[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]

[Tiekėjo pavadinimas] 201__-___-___  Nr. _______

[Tiekėjo adresas]

 

 

 

DĖL ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PAŽEIDIMO IR DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO

 

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) ir [Tiekėjo pavadinimas] (toliau – Tiekėjas) [sutarties pasirašymo data] sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. [sutarties numeris] „[sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis).

Vadovaujantis Sutarties [sutarties punkto numeris] punktu, Tiekėjas įsipareigojo per [įsipareigojimų įvykdymo terminas] [pristatyti Sutartyje nurodytas prekes / suteikti Sutartyje numatytas paslaugas / atlikti Sutartyje numatytus darbus]. [Ar buvo pratęstas Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas? > Taip] Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas [susitarimo dėl [įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo pasirašymo data] Sutarties šalių susitarimu buvo pratęstas iki [pratęstas Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas].

Atsižvelgdami į tai, kad iki šio rašto išsiuntimo dienos Tiekėjas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartį, pranešame, kad nuo [Sutartimi ar susitarimu nustatyta įsipareigojimų įvykdymo pabaigos data] Perkančioji organizacija už sutartinių įsipareigojimų termino praleidimą skaičiuos [0,02 ar kitas Sutartyje numatytas skaičius] % delspinigius nuo [suma nuo kurios skaičiuojami delspinigiai] už kiekvieną pradelstą dieną.

 

 

Direktorius ____________________

Pagarbiai
Viešojo pirkimo komisija