VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO​​ SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)

Nr. ________

 

[PIRKIMO PAVADINIMAS]

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

Vilnius

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau - Pirkėjas), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau Pardavėjas ir​​ Pirkėjas​​ kiekvienas atskirai gali būti vadinami​​ „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis​​ [pirkimo būdo pavadinimas]​​ būdu​​ atlikto​​ viešojo pirkimo​​ [pirkimo pavadinimas]​​ sąlygomis​​ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

 

1.​​ SUTARTIES OBJEKTAS​​ 

 

1.1.​​ Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį Pirkėjui​​ parduoti ir neatlygintinai pristatyti​​ Sutarties priede nurodytas​​ prekes​​ (toliau - prekės)​​ [bei sumontuoti,​​ instaliuoti, išbandyti ir pravesti apmokymą​​ dirbti su​​ pristatytomis prekėmis], o Pirkėjas​​ įsipareigoja, esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui užsakymą, priimti prekes ir už jas sumokėti​​ pagal​​ Sutarties priede nurodytus įkainius.

1.2.​​ Sutarties galiojimo metu​​ planuojamas​​ pirkti​​ preliminarus​​ kiekvienos​​ prekės kiekis​​ yra​​ nurodytas Sutarties priede. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti konkretaus prekių kiekio. ​​ 

1.3.​​ Pirkėjas turi teisę nupirkti mažesnį arba didesnį prekių kiekį nei nurodyta​​ Sutarties priede, tačiau negali viršyti Sutarties 8.1 punkte nurodytos maksimalios pirkimo sutarties vertės.​​ 

1.4. Prekės turi atitikti​​ prie Sutarties pridėtą pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.5.​​ Pirkėjas, esant poreikiui, gali​​ pagal​​ šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo​​ Sutarties priede​​ nenurodytų, tačiau su pirkimo​​ objektu susijusių prekių, neviršijant 10%​​ maksimalios Sutarties vertės nurodytos Sutarties​​ 8.1 punkte.​​ Pirkėjas už tokias prekes apmoka​​ ne didesnėmis nei susitarimo​​ užsakyti​​ Sutarties priede nenurodytas prekes pasirašymo dieną​​ tiekėjo prekybos​​ vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

 

[Ar​​ leidžiama keisti prekės modelį, jei nebegaminama?​​ > Taip]

[1.6. Jei​​ prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodyto​​ modelio​​ prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui​​ to paties​​ prekės gamintojo kito modelio prekę​​ nei nurodyta​​ Sutarties priede, atitinkančią​​ Sutarties priede Nr. 1​​ nurodytą​​ techninę specifikaciją.​​ 

1.7. Jei​​ prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją ​​ atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai​​ patvirtinantį gamintojo raštą,​​ Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta​​ Sutarties priede, atitinkančią​​ Sutarties priede nurodytą​​ techninę specifikaciją.]

2. PREKIŲ UŽSAKYMO, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

 

2.1.​​ Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus, perduodamus​​ [užsakymų teikimo būdas, pvz. žodžiu telefonu arba raštu (faksu arba elektroniniu paštu)]. Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį,​​ nurodant konkrečiu atveju užsakomų prekių kiekį.

2.2. Pardavėjas​​ savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties​​ 1.1 punkte​​ įvykdo ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius]​​ kalendorinių​​ dienų nuo​​ užsakymo pateikimo dienos.

2.3.​​ Pirkėjas pasirašo​​ Pardavėjo​​ pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei​​ prekės atitinka​​ Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

 

3. SUBTIEKIMAS

 

3.1. Sudarius​​ Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis​​ pradedama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo​​ metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.​​ 

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede​​ nurodytus subtiekėjus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę​​ ir gavęs jo raštišką sutikimą.​​ 

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei​​ subtiekėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas​​ subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną​​ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą​​ subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo, kurį pasirašo​​ Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

 

4. PREKIŲ​​ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

4.1.​​ Į​​ Sutarties priede nurodytą(-us) įkainį(-ius) įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai​​ ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2.​​ Sutartyje nurodytas(-i) įkainis(-iai) nebus keičiamas(-i), išskyrus, kai​​ Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Ne]

[4.3. Pirkėjas​​ apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 30 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto prekių​​ perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą​​ [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.]

 

[Yra aplinkybės​​ leidžiančios​​ atsiskaitymą ilgesnį kaip​​ 30 dienų?​​ >​​ Taip]

[4.3. Pirkėjas​​ apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per​​ [dienų skaičius ne didesnis kaip​​ 60 dienų]​​ kalendorinių​​ dienų​​ nuo sąskaitos-faktūros​​ ir​​ Šalių pasirašyto prekių​​ perdavimo-priėmimo akto​​ arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento​​ gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma​​ Sutarties data ir numeris.​​ Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei​​ 30 dienų terminas, kuris bendruoju atveju privalomas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi​​ [nurodomos​​ aplinkybės atitinkančios Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, numatančias, kad komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų​​ ir viešųjų subjektų nustatytas mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 dienų, išskyrus atvejus, kai dėl to komercinėje sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių​​ dienų​​ nuo darbių gavimo, darbų​​ suteikimo ar darbų atlikimo dienos. Pvz., <…> šią Sutartį numatoma finansuoti iš 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų​​ programos lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai].

4.4.​​ Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos​​ į​​ Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau –​​ Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų​​ standartas), teikiamos​​ Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos​​ „E. sąskaita“ priemonėmis (žr.​​ www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos​​ ir apdorojamos​​ naudodamasi informacinės sistemos​​ „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo​​ šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

 

5. PREKIŲ KOKYBĖ​​ IR GARANTIJA

 

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklinimas ir​​ įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.​​ 

5.2.​​ Prekėms​​ suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.​​ Jei​​ Sutarties priede​​ pateiktoje pirkimo sąlygų​​ techninėje​​ specifikacijoje​​ nurodytas ilgesnis​​ reikalaujamas​​ prekės​​ minimalus garantijos terminas, prekei taikomas ne trumpesnis garantijos terminas nei nurodyta​​ Sutarties priede pateiktoje pirkimo sąlygų​​ techninėje specifikacijoje.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių​​ perdavimo - priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento pasirašymo dienos.

[Ar būtinas prekių garantinis raštas su specialiomis garantijos sąlygomis?​​ >​​ Taip]

[5.4. Pardavėjas​​ kartu su prekėmis privalo pateikti Pirkėjui pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių​​ dalių gamintojo suteikti​​ numeriai​​ (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių​​ perdavimo-priėmimo akte. 

5.5. Pardavėjas garantuoja, kad​​ visos​​ pristatytos prekės yra naujos, nenaudotos​​ ir be defektų.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas Pirkėjo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus​​ arba sugedusias prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis​​ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą​​ gavimo momento. Pardavėjas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

5.3. Pirkėjo pranešimai Pardavėjui apie gedimus turi būti perduoti internetu adresu​​ _______________ arba​​ el.​​ paštu ________________.

5.4. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytoms prekėms galioja likusį prekės garantinį terminą.

5.5. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Pirkėjui pažeidus gamintojo nustatytas prekės eksploatacijos sąlygas nurodytas Pardavėjo pateiktame prekės garantiniame rašte.

5.6. Pardavėjui nustačius gamintojo nustatytą prekės eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Pardavėjas ​​ surašo ir perduoda Pirkėjui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

 5.7. Jeigu Pardavėjas per nurodytą terminą​​ nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių prekių, Pirkėjas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Pardavėjas​​ įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius].

 

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

 

6.1. Pirkėjo​​ ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių​​ nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą​​ gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą​​ patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų​​ jo pranešimo gavimui užtikrinti.

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte​​ numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus​​ mokėti Pardavėjui​​ 0,02​​ %​​ delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes​​ arba​​ įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui​​ 0,02​​ % delspinigius​​ nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą​​ dieną.

[Ar taikoma bauda dėl Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo?​​ >​​ Taip]

[7.3.​​ Pirkėjui​​ nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties​​ pažeidimo, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui​​ 10​​ %​​ dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.]

 

[Ar taikomas​​ Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios​​ organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[7.3. Pardavėjas per​​ 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei​​ 10​​ %​​ nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM.

7.4. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas arba pervedama​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo suma į Pirkėjo banko sąskaitą​​ Koks perkančiosios organizacijos banko Sąskaitos Nr.? >]​​ [sąskaitos Nr.].

7.5. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas banko​​ arba draudimo bendrovės bet kurioje šalyje tiekėjo pasirinkimu. Jei pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas privalo įsitikinti, kad ji priimtina perkančiajai organizacijai.

7.6. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti​​ numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama​​ Pirkėjui​​ ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių​​ dienų​​ nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo užtikrintojui, kad Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.
7.7. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas​​ pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas​​ pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.​​ 

7.8. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmė. Jei​​ Sutarties​​ galiojimo trukmė yra ilgesnė nei​​ (vieneri) metai, Pardavėjas gali pateikti​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą galiojantį​​ 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip​​ 30 (trisdešimt)​​ kalendorinių dienų iki pateikto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo​​ galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Pardavėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį​​ Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimą, kadangi Pardavėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

7.9. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas taikomas, jeigu Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.​​ 

7.10. Sutarties​​ įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Pardavėjas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.]  

 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

 

[Ar taikomas​​ Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Ne]

[8.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už​​ [maksimali pirkimo sutarties vertė]​​ EUR sumą​​ be PVM, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

[Ar taikomas​​ Pardavėjo įsipareigojimų neįvykdymo​​ užtikrinimas (draudimo bendrovės laidavimas, banko garantija arba užstato pervedimas į perkančiosios organizacijos sąskaitą)?​​ >​​ Taip]

[8.1. Sutartis​​ įsigalioja, kai Sutartį​​ pasirašo abi Sutarties​​ Šalys ir Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už​​ [maksimali pirkimo sutarties vertė]​​ EUR sumą​​ be PVM, tačiau ne ilgiau kaip​​ [skaičius ne didesnis kaip​​ 36]​​ mėnesių​​ nuo Sutarties​​ įsigaliojimo dienos.]

 

8.2. Esant nuo​​ Pirkėjo nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių Pirkėjas​​ negali​​ priimti Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Prekių pristatymą (įskaitant instaliavimą, diegimą, personalo apmokymą ar kt.) iki atitinkamų aplinkybių​​ pasibaigimo.​​ Pirkėjas nekompensuoja Pardavėjui dėl tokio sustabdymo kilusių Pardavėjo išlaidų.​​ Jei​​ Prekių pristatymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos​​ Šalies sprendimu prieš​​ 10​​ kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį​​ sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2.​​ Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių​​ dienų raštu įspėjus​​ Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio​​ 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. ​​ abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.​​ 

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka​​ galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių​​ pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai​​ įvykdyta Sutartis.

 

10.​​ NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

 

11. TAIKYTINA TEISĖ

 

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

12.​​ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta​​ tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

 

13. KITOS NUOSTATOS

 

13.1. Sutarties sąlygos​​ gali​​ būti keičiamos​​ tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo​​ 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir​​ nedviprasmiškai bei​​ buvo pateiktos​​ pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra​​ [vardas, pavardė, pareigos]. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą​​ pagal​​ Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra​​ [vardas, pavardė, pareigos].

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama​​ Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi,​​ Pardavėjas įsipareigoja​​ Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5.​​ Vykdant​​ Sutartį turi būti​​ laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų​​ Europos Sąjungos ir​​ Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir​​ Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6.​​ Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą​​ juridinę​​ galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

 

14. SUTARTIES PRIEDAS

 

14.1. Sutarties priedas​​ yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir​​ Pardavėjo pasiūlymas.

 

15.​​ ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

 

 

​​ 

Atnaujinta​​ 2019-06-27Puslapis​​ 1​​ iš​​ 1