SUSITARIMAS

DĖL​​ [SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA]​​ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR.​​ [SUTARTIES NUMERIS]​​ [SUTARTIES​​ PAVADINIMAS]​​ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau –​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau kartu šiame susitarime​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ ir​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ vadinami​​ „Šalimis, o kiekvienas atskirai - „Šalimi,​​ 

 

ATSIŽVELGDAMOS​​ Į TAI, KAD:

 

A. Šalys​​ [sutarties pasirašymo data]​​ sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr.​​ [sutarties numeris]​​ [sutarties​​ pavadinimas]“​​ (toliau - Sutartis).

B. Sutarties​​ [nurodomas Sutarties punktas]​​ punkte buvo numatyta, kad​​ [cituojamas punktas dėl tiekėjo​​ įsipareigojimų​​ pratęsimo].​​ 

C.​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ informavo, kad​​ [nurodomos praneštos aplinkybės dėl kurių​​ reikia pratęsti terminą]​​ (rašto kopija pridedama).​​ 

 

ŠALYS SUSITARIA:

 

1.​​ SUTARTIES TERMINŲ​​ PRATĘSIMAS

 

1.1.​​ ​​ Vadovaujantis Sutarties​​ [sutarties punkto​​ numeris]​​ punktu, pratęsti​​ [Paslaugų teikėjo / Pardavėjo / Rangovo]​​ įsipareigojimų įvykdymo terminą​​ [pratęsimo laikotarpis atitinkantis sutarties sąlygas].

2.​​ SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

 

2.1.​​ Susitarimas​​ įsigalioja, kai jį pasirašo ir​​ antspaudais patvirtina​​ Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2.​​ Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo​​ [Paslaugų teikėjo​​ / Pardavėjo​​ / Rangovo]​​ atstovas.

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

3.1.​​ Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2.​​ Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų​​ apibrėžimus.

3.3.​​ Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​ 

 

[4.​​ SUSITARIMO PRIEDAI

 

[Pridedamų dokumentų pavadinimai, pvz. tiekėjo prašymas ir pan.] kopija​​ [lapų skaičius]​​ lapas(-ai).]

ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

[PASLAUGŲ TEIKĖJAS KLIENTAS

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

 RANGOVAS UŽSAKOVAS]

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

 

 

Puslapis​​ 1​​ ​​ 2