SUSITARIMAS

DĖL​​ [SUTARTIES PASIRAŠYMO DATA]​​ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR.​​ [SUTARTIES NUMERIS]​​ [SUTARTIES​​ PAVADINIMAS]​​ PAKEITIMO

 

201__​​ m. ______________ mėn. __ d.

[Vietovės pavadinimas]

 

[Tiekėjo pavadinimas]​​ (toliau -​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas /​​ Rangovas]), atstovaujamas (-a)​​ _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

ir

[Perkančiosios organizacijos pavadinimas]​​ (toliau –​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]), atstovaujamas (-a) _______________, veikiančio (-čios) pagal _______________,​​ 

 

toliau kartu šiame susitarime​​ [Paslaugų teikėjas / Pardavėjas / Rangovas]​​ ir​​ [Klientas / Pirkėjas / Užsakovas]​​ vadinami​​ „Šalimis, o kiekvienas atskirai - „Šalimi,​​ 

 

ATSIŽVELGDAMOS​​ Į TAI, KAD:

 

A. Šalys​​ [sutarties pasirašymo data]​​ sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr.​​ [sutarties numeris]​​ [sutarties​​ pavadinimas]“​​ (toliau - Sutartis).

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ >​​ Ne]

[B. Šalių pasirašytos Sutarties​​ [sutarties​​ punkto numeris]​​ punkte buvo nustatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų​​ principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų​​ pakeitimams​​ yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.]

 

[Ar tai​​ mažos vertės pirkimo sutartis?​​ >​​ Taip]

[B. Šalių pasirašytos Sutarties​​ [sutarties​​ punkto numeris]​​ punkte buvo nustatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų​​ principai ir tikslai.]

 

C.​​ [nurodomos aplinkybės dėl kurių reikia keisti sutartį].​​ 

D. Dėl nurodytų​​ aplinkybių būtina pakoreguoti Sutartį, t. y.​​ [nurodomos keistinos sutarties nuostatos]. ​​ 

E. Sutartyje numatytų​​ [Paslaugų teikėjo / Pardavėjo / Rangovo]​​ įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas, jei jis būtų​​ numatytas pradinės Sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams, konkurso nugalėtoju negalėtų būti pripažintas kito nei pasirinktasis​​ tiekėjas, pasiūlymas. Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.​​ [Paaiškinamas, kodėl pakeitimas neįtakoja tiekėjų lygiateisiškumo ir kt.].

[F. [įvardinama, jei yra suinteresuotų šalių išankstinių pritarimų sutarties keitimui ir panašiai, pvz. pakeitimui pritarė statybos rangos darbų techninė priežiūra, projekto vykdymo priežiūra ar pan.]].

 

ŠALYS SUSITARIA:

 

1.​​ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

 

1.1.​​ Sutarties​​ [sutarties​​ punkto numeris]​​ punktą:​​ [cituojamas esamas punktas]“, pakeisti taip:​​ „[cituojamas naujas punktas]“.

1.2.​​ Kitos Sutarties​​ nuostatos, nenurodytos​​ šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2.​​ SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

 

2.1.​​ Susitarimas​​ įsigalioja kitą​​ dieną po to, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina​​ Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2.​​ Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo​​ [Paslaugų teikėjo​​ / Pardavėjo​​ / Rangovo]​​ atstovas.

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

3.1.​​ Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2.​​ Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų​​ apibrėžimus.

3.3.​​ Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.​​ 

 

[4.​​ SUSITARIMO PRIEDAI

 

[Pridedamų dokumentų pavadinimai, pvz. sutikimo protokolas, tiekėjo prašymas ir pan.] kopija [lapų​​ skaičius]​​ lapas.]

ŠALIŲ​​ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

[PASLAUGŲ TEIKĖJAS KLIENTAS

PARDAVĖJAS     PIRKĖJAS

 RANGOVAS UŽSAKOVAS]

__________________     __________________

Adresas       Adresas

Juridinio asmens kodas     Juridinio asmens kodas

PVM​​ mokėtojo​​ kodas     PVM mokėtojo kodas

Banko sąskaitos Nr.     Banko sąskaitos Nr.

Bankas       Bankas

Banko kodas      Banko kodas

Tel.       Tel.

Faks.       Faks.

El. p.       El. p.

 

Atstovo pareigos     Atstovas​​ pareigos

Vardas, pavardė      Vardas, pavardė

 

______________     ______________

(parašas)      (parašas)

______________     ______________

(data)(data)

 

 

Puslapis​​ 1​​ ​​ 2