Pirkimo sąlygos

Vokas 1 – Pasiūlymas

Vokas  2 – Kaina

Kokybės kriterijų vertinimo metodika

Deklaracija

[PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS]

 

SKELBIAMA APKLAUSA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

 

TAIKOMAS EKSPERTINIS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 ​​​​ 

1BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.​​ [Perkančiosios organizacijos pavadinimas], juridinio asmens kodas​​ [juridinio asmens kodas], adresas​​ [adresas]​​ (toliau -​​ perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti​​ [prekes (toliau - prekės)] / [paslaugas (toliau - paslaugos)] / [darbus (toliau- darbai)].

1.2. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - pirkimas) atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei​​ šiomis pirkimo sąlygomis.​​ 

1.3. Reikalavimais tiekėjui vadinami pašalinimo pagrindai ir (arba) kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai. Kitos vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Apraše.

1.4. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis​​ Centrinės​​ viešųjų pirkimų informacinės​​ sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų​​ bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.6. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas​​ [vardas] [pavardė],​​ [pareigos], tel.​​ [tel. numeris], el. p.​​ [el. p. adresas],​​ [perkančiosios organizacijos adresas].

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS

 

2.1. Pirkimo objektas yra​​ [pirkimo objekto pavadinimas].​​ 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? —> Ne]

2.2. Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

 

[Ar pirkimas skaidomas į dalis? —> Taip]

 2.2. Pirkimas yra skaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis arba viena bendra sutartis vieno tiekėjo laimėtoms pirkimo dalims. Pirkimo dalys nurodytos pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.​​ 

 

2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau. Jei pirkimas skaidomas dalimis pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

2.4. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų​​ priede​​ Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“ ir priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.  

2.5. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra​​ [perkančiosios organizacijos adresas].

[Ar skelbiamas pirkimo biudžetas, siekiant atmesti didesnės kainos pasiūlymus? > Taip]

[2.6. Pasiūlymo kaina turi būti ne didesnė​​ nei​​ [nurodomas pirkimo biudžetas, jei skaidoma į dalis, nurodoma kiekvienai pirkimo daliai]​​ Eur be PVM.]

3. REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

 

[Ar taikomi Reikalavimai tiekėjui? —> Ne]

3.1.​​ Perkančioji organizacija nenustato tiekėjo pašalinimo pagrindų, reikalavimų kvalifikacijai bei nereikalauja, kad tiekėjas laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (toliau – Reikalavimai tiekėjui).

 3.2. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks.​​ 

 

 [Ar taikomi Reikalavimai tiekėjui​​ bei tikrinamas tik numatomas laimėtojas, netaikant EBVPD? —> Taip]

 3.1. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu​​ nustato, kad yra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje numatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai.

 3.2. Tiekėjas turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus:

3.2.1.​​ [nurodomi kvalifikaciniai reikalavimai ir/ ar kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753].

Pateikiama su pasiūlymu: užpildytas pirkimo sąlygų priedas​​ „Reikalavimų​​ tiekėjui atitikties deklaracija“.

Perkančiajai organizacijai patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai:​​ [nurodomi pateikiami dokumentai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika].

 PASTABOS.​​ [pvz.​​ Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas​​ ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame papunktyje nustatytą reikalavimą​​ ir pateikti nurodytus dokumentus].

 3.2.2.​​ […].]

 

 3.3. Tiekėjas​​ su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Reikalavimų tiekėjui atitikties deklaracija“. Atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš​​ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų​​ eilės nustatymo). Tiekėjas turės pateikti dokumentus įrodančius atitikimą keliamiems reikalavimams tiekėjui​​ ne vėliau kaip per 3 (tris)​​ darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos.

 

 [Ar taikomi Reikalavimai tiekėjui​​ bei tikrinami visi tiekėjai? —> Taip]

3.1. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu​​ nustato, kad yra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje numatyti tiekėjo pašalinimo pagrindai.

 3.2. Tiekėjas turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus:

3.2.1.​​ [nurodomi kvalifikaciniai reikalavimai ir/ ar kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753].

Pateikiama su pasiūlymu:​​ [nurodomi pateikiami dokumentai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika].

 PASTABOS.​​ [pvz.​​ Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas​​ ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame papunktyje nustatytą reikalavimą​​ ir pateikti nurodytus dokumentus].

 3.2.2.​​ […].]

3.3. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.

 3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus / subteikėjus​​ / subrangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks.​​ 

 3.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė​​ melagingą informaciją, kurią​​ perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

 

 [Ar netaikomi pašalinimo pagrindai, tačiau taikomi kvalifikacijos reikalavimai​​ ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai bei tikrinamas tik numatomas laimėtojas? —> Taip]

 3.1. Perkančioji organizacija netikrina ar yra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje numatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

 3.2. Tiekėjas turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus:

3.2.1.​​ [nurodomi kvalifikaciniai reikalavimai ir/ ar kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753].

Pateikiama su pasiūlymu: užpildytas pirkimo sąlygų priedas​​ „Reikalavimų​​ tiekėjui atitikties deklaracija“.

Perkančiajai organizacijai patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai:​​ [nurodomi pateikiami dokumentai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika].

 PASTABOS.​​ [pvz.​​ Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas​​ ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame papunktyje nustatytą reikalavimą​​ ir pateikti nurodytus dokumentus].

 3.2.2.​​ […].]

 3.3. Tiekėjas​​ su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Reikalavimų​​ tiekėjui ​​ atitikties deklaracija“. Atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš​​ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų​​ eilės nustatymo). Tiekėjas turės pateikti dokumentus įrodančius atitikimą keliamiems reikalavimams tiekėjui​​ ne vėliau kaip per 3 (tris)​​ darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos prašymo gavimo dienos.

 

 [Ar netaikomi pašalinimo pagrindai, tačiau taikomi kvalifikacijos reikalavimai​​ ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai bei tikrinami visi tiekėjai? —> Taip]

 3.1. Perkančioji organizacija netikrina ar yra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje numatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

 3.2. Tiekėjas turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus:

3.2.1.​​ [nurodomi kvalifikaciniai reikalavimai ir/ ar kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753].

Pateikiama su pasiūlymu:​​ [nurodomi pateikiami dokumentai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika].

 PASTABOS.​​ [pvz.​​ Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas​​ ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame papunktyje nustatytą reikalavimą​​ ir pateikti nurodytus dokumentus].

 3.2.2.​​ […].]

3.3. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti atitiktį reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.

 3.4. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus / subteikėjus​​ / subrangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks.​​ 

 3.5. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė​​ melagingą informaciją, kurią​​ perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties​​ šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti​​ į​​ bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties​​ šalių atsakomybę už​​ prievolių​​ perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų​​ bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą​​ pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

 

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną​​ pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių​​ pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų​​ pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.3.​​ Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų​​ kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų​​ failų​​ formatus (pvz., pdf, jpg, docx ir kt.).

5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

5.5. Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.6. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

 

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių kalba? —> Taip]

5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių​​ kalba,​​ šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į​​ lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

[Ar pasiūlymas privalo būti lietuvių kalba? —> Ne]

5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiami bet kuria Europos Sąjungos valstybės narės kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti Europos Sąjungos valstybės narės kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į​​ lietuvių kalbą arba kitą Europos Sąjungos valstybės narės kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.

 

5.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

5.9. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgta į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į​​ pasiūlymo įkainius/kainą turi būti​​ įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.​​ 

5.10.​​ Perkančioji organizacija turi teisę​​ pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują​​ pasiūlymų pateikimo terminą​​ perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

5.11. Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis, kurį turi sudaryti:

5.11.1. CVP IS pasiūlymo lange​​ „Vokas 1“ (Techninis pasiūlymas) pridėti toliau nurodomi dokumentai (šioje dalyje draudžiama pateikti, bet kokią informaciją apie pasiūlymo kainą, ją pateikus pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų):

5.11.1.1. Užpildyta pasiūlymo forma parengta pagal pirkimo sąlygų priedą „Vokas 1“;

5.11.1.2. užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) / užpildytas pirkimo sąlygų​​ priedas​​ „Reikalavimų​​ tiekėjui atitikties deklaracija“​​ parengtas pagal pirkimo sąlygų priedą (jei reikalaujama šiose pirkimo sąlygose);

 5.11.1.3. Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma);

5.11.1.4. Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);

5.11.1.5. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis(-ys) dokumentas(-ai) (jei reikalaujama šiose pirkimo sąlygose);

5.11.1.6. Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai (jei taikoma);

5.11.1.7. Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kokybės kriterijai ir jų​​ vertinimas“.

5.11.2. CVP IS pasiūlymo lango​​ „Vokas 2“​​ (Kainos pasiūlymas) pridedant užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Vokas 2“.  

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? —> Ne]

5.12. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis​​ pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.​​ 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? —> Taip]

5.12. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis​​ pateiktos informacijos ir dokumentų visuma bei tiekėjo prekių pavyzdžiai, pateikti vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais.

5.13. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

5.14. Tiekėjai pasiūlyme taip pat turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią informaciją​​ sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų​​ aspektai).​​ Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.​​ Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią​​ tiekėjas nurodė​​ kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti​​ įpareigoja Lietuvos Respublikos​​ įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.​​ 

5.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

​​  5.16.​​ Kol nesibaigė​​ pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.​​ 

 

6.​​ PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

6.1. Tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina („Vokas 2“), gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą dokumentą, turi:

6.1.1. iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentu, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (iki nurodyto termino atskiruose vokuose pateikiamos abi pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei dokumentų, antra dėl kainos), tačiau užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (antras vokas). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti dokumentą galima rasti adresu http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas.

6.1.2. iki vokų​​ su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).​​ 

6.2. Iki vokų​​ su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos („Vokas 2“), atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti antrame voke pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų​​ (tiekėjas nepateikė​​ pasiūlymo kainos).

7.​​ PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

 

 [Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? —> Ne]​​ 

 7.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.​​ 

 

[Ar reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas? —> Taip]

[7.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas.

 7.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip:​​ [Kokia užtikrinimo suma, EUR? >]​​ [suma]​​ Eur.

7.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos raštas, kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimas atitinkantys​​ šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.

7.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti​​ elektroninėje formoje patvirtintas jį išdavusios organizacijos įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ir​​ pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Jeigu tiekėjas negali pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos perkančiosios organizacijos adresu.

 7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas bet kurioje šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą​​ pasiūlymo galiojimo užtikrinimą​​ arba pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.​​ Šis patvirtinimas iš​​ perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo arba pirkimo sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą​​ ar pirkimo sutarties​​ įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų​​ perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

 7.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajai organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai.

 7.7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama perkančiajai organizacijai ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo užtikrintojui apie šių sąlygų nesilaikymą: (1) jeigu pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsiima savo pasiūlymą; (2) jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju,​​ tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties; (3) jeigu tiekėją pripažinus pirkimo laimėtoju tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujamas).

 7.8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma.​​ 

 7.9. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir pasiūlymo galiojimo trukmė. Prieš​​ baigiantis užtikrinimo galiojimo terminui perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjus pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

 7.10. Vietoje 7.3 punkte nurodytų pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonių, tiekėjas turi teisę užtikrinti pasiūlymo galiojimą pervesdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą į​​ perkančiosios organizacijos sąskaitą​​ ​​ [Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].​​ Tokiu atveju iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikia bankinio pavedimo kopiją.

 7.11. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas taikomas, jeigu: (1)​​ tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu pasiūlyme, išskyrus, atvejį, kai nepasibaigus pasiūlymo galiojimui perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti​​ pasiūlymų galiojimo laiką, tiekėjas atsisako pratęsti pasiūlymo galiojimo laiką iki perkančiosios organizacijos nurodytos datos; (2) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepasirašo pirkimo sutarties; (3) pirkimo laimėtojas per nustatytą laiką nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei numatyta pirkimo sutartyje).​​ 

 7.12. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) gavus tiekėjo prašymą raštu, po to, kai pirkimo laimėtoju pripažintas​​ tiekėjas pasirašo pirkimo sutartį ir pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei numatyta pirkimo sutartyje).]

 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? —> Ne]

8. PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

8.1. Siūlomo pirkimo objekto pavyzdžiai nereikalaujami.

 

[Ar reikalaujami prekių pavyzdžiai? —> Taip]

8. PAVYZDŽIŲ PATEIKIMAS

 

 8.1. Tiekėjas iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos neatlygintinai​​ turi perkančiajai organizacijai pristatyti prekių pavyzdžius, kuriuos reikalaujama pateikti pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.

8.2. ​​ Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

 8.3. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį​​ tiekiamas prekes.​​ 

 8.4. Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su pirkimo sąlygose nurodytu​​ perkančiosios organizacijos atstovu atsakingu už bendravimą su tiekėjais ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo.

 8.5. Prekių pavyzdžių pateikimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

 

[Ar prekių pavyzdžiai gražinami? —> Ne]

8.6. Pateikti pavyzdžiai tiekėjams negražinami. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį​​ tiekiamas prekes.​​ 

[Ar prekių pavyzdžiai gražinami? —> Taip]

8.6. Prekių pavyzdžiai tiekėjams gražinami pateikus prašymą raštu pasibaigus pirkimui.

9.​​ PIRKIMO DOKUMENTŲ​​ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

9.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų ar pataisytų pirkimo dokumentus.​​ 

9.2. Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis​​ į kiekvieną​​ tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

9.3. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai teikiami ne vėliau kaip​​ per 2 darbo dienas nuo klausimų​​ gavimo dienos. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų​​ dalis.

9.4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų​​ anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų​​ tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

9.5. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų​​ pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (pataisyti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

9.6. Tuo atveju, kai pataisoma skelbime apie pirkimą paskelbta informacija (jei taikomas), perkančioji organizacija privalo paskelbti skelbimo apie pirkimą pataisą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį​​ tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti​​ į patikslinimus.

9.7. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

 

[Ar bus rengiami susitikimai su tiekėjais? —> Ne]

9.8. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais.

 

[Ar bus rengiami susitikimai su tiekėjais? —> Taip]

9.8. Perkančioji organizacija nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui rengs pirkimo dokumentų aiškinamąjį susitikimą (toliau - Susitikimą). Kvietimas dalyvauti Susitikime bus siunčiamas CVP IS priemonėmis ne anksčiau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susitikimo dienos. Susitikimo metu bus teikiami atsakymai į tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų / vykdoma apžiūra vietoje (jei taikoma). Susitikimai rengiami su kiekvienu tiekėju individualiai. Perkančioji organizacija parengs Susitikimo protokolą, kuriame bus fiksuojami visi susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolo išraše negali būti atskleidžiama informacija apie susitikimo dalyvius. Susitikimo protokolo išrašas bus skelbiamas CVP IS kartu su pirkimo dokumentais.​​ 

 

10. SUSIPAŽINIMAS SU​​ GAUTAIS PASIŪLYMAIS

 

10.1. Su pasiūlymais susipažįstama dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje susipažįstama tik su ta pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai („Vokas 1“), antrajame posėdyje –​​ su pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ar sąnaudos („Vokas 2“). Antrasis posėdis vykdomas tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų​​ pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus perkančioji organizacija praneša visiems tiekėjams.​​ 

 10.2. Pirminis susipažinimas su pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai (pirmasis vokas) vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų​​ pateikimo termino pabaigos.

[Ar susipažinimo su pasiūlymais procedūroje leidžiama dalyvauti tiekėjams? —> Ne]

10.3.​​ Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę​​ tiekėjai nedalyvauja.

 

[Ar susipažinimo su pasiūlymais procedūroje leidžiama dalyvauti tiekėjams? —> Taip]

10.3.​​ Pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje pasiūlymus turi teisę dalyvauti pasiūlymus pateikę​​ tiekėjai arba jų atstovai (pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą).​​ 

11. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

11.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja Komisija arba pirkimo organizatorius šia tvarka:

11.1.1. įvertina tiekėjo EBVPD arba Reikalavimų​​ tiekėjui atitikties deklaraciją​​ ir priima sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo atitikties Reikalavimams tiekėjui, jei pirkimo sąlygose buvo prašoma pateikti EBVPD arba Reikalavimų​​ tiekėjui atitikties deklaraciją;

11.1.2. įvertina​​ kiekvieno tiekėjo atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems Reikalavimams​​ tiekėjui, jei pirkimo sąlygose nebuvo prašoma pateikti EBVPD arba Reikalavimų​​ tiekėjui atitikties deklaraciją;

11.2. Kiekvienas tiekėjas atskirai informuojamas apie jo pateikto EBVPD arba Reikalavimų​​ tiekėjui deklaracijos patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Jei​​ pasiūlymas atmetamas, tiekėjui nurodomas jo pasiūlymo atmetimo​​ pagrindas.

11.3. Jei tiekėjo pasiūlymas nėra atmetamas, Komisija arba pirkimo organizatorius toliau atlieka šias pirkimo procedūras:

11.3.1. tikrina ar tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų​​ techninės specifikacijos reikalavimus (įskaitant pavyzdžius, jei taikoma) ir apskaičiuoja kokybės vertinimo kriterijų (T) reikšmes;

11.3.2. po posėdžio, kuriame susipažįstama su pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ar sąnaudos („Vokas 2“), tikrina ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų​​ eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

11.3.3. patikrina,​​ ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo neįprastai maža.

​​  11.3.4. vykdo derybas šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka (jei taikoma);

11.3.5. apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir​​ galimo laimėtojo prašo pateikti atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems Reikalavimams tiekėjui pagrindžiančius dokumentus bei priima sprendimą dėl tiekėjo atitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems Reikalavimams tiekėjui​​ (jei taikomas EBVPD arba Reikalavimų​​ tiekėjui deklaracija).

11.3.6. sudaro​​ pasiūlymų​​ eilę;

11.3.7. nustato pirkimo laimėtoją;

11.3.8. tiekėją, kurio pasiūlymas laimėjo, kviečia sudaryti pirkimo sutartį.

11.4. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija arba pirkimo organizatorius, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo tiekėjo šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, susiję su tiekėjo​​ įgaliojimu asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartimi, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiu dokumentu ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

11.5. Komisija arba pirkimo organizatorius gali CVP IS priemonėmis prašyti, kad tiekėjai​​ paaiškintų​​ savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo​​ esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų​​ pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

11.6. Komisija arba pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs​​ pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS priemonėmis paprašyti tiekėjų​​ per​​ nustatomą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas,​​ tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų​​ dalių arba papildyti kainą​​ naujomis dalimis.

11.7. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų​​ turinio ir pirkimo​​ Komisijai arba pirkimo organizatoriui paprašius CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo CVP IS priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Komisija arba pirkimo organizatorius turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis Komisijai arba pirkimo organizatoriui parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

11.8. Jeigu tiekėjo​​ pasiūlyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo neįprastai maža, Komisija arba pirkimo organizatorius prašo tiekėją ją​​ pagrįsti, vadovaujantis VPĮ 57 straipsnio 2 ir 3 dalių​​ nuostatomis.

11.9. Komisija arba pirkimo organizatorius​​ gali nevertinti viso pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

 12. ELEKTRONINIS AUKCIONAS ARBA DERYBOS

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas? —> Ne]

12.1. Elektroninis aukcionas nerengiamas.

 

[Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas? —> Taip]

12.1. Išnagrinėjus pasiūlymus vykdomas elektroninis aukcionas šiame skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai perkančioji organizacija nusprendžia neatlikti elektroninio aukciono procedūros, jei gaunamas vienas pasiūlymas, arba​​ įvertinus pirminius pasiūlymus neatmestas lieka tik vienas pasiūlymas.

 12.2. Tiekėjai, kurių​​ pasiūlymai po​​ pasiūlymų nagrinėjimo nebus atmesti, CVP IS priemonėmis bus pakviesti dalyvauti elektroniniame aukcione bei jiems bus išsiųstas pradinis elektroninio aukciono kainos nustatymo parametras –​​ tiekėjo pasiūlyme nurodyta​​ bendra pasiūlymo kaina eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (jei taikomas).

 12.3. Pakviestas dalyvauti elektroniniame aukcione tiekėjas atsakymą dėl dalyvavimo elektroninio aukciono procedūroje pateikia CVP IS priemonėmis iki prasidedant elektroninio aukciono procedūrai.

 12.4. Tiekėjui iki prasidedant elektroniniam aukcionui nepateikus sutikimo jame dalyvauti ir (arba) nesuderinus pirminės elektroninio aukciono kainos, bus laikoma, kad tiekėjas nesutinka dalyvauti elektroniniame aukcione. Toks tiekėjas negalės teikti kainos elektroniniame aukcione. Jei tiekėjas nesutinka su perkančiosios organizacijos pasiūlyta pirmine elektroninio aukciono kaina, jis CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip kitą​​ darbo dieną nurodo nesutikimo priežastis (nurodyta neteisinga kaina ir pan.). Esant pagrįstoms nesutikimo priežastims, perkančioji organizacija siunčia naujus kainos derinimo parametrus.

 12.5. Tiekėjo, pateikusio tinkamą pirminį​​ pasiūlymą, tačiau vėliau nesutikusio dalyvauti elektroniniame aukcione (pateikusio neigiamą atsakymą arba nepateikusio atsakymo), pasiūlymas bus atmestas.

 12.6. Tiekėjo, sutikusio dalyvauti elektroninio aukciono procedūroje, CVP IS naudotojas, prisijungęs prie pirkimo, gali teikti naujas pasiūlymo kainas elektroniniam aukcionui pirkimo lango dalyje „Aukcionas“. Tiekėjai naujas reikšmes gali teikti iki elektroninio aukciono uždarymo.

 12.7. Tiekėjo, pateikusio pasiūlymą viešajam pirkimui ir CVP IS priemonėmis pateikusio sutikimą​​ dalyvauti elektroniniame aukcione, tačiau elektroninio aukciono metu nepasiūliusio naujų kainų, pasiūlymas vertinamas kaip galutinis elektroniniame aukcione.

 12.8. Elektroninio aukciono metu atsiradus techniniams gedimams ir (ar) CVP IS trikdžiams, elektroninis aukcionas atšaukiamas ir nukeliamas, apie tai informuojant elektroninio aukciono dalyvius.

 12.9. Uždariusi elektroninį aukcioną, perkančioji organizacija pagal jo rezultatus įvertina pasiūlymus remdamasi mažiausios kainos kriterijumi, sudaro pasiūlymų​​ eilę​​ ir nustato laimėjusį​​ pasiūlymą.

 12.10. Perkančioji organizacija vertina tik tų​​ tiekėjų​​ pasiūlymus, kurie priėmė kvietimą​​ dalyvauti elektroniniame aukcione.​​ 

 12.11. Kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų​​ eilę​​ pirmesnis​​ į šią​​ eilę įrašomas tiekėjas, kuris anksčiausiai pateikė kainą elektroniniame aukcione. Jeigu tiekėjų, kurie sutiko dalyvauti elektroninio aukciono procedūroje, pirminės aukciono kainos vienodos, tačiau elektroninio aukciono metu jie naujų kainų neteikė, tuomet pirmesnis į šią​​ eilę įrašomas tiekėjas, kuris anksčiausiai pateikė​​ pasiūlymą.

 12.12. Pasiūlymo objektą sudaro sudėtinės dalys, todėl laimėtoju pripažintas tiekėjas prašomas pateikti naujus įkainius, atsižvelgiant į elektroninio aukciono metu pateiktą​​ galutinę​​ pasiūlymo kainą. Tiekėjui po elektroninio aukciono uždarymo per nustatytą laikotarpį nepateikus naujų​​ pasiūlymo įkainių, jo pasiūlymas atmetamas.

 

[Ar bus vykdomos derybos? —> Ne]

12.2. Derybos nebus vykdomos.

 

[Ar bus vykdomos derybos? —> Taip]

12.2. Derybos bus vykdomos laikantis toliau nurodytų sąlygų:

 12.2.1.​​ visiems tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija – teikdama informaciją, perkančioji organizacija neturi diskriminuoti tiekėjų;

 12.2.2. tretiesiems asmenims ir derybose dalyvaujantiems tiekėjams negali būti atskleidžiama jokia derybų metu iš​​ tiekėjo gauta informacija, taip pat informacija apie derybų metu pasiektus susitarimus;

 12.2.3. negalima derėtis dėl reikalavimų​​ tiekėjui, pasiūlymo vertinimo kriterijų ir vertinimo tvarkos.​​ [perkančioji organizacija gali nusimatyti ir daugiau aspektų, dėl kurių​​ nesiderama]

 12.3. Informacija apie derybų​​ metu gautus pasiūlymus ir pasiektus susitarimus fiksuojama protokole, kuriame atsispindi derybų eiga ir pasiekti susitarimai. Jei derybos vyksta surengus tam skirtą susitikimą, protokolą pasirašo derybose dalyvavę Komisijos nariai arba pirkimo organizatorius ir dalyvis, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas. Jei derybos vyksta CVP IS priemonėmis, pasirašyti šalių pasiektų​​ susitarimų nereikalaujama, šalių pasiekto susitarimo patvirtinimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu.

 12.4. Tiekėjai kviečiami pateikti galutinius pasiūlymus.​​ 

 12.5. Įvertinama pasiūlymo atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė​​ ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas,​​ jei atrodo neįprastai maža. Tiekėjai informuojami apie vertinimo rezultatus (nurodoma, ar pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ar tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą ar sąnaudas (jei to buvo prašyta)).

 

 13. PASIŪLYMŲ​​ ATMETIMO PRIEŽASTYS

 

13.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

13.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

13.1.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją CVP IS priemonėmis (jei šiose pirkimo sąlygose keliami reikalavimai tiekėjui);​​ 

13.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

13.1.4. visų dalyvių, kurių​​ pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

13.1.5. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą​​ neištaiso aritmetinių klaidų​​ ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

13.1.6. pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina laikoma neįprastai maža ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų​​ kainos pagrįstumo​​ įrodymų (jei šiose pirkimo sąlygose numatytas neįprastai mažos kainos nagrinėjimas);

13.1.7. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią​​ perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

13.1.8. jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną​​ pasiūlymą, jeigu tą patį​​ pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

13.1.9. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nuodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo​​ įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (jei reikalaujamas) ar jų nepateikė​​ ir perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

13.2. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

 

 14. PASIŪLYMŲ​​ VERTINIMAS

 

14.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią​​ pasiūlymą išrenka pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, taikant​​ pasiūlymo vertinimo kriterijus ir tvarką nurodytą pirkimo sąlygų​​ priede​​ „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“.

14.2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą​​ orientacinį​​ euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, –​​ pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą​​ orientacinį​​ euro ir užsienio valiutų santykį​​ paskutinę​​ pasiūlymų​​ pateikimo termino dieną.​​ 

 [14.3. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų​​ ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į​​ pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais​​ įskaičiuos pati perkančioji organizacija).]

 15. PASIŪLYMŲ​​ EILĖ​​ IR​​ LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

15.1. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų​​ pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų​​ eilę​​ pirmesnis​​ į šią​​ eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

15.2. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų​​ eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė​​ ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

15.3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė​​ tik vienas tiekėjas, pasiūlymų​​ eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal​​ šių pirkimo dokumentų sąlygas.

15.4. Apie pasiūlymų​​ eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą​​ ir apie sprendimą​​ sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CPV IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių​​ pasiūlymai neįrašyti į šią​​ eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą​​ eilę ir laimėjusį​​ pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų​​ pasiūlymų​​ atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

15.5. Pirkimo sutartis sudaroma netaikant pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino.

15.6. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama pirkimo sąlygų priede), arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė​​ sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju,​​ perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį​​ tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal​​ Komisijos arba pirkimo organizatoriaus patvirtintą​​ pasiūlymų​​ eilę​​ yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

 16. PRETENZIJŲ​​ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

16.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė​​ Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų​​ ir tuo pažeidė​​ ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo raštu CVP IS priemonėmis pareikšti pretenziją​​ perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų​​ sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma iki​​ teisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

16.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją​​ perkančiajai organizacijai per:

16.2.1. per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą​​ sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

16.2.2.​​ per​​ 5 darbo dienas​​ nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą​​ sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

16.3.Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.​​ 

16.4.​​ Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 5 darbo dienų​​ nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą​​ sprendimą išsiuntimo, pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams,​​ dienos.

16.5.​​ Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą​​ sprendimą​​ ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui​​ ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

16.6. Tiekėjas, pateikęs prašymą​​ ar pareiškęs ieškinį​​ teismui, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.

16.7. Jeigu dėl tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų​​ pratęsimo priežastis.

16.8. Perkančioji organizacija, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl tiekėjo prašymo ar ieškinio, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

 

 17PIRKIMO SUTARTIES​​ PASIRAŠYMAS IR SĄLYGOS

 

17.1.​​ Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.​​ 

17.2. Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos pirkimo​​ sąlygų priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“. Jei pirkimas vykdomas dalimis ir vienas tiekėjas yra pripažintas laimėjusiu daugiau, kaip vienoje pirkimo dalyje, rengiama bendra pirkimo sutartis visoms laimėtoms pirkimo dalims.

17.3. Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos​​ „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos​​ „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

 

 18PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

 

18.1.​​ Techninė specifikacija.

18.2. Pasiūlymo forma „Vokas 1“.

18.3. Pasiūlymo forma „Vokas 2“.

18.4. Viešojo pirkimo sutarties projektas.

18.5. Kokybės kriterijai ir jų​​ vertinimas.

[Ar taikomi Reikalavimai tiekėjui bei tikrinamas tik numatomas laimėtojas, netaikant EBVPD? —> Taip]

18.6. Priedas​​ „Reikalavimų​​ tiekėjui atitikties deklaracija“.

[Ar taikomi Reikalavimai tiekėjui bei tikrinamas tik numatomas laimėtojas, netaikant EBVPD? —> Ne]

18.6. Priedas​​ „Europos bendrasis​​ viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“.

Atnaujinta 2018-04-23Puslapis​​ 1​​ iš​​ 14