka su perkančiosios organizacijos pasiūlyta pirmine elektroninio aukciono kaina, jis CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip kitą​​ darbo dieną nurodo nesutikimo priežastis (nurodyta neteisinga kaina ir pan.). Esant pagrįstoms nesutikimo priežastims, perkančioji organizacija siunčia naujus kainos derinimo parametrus.

 12.5. Tiekėjo, pateikusio tinkamą pirminį​​ pasiūlymą, tačiau vėliau nesutikusio dalyvauti elektroniniame aukcione (pateikusio neigiamą atsakymą arba nepateikusio atsakymo), pasiūlymas bus atmestas.

 12.6. Tiekėjo, sutikusio dalyvauti elektroninio aukciono procedūroje, CVP IS naudotojas, prisijungęs prie pirkimo, gali teikti naujas pasiūlymo kainas elektroniniam aukcionui pirkimo lango dalyje „Aukcionas“. Tiekėjai naujas reikšmes gali teikti iki elektroninio aukciono uždarymo.

 12.7. Tiekėjo, pateikusio pasiūlymą viešajam pirkimui ir CVP IS priemonėmis pateikusio sutikimą​​ dalyvauti elektroniniame aukcione, tačiau elektroninio aukciono metu nepasiūliusio naujų kainų, pasiūlymas vertinamas kaip galutinis elektroniniame aukcione.

 12.8. Elektroninio aukciono metu atsiradus techniniams gedimams ir (ar) CVP IS trikdžiams, elektroninis aukcionas atšaukiamas ir nukeliamas, apie tai informuojant elektroninio aukciono dalyvius.

 12.9. Uždariusi elektroninį aukcioną, perkančioji organizacija pagal jo rezultatus įvertina pasiūlymus remdamasi mažiausios kainos kriterijumi, sudaro pasiūlymų​​ eilę​​ ir nustato laimėjusį​​ pasiūlymą.

 12.10. Perkančioji organizacija vertina tik tų​​ tiekėjų​​ pasiūlymus, kurie priėmė kvietimą​​ dalyvauti elektroniniame aukcione.​​ 

 12.11. Kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų​​ eilę​​ pirmesnis​​ į šią​​ eilę įrašomas tiekėjas, kuris anksčiausiai pateikė kainą elektroniniame aukcione. Jeigu tiekėjų, kurie sutiko dalyvauti elektroninio aukciono procedūroje, pirminės aukciono kainos vienodos, tačiau elektroninio aukciono metu jie naujų kainų neteikė, tuomet pirmesnis į šią​​ eilę įrašomas tiekėjas, kuris anksčiausiai pateikė​​ pasiūlymą.

 12.12. Pasiūlymo objektą sudaro sudėtinės dalys, todėl laimėtoju pripažintas tiekėjas prašomas pateikti naujus įkainius, atsižvelgiant į elektroninio aukciono metu pateiktą​​ galutinę​​ pasiūlymo kainą. Tiekėjui po elektroninio aukciono uždarymo per nustatytą laikotarpį nepateikus naujų​​ pasiūlymo įkainių, jo pasiūlymas atmetamas.]

 

 13. PASIŪLYMŲ​​ ATMETIMO PRIEŽASTYS

 

13.1. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

13.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

13.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas​​ turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.3 punktą arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis;

13.1.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų (jei taikoma), ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, arba perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar​​ nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

13.1.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

13.1.5. buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;

13.1.6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą​​ neištaiso aritmetinių klaidų​​ ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

13.1.7. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų​​ kainos pagrįstumo​​ įrodymų;

13.1.8. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią​​ perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

13.1.9. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą, jeigu tą patį​​ pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

13.1.10. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo​​ įgaliojimą asmeniui pateikti​​ pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė​​ ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

13.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

13.3.​​ Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų​​ aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

 

 14. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis? > Ne]

14.1.​​ Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą išrenka pagal​​ [kainą] /[sąnaudas]. Ekonomiškai naudingiausiu​​ pasiūlymu laikomas mažiausios​​ [kainos] / [sąnaudų]​​ pasiūlymas.

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? > Taip]

 [14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai), taikant​​ pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką nurodytą pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“].

 

14.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą​​ orientacinį​​ euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, –​​ pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą​​ orientacinį​​ euro ir užsienio valiutų santykį​​ paskutinę​​ pasiūlymų​​ pateikimo termino dieną.

 [14.3. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų​​ ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į​​ pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais​​ įskaičiuos pati perkančioji organizacija).]

 15. PASIŪLYMŲ​​ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

15.1. Išnagrinėjusi,​​ įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų​​ eilę ir laimėjusį​​ pasiūlymą​​ bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

15.2. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų​​ pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų​​ eilę​​ pirmesnis​​ į šią​​ eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

15.3. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų​​ eilės pirmoje vietoje Viešųjų pirkimų įstatymo bei​​ šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

15.4. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė​​ tik vienas tiekėjas, pasiūlymų​​ eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal​​ šių pirkimo dokumentų sąlygas.

15.5. Apie pasiūlymų​​ eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą​​ ir apie sprendimą​​ sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių​​ pasiūlymai neįrašyti į šią​​ eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą​​ eilę ir laimėjusį​​ pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų​​ pasiūlymų​​ atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

15.6. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nepasibaigė​​ pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, t. y. ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių​​ dienų​​ nuo pranešimo apie sprendimą​​ sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš​​ perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, išskyrus atvejus, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

15.7. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė​​ sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju,​​ perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį​​ tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal komisijos patvirtintą​​ pasiūlymų​​ eilę​​ yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

 16. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

16.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją​​ perkančiajai organizacijai.

16.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją​​ perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

16.2.1.​​ per 10​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą​​ sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

16.2.2. per 10 kalendorinių​​ dienų​​ nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą​​ sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

16.3. Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų​​ pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis​​ 16.2 punkte nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

16.4. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 10 kalendorinių​​ dienų​​ nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą​​ sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui​​ ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu​​ šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių​​ dienų.

16.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą​​ sprendimą​​ ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui​​ ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16.6. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą​​ neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį​​ teismui per 15 kalendorinių​​ dienų​​ nuo dienos, kurią​​ perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą​​ sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

16.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

16.8. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų​​ perkančiosios organizacijos veiksmų​​ ar sprendimų, tačiau VPĮ nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai.​​ Šios dalies nuostatos netaikomos, kai ieškinys teikiamas​​ perkančiajai organizacija i nepagrįstai nutraukus pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.

16.9. Tiekėjas, pateikęs prašymą​​ ar pareiškęs ieškinį​​ teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

16.10. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė​​ atidėjimo terminas ar​​ VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

16.10.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

16.10.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai​​ šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

16.10.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų​​ apsaugos priemonių.

16.11. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų​​ pratęsimo priežastis.

16.12. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

 

 17PIRKIMO SUTARTIES​​ PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

 

17.1.​​ Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.​​ 

17.2. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo​​ sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. Jei pirkimas vykdomas dalimis ir vienas tiekėjas yra pripažintas laimėjusiu daugiau, kaip vienoje pirkimo dalyje, rengiama bendra pirkimo sutartis visoms laimėtoms pirkimo dalims.

 18PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

 

[18.1. Prie pirkimo sąlygų pridedami šie priedai:

 18.1.1.​​ Techninė specifikacija.

18.1.2. Pasiūlymo forma.

 18.1.3. Viešojo pirkimo sutarties projektas.

 18.1.4. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD).]

 

[Ar vertinamas kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis bei​​ techninės charakteristikos yra​​ vertinamos​​ tik kiekybiškai? > Taip]

 [18.1.5. Kokybės kriterijai ir jų​​ vertinimas].

Atnaujinta​​ 2018-04-20Puslapis​​ 1​​ ​​ 16