Prašymas pagrįsti neįprastai mažą paslaugų kainą

Pranešame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009-09-30 įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin. 2009, 119-5131) 2.1 punktu, Jūsų pasiūlymo [pirkimo dalys, kurių kaina laikoma per maža] kaina laikoma neįprastai maža, kadangi yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

Prašome pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, pateikiant įrodymus, pagrindžiančius pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą. Tai turėtų būti:
1) ekonomiško teikiamų paslaugų metodo aprašymas;
2) pasirinktų ekonomiškų techninių sprendimų aprašymas;
3) išskirtinai palankių sąlygų teikti paslaugas įrodymai (pavyzdžiui, susitarimai su tiekėjais);
4) siūlomų paslaugų originalumo įrodymai (pavyzdžiui, technologijos patentas);
5) įrodymai, kad tiekėjas laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių paslaugų teikimo vietoje (pavyzdžiui, pažyma apie ketinamų pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius);
6) informacija apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą;
7) darbo jėgos pasitelkimo ir jos organizavimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas (pavyzdžiui, duomenys apie planuojamą pasitelkti darbo jėgą);
8) paslaugų subteikėjų pasitelkimo sąlygų, leidžiančių sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymas;
9) naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymas;
10) nurodytų taikyti nuolaidų apskaičiavimo detalizavimas ir pagrindimas, ypač kai nuolaida suteikiama trečiojo asmens (subrangovo ar subteikėjo) atliekamoje dalyje;
11) kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytų kainų pagrindimas.

Primename, kad vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo neįprastai mažos kainos pagrindimo informacijos, jei konfidencialumą nurodys tiekėjas.

Neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimą prašome pateikti iki [data ir valanda] val.
Pasiūlymas bus atmestas, jei tiekėjas nepateiks arba pateiks netinkamus pasiūlyme nurodytos kainos pagrįstumo įrodymus.

Pagarbiai
Viešojo pirkimo komisija